logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Góra, dnia 03.04.2008r.

Ogłoszenie nr 3/2008

Na podstawie art. 3a i 3e ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
LIDER KLUBU PRACY

Nazwa i adres pracodawcy:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Podwale 24
56-200 Góra

Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:
LIDER KLUBU PRACY

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe zawodowe /kierunek psychologia lub pedagogika/,
 • wykonywanie zadań w zakresie aktywnego poszukiwania pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • sumienność oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, 
 • odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność,
 • samodzielność.

Posiadanie wiedzy:

 • z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r , Nr 99 poz. 1001 z póżn. zm.)
 • o podstawowych zasadach zachowania grupy i przewodzenia w grupie,
 • o metodach i technikach poruszania się na rynku pracy,
 • z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

Posiadanie umiejętności:

 • prowadzenia zajęć grupowych,
 • udzielania wsparcia psychicznego uczestnikom zajęć,
 • obsługa komputera i urządzeń audio-wizualnych,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie Klubu Pracy w nabyciu umiejętności poszukiwania pracy i podejmowania samozatrudnienia, oraz w aktywizacji i przygotowaniu do samodzielnego poszukiwania pracy lub samozatrudnienia, poprzez:
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy lub samozatrudnienia,
  • prowadzenie i organizowanie zajęć aktywizujących bezrobotnych;
  • prowadzenie warsztatów komputerowo – internetowych (kawiarenka internetowa);
  • współpracę ze stanowiskami szybkiego reagowania na rynku pracy;
  • współudział w tworzeniu i realizacji programów doradczych;
  • promocję usług urzędu;
  • współpracę z innymi stanowiskami w zakresie realizowanych zadań; 
    
 2. Pomoc wszystkim zainteresowanym w dostępie do informacji, danych oraz innych źródeł wiedzy pomocnych do uzyskania umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia:
  • umożliwienie osobom zainteresowanym dostępu do informacji i baz danych

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokument potwierdzający wykształcenie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie świadectw pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Termin przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.04.2008r. do godz. 14.00
Sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze LIDER KLUBU PRACY”
Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Podwale 24, 56-200 Góra – pok. nr 8 (sekretariat)
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Dodatkowa informacja:
Zatrudnienie poprzedzone będzie okresem próbnym

                                                                Dyrektor
                                                       Powiatowego Urzędu Pracy 
                                                                w Górze
                                                              Barbara Murlik

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-04-03 12:24:38
Data udostępnienia informacji: 2008-04-03 12:24:38
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-03 14:07:03

Wersja do wydruku...

corner   corner