logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Góra, dnia 04.06.2008r.

 

 

Ogłoszenie nr 6/2008

 

 

 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593
 z późniejszymi zmianami)

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  pośrednik pracy - stażysta

 

 

 

 

Nazwa i adres pracodawcy:

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

ul. Podwale 24

 

56-200 Góra

 

 

Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:

 

 

Pośrednik pracy - stażysta

 

 

Warunki zatrudnienia:

 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

·            posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

·            niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,

 

·            wykształcenie średnie,

 

·            posiadanie obywatelstwa polskiego,

 

·            stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 

·            12 miesięczny staż pracy w administracji.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

·            znajomość lokalnego rynku pracy,

 

·            odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność,

 

·            komunikatywność, otwartość, życzliwość,

 

·            odporność na stres,

 

·            gotowość do stałego samodoskonalenia,

 

·            wysoka kultura osobista.

 

 

Posiadanie wiedzy z zakresu:

 

·          ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r , Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.),

 

·          przepisów prawa normujących zasady pośrednictwa pracy,

 

·          Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 

·          Kodeksu Pracy,

 

·        przepisów o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy,

 

·         rynku pracy i zmian zachodzących na rynku pracy,

 

·         podstaw zawodoznawstwa.

 

 

Posiadanie umiejętności:

 

·           analizowania zjawisk zachodzących na rynku pracy,

 

·           pracy w grupie,

 

·           nawiązywania kontaktów,

 

·           pozytywnego podejścia do klienta,

 

·           sprawnej organizacji pracy własnej,

 

·           negocjowania,

 

·           radzenia sobie ze stresem,

 

·           obsługi komputera.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

·           marketing usług oferowanych przez urzędy pracy,

 

·          udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,

 

·           udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników,

 

·           kierowanie osób bezrobotnych na subwencjonowane miejsca pracy,

 

·          udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

 

·           inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

 

·          dobór bezrobotnych i kierowanie na subsydiowane miejsca pracy, stażu lub przygotowania zawodowego,

 

·           przygotowanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa,

 

·           pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji rynku pracy w obszarze działania PUP,

 

·           przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki o rynku pracy,

 

·           dokonywanie odpowiednich zapisów na kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych,

 

·           przygotowywanie i wydawanie odpowiednich zaświadczeń.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

·           życiorys (CV),

 

·           list motywacyjny,

 

·           dokument potwierdzający wykształcenie,

 

·           kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 

·           kserokopie świadectw pracy,

 

·           oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 

·           kserokopia dowodu osobistego,

 

·           oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 

·           oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 

·          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926
z późn. zm.),

 

·          deklaracja udziału w projekcie "Inwestycja w kadry" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  17.06.2008r. do godziny 14.00

 

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA”

 

Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
ul. Podwale 24,  56-200 Góra – pok. nr 8 (sekretariat)

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

Dyrektor

 

Powiatowego Urzędu Pracy

 

w Górze

 

 

   Barbara Murlik

 

 

 

Zatrudnienie pośrednika pracy - stażysty współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-06-04 10:34:59
Data udostępnienia informacji: 2008-06-04 10:34:59
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-04 10:47:46

Wersja do wydruku...

corner   corner