logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
Góra, dnia 19.05.2008r.
 
Ogłoszenie nr 5/2008
 
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 
pośrednik pracy 
 
 
Nazwa i adres pracodawcy:
 
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Podwale 24
56-200 Góra
 
Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:
Pośrednik pracy
 
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Posiadanie wiedzy z zakresu:
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r , Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.),
 • przepisów prawa normujący zasady pośrednictwa pracy
 • wybranych unormowań z zakresu prawa pracy
 • przepisów o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy,
 • rynku pracy i zmian zachodzących na rynku pracy,
 • podstaw zawodoznawstwa,
 
Wymagania niezbędne:
 • posiadanie licencji zawodowej pośrednika pracy
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,
 • wykształcenie  średnie
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 12 miesięcy staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia
 • znajomość lokalnego rynku pracy,
 • odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność
 • komunikatywność, otwartość, życzliwość,
 • odporność na stres,
 • gotowość do stałego samodoskonalenia,
 • wysoka kultura osobista
 
Posiadanie wiedzy z zakresu:
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r , Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.),
 • przepisaów prawa normujących zasady pośrednictwa pracy
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Kodeksu Pracy
 • rynku pracy i zmian zachodzących na rynku pracy,
 • podstaw zawodoznawstwa,  
Posiadanie umiejętności:
 • analizowania zjawisk zachodzących na rynku pracy
 • pracy w grupie,
 • nawiązywania kontaktów,
 • pozytywnego podejścia do klienta,
 • sprawnej organizacji pracy własnej,
 • negocjowania,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • obsługi komputera,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • marketing usług oferowanych przez urzędy pracy
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
 • udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników,
 • kierowanie osób bezrobotnych na subwencjonowane miejsca pracy,
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy , w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • dobór bezrobotnych i kierowanie na subsydiowane miejsca pracy, stażu lub przygotowania zawodowego,
 • przygotowanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa,
 • pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji rynku pracy w obszarze działania PUP,
 • przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki o rynku pracy,
 • dokonywanie odpowiednich zapisów na kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych,
 • przygotowywanie i wydawanie odpowiednich zaświadczeń, 
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • dokument potwierdzający wykształcenie
 • kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie świadectw pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 
 • deklaracja udziału w projekcie "Inwestycja w kadry" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  02.06.2008r. do godziny 14.00
 
Sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko POŚREDNIK PRACY”
Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Podwale 24,  56-200 Góra – pok. nr 8 (sekretariat)
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane
 
 
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Górze
 
        Barbara Murlik
 
 
 
Zatrudnienie pośrednika pracy współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Inwestycja w kadry" Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-05-19 15:31:50
Data udostępnienia informacji: 2008-05-19 15:31:50
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-20 09:39:06

Wersja do wydruku...

corner   corner