logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

 
Góra, dnia 04.06.2008r.
 
Ogłoszenie nr 6/2008
 
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593
 z późniejszymi zmianami)
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  pośrednik pracy - stażysta
 
 
 
Nazwa i adres pracodawcy:
 
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Podwale 24
56-200 Góra
 
Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:
 
Pośrednik pracy - stażysta
 
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Wymagania niezbędne:
·            posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
·            niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,
·            wykształcenie średnie,
·            posiadanie obywatelstwa polskiego,
·            stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
·            12 miesięczny staż pracy w administracji.
 
Wymagania dodatkowe:
·            znajomość lokalnego rynku pracy,
·           odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność,
·            komunikatywność, otwartość, życzliwość,
·            odporność na stres,
·            gotowość do stałego samodoskonalenia,
·            wysoka kultura osobista.
 
Posiadanie wiedzy z zakresu:
·       ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r , Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.),
·      przepisów prawa normujących zasady pośrednictwa pracy,
·       Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
·       Kodeksu Pracy,
·      przepisów o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy,
·       rynku pracy i zmian zachodzących na rynku pracy,
·       podstaw zawodoznawstwa.
 
Posiadanie umiejętności:
·           analizowania zjawisk zachodzących na rynku pracy,
·           pracy w grupie,
·           nawiązywania kontaktów,
·           pozytywnego podejścia do klienta,
·           sprawnej organizacji pracy własnej,
·           negocjowania,
·           radzenia sobie ze stresem,
·           obsługi komputera.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·           marketing usług oferowanych przez urzędy pracy,
·           udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
·          udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników,
·          kierowanie osób bezrobotnych na subwencjonowane miejsca pracy,
·          udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
·          inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
·          dobór bezrobotnych i kierowanie na subsydiowane miejsca pracy, stażu lub przygotowania zawodowego,
·           przygotowanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa,
·          pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji rynku pracy w obszarze działania PUP,
·          przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki o rynku pracy,
·          dokonywanie odpowiednich zapisów na kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych,
·          przygotowywanie i wydawanie odpowiednich zaświadczeń.
 
Wymagane dokumenty:
·           życiorys (CV),
·           list motywacyjny,
·           dokument potwierdzający wykształcenie,
·           kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
·           kserokopie świadectw pracy,
·          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
·           kserokopia dowodu osobistego,
·          oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
·          oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
·          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926
z późn. zm.),
·          deklaracja udziału w projekcie "Inwestycja w kadry" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  17.06.2008r. do godziny 14.00
 
Sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko POŚREDNIK PRACY - STAŻYSTA”
Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
ul. Podwale 24,  56-200 Góra – pok. nr 8 (sekretariat)
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Górze
 
   Barbara Murlik
 
 
Zatrudnienie pośrednika pracy - stażysty współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-06-04 10:34:59
Data udostępnienia informacji: 2008-06-04 10:34:59
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-04 10:52:13

Wersja do wydruku...

corner   corner