logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP w GÓRZE > Programy i projekty rynku pracy realizowane w 2008 roku

 

PROGRAMY I PROJEKTY RYNKU PRACY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GÓRZE
W 2008 ROKU

 

1.      Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

 

·         Projekt pt.: „Wystarczy chcieć” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.

 

Adresatami projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni.

 

Formy wsparcia w ramach tego projektu:

 

- staż,

 

- przygotowanie zawodowe,

 

- szkolenie,

 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Czas trwania projektu przypada na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Szacunkowa wartość realizacji projektu jest na kwotę 1 488 439,77 zł, z czego wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) to 1.265.100,00 zł, a wkład własny (Fundusz Pracy) to 223.339,77 zł.

 

 

·         Projekt pt.: „Inwestycja w kadry” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.

 

Adresatem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Górze, a w szczególności nowo zatrudnione osoby na stanowisku pośrednika pracy.

 

Celem realizacji tego projektu jest wzmocnienie etatowe pośrednictwa pracy w powiecie górowskim poprzez dofinansowanie zatrudnienia dwóch pośredników pracy i wyposażenie stanowisk pracy dla nowo zatrudnionych pośredników pracy w sprzęt komputerowy.

 

Czas trwania projektu przypada na okres od 01.05.2008r. do 30.04.2010r., a jego wartość została oszacowana na kwotę 94.425,00zł.

 

 

 

2.      Programy regionalne

 

 

·      Program „Inwestycje w kapitał ludzki poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji”.

 

Adresowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Górze i będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Celem tego programu jest dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez uczestnictwo w:

 

- szkoleniach,

 

- stażach,

 

- przygotowaniach zawodowych.

 

Realizacja tego programu przypada na okres od 01.05.2008r. do 31.12.2008r., a jego wartość została oszacowana na kwotę 929.763,00 zł.

 

 

·         Program „Wsparcie przedsiębiorczości w regionie – przedsiębiorca”. Adresowany jest do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zarejestrowanych w PUP w Górze.

 

Głównym celem tego programu jest tworzenie korzystnych warunków dla powstania nowych miejsc pracy oraz kształtowanie kreatywnych postaw, służących rozwojowi przedsiębiorczości  i samozatrudnienia.

 

Program zakłada:

 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

 

- refundację pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska

 

 pracy.

 

Czasookres realizacji programu to 01.06.2008r. – 31.12.2008r., a jego wartość kształtuje się na poziomie 232.800,00 zł.

 

 

 

3.      Programy z rezerwy Ministra na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

 

 

·         Program „Aktywny bezrobotny”.

 

Uczestnikami tego programu są osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, a przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych i bez doświadczenia zawodowego oraz osoby długotrwale bezrobotne.

 

Celem tego programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez zintensyfikowanie działań Urzędu na rzecz osób bezrobotnych jak i pracodawców zainteresowanych stworzeniem miejsca pracy.

 

W ramach tego programu założono realizację takich form aktywizacyjnych jak:

 

- roboty publiczne,

 

- prace interwencyjne,

 

- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,

 

- szkolenia.

 

Czasookres realizacji tego programu przypada na okres od 15.07.2008r. do 31.12.2008r., a jego wartość została oszacowana na kwotę 500.000,00zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-10-30 09:38:38
Data udostępnienia informacji: 2008-10-30 09:38:38
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-30 09:46:48

Wersja do wydruku...

corner   corner