logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Górze w 2008r. rozpoczął i z sukcesem realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki na częściowe sfinansowanie realizacji projektu Urząd Pracy pozyskał z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ten realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych tytuł projektu „Wystarczy chcieć”. Podstawowym celem projektu jest zaktywizowanie 285 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie pracy w tym w szczególności osób znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
·           bezrobotni do 25 roku życia,
·           bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
·           bezrobotni powyżej 50 roku życia,
·           bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
·            bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
·            bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
·            bezrobotni niepełnosprawni.
W ramach projektu planuje się skierowanie 65 osób do odbycia 8 miesięcznych staży, na przygotowanie zawodowe - 30 osób, natomiast 160 osób weźmie udział w szkoleniach: spawacz – 30 osób, operator wózka jezdnego – 30 osób, prawo jazdy kat. „C” – 25 osób, prawo jazdy kat. „E” – 20 osób, obsługa komputera – 20 osób, operator koparko ładowarki – 20 osób, opiekunka dziecięca - 10 osób, tworzenie prezentacji i stron www – 5 osób. Ponadto 30 beneficjentów ostatecznych projektu uzyska wiedzę i niezbędne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Czas trwania projektu przypada na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Powiatowy Urząd Pracy oszacował realizację projektu na kwotę 1 488 439,77 zł, z czego wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) to 1 265 100,00 zł, a wkład własny (Fundusz Pracy) to 223 339,77 zł.
 
            Od 01.03.2008r. do odbycia stażu skierowano 40 beneficjentów ostatecznych, a na przygotowanie zawodowe 15 osób. W terminie 03.03.2008r. – 11.03.2008r. 14 beneficjentów zainteresowanych otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej odbyło szkolenie przedsiębiorczość od A do Z.
Od 01.04.2008r. kolejna grupa 25 młodych osób została skierowana na staż, natomiast od 14.04.2008r. kolejnych 15 beneficjentów ostatecznych rozpoczęło odbywanie przygotowania zawodowego.
Na szkolenie prawo jazdy kat. C od 01.04.2008r. zostało skierowanych 15 beneficjentów ostatecznych projektu, szkolenie z zakresu spawacza od 07.04.2008r. rozpoczęło 15 osób. Na szkolenie z przedsiębiorczości od A do Z od 11.04.2008r. skierowano 7 osób, natomiast na szkolenie kierowca wózków jezdniowych od 14.04.2008r. skierowano 15 beneficjentów projektu.
Również dla 14 beneficjentów ostateczych projektu zostały wypłacone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 Od 06.05.2008r. 10 kolejnych osób zostało skierowanych na szkolenie prawo jazdy kat. C oraz 10 beneficjentów ostatecznych projektu rozpoczęło szkolenie prawo jazdy kat. E. Natomiast od dnia 12.05.2008r. 20 osób zostało skierowanych na szkolenie obsługa komputera I i II stopnia. Również zostały wypłacone jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej dla 7 osób, które wcześniej odbyły szkolenie z przedsiębiorczości od A do Z.
W okresie od 12.06.2008r. do 20.06.2008r. kolejnych 9 osób uczestniczyło w szkolenu z prezdsiebiorczości od A do Z. Natomias od 16.06.2008r. 10 osób zostało skierowanych na szkolenie opiekunka dziecięca.
Od dnia 07.07.2008r. na szkolenie spawacz została skierowana II grupa beneficjentów projektu w liczbie 15 osób. Natomiast od 15.07.2008r. kolejna grupa 15 osób została skierowana na szkolenie kierowca wózków jezdniowych oraz od 04.08.2008r. II grupa 10 osób rozpoczęła szkolenie prawo jazdy kat. E.
W miesiącu czerwcu i lipcu 2008r. kolejnych 8 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
W miesiacu sierpniu 2008r. PUP w Górze wystąpił do DWUP Filia Wrocław z wnioskiem o wprowadzenie zmian w realizowanym projekcie. Zmiany te podyktowane są oszczędnościami jakie powstały w budżecie projektu. W wyniku akceptacji ze strony instytucji wdrażającej urząd wprowadził planowane zmiany, które dotyczyły udzielenia dodatkowym  5 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalnosci gospodarczej oraz zwiększenie liczby osób skierowanych na szkolenie operator koparko-ładowarki do 23 osób i na szkolenie tworzenie prezentacji i stron www  do 10 osób.
W wyniku dalszych oszczędności jakie powstały w budżecie projektu i dużego zainteresowania wsród osób bezrobotnych skorzystaniem ze szkoleń zawodowych, urząd pracy wprowadził kolejne zmiany, które dotyczyły zwiększenia liczby osób skierowanych na szkolenia poprzez zorganizowanie dla dodatkowej grupy 13 beneficjentów projektu szkolenia z zakresu prawo jazdy kat. C.
W miesiącu wrześniu PUP w Górze wypłacił ostatnie juz jednorazowe środki na podjęcie działalnści gospodarczej.
W dniu 13.10.2008r. kolejne dwie grupy uczestników projektu rozpoczęły szkolenie prawo jazdy kat. "C", natomiast od 14.10.2008r. 10 osób rozpoczęło szkolenie tworzenie prezentacji i stron www.
W miesiącu październiku 10 osób ukończyło szkolenie tworzenie prezentacji i stron www oraz 13 beneficjentów ukończyło odbywanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
W listopadzie nadal kontynuowane są staże i szkolenie z zakresu prawa jazdy kat. C. 
 Powiatowy Urząd Pracy w Górze zakończył już kierowanie beneficjentów ostatecznych projektu na proponowane formy aktywizacji zawodowej. Od początku realizacji projektu wsparcie otrzymało 314 beneficjentów ostatecznych, w tym 22 osoby przerwały swój udział w projekcie. Do odbycia stażu skierowano 66 osób, na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy skierowano 31 osób, w szkoleniach wzieło udział 212 osób natomiast jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 35 osób bezrobotnych. Według wstępnych analiz po zakończonym udziale w projekcie 72 osoby  podjęły pracę.
 
 
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Górze, ul. Podwale 24, tel. 065 543 22 25, 065 543 36 12.
 

Nazwa dokumentu: Postęp realizacji projektu ́Wystarczy chcieć́
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-03-17 09:45:16
Data udostępnienia informacji: 2008-03-17 09:45:16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-27 10:59:05

Wersja do wydruku...

corner   corner