logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 1. Rejestracji dokonuje się bez konieczności wypełniania przez bezrobotnego karty rejestracyjnej
 2. W przypadku pierwszej rejestracji należy przedłożyć oryginały wszystkich nw. dokumentów, a w przypadku kolejnej, oryginały tych dokumentów, które potwierdzają zdarzenia zaistniałe po wyrejestrowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. DOKUMENTY DO REJESTRACJI
  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości tj. paszport lub prawo jazdy.

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu osobistego, dokument potwierdzający ten fakt, a wtedy jeden z ww. dokumentów oraz poświadczenie zameldowania.

Gdy osoba jest w trakcie załatwiania dowodu osobistego należy przedłożyć:

 • dokument potwierdzający złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • poświadczenie zameldowania,
 • paszport lub prawo jazdy.

UWAGA!! w przypadku posiadania zameldowania na pobyt czasowy należy przedłożyć poświadczenie zameldowania (oryginał).

Poświadczenie zameldowania (oryginał) należy również przedłożyć w sytuacji, jeżeli w dowodzie osobistym widnieje nieaktualny adres.

 1. Decyzja NIP oryginał do wglądu
 2. Karta stałego lub czasowego pobytu (dotyczy cudzoziemca)
 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie:
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • dyplom uzyskania tytułu zawodowego (w przypadku jego posiadania),
  • świadectwo dojrzałości,
  • w przypadku ukończenia studiów dyplom lub zaświadczenie zawierające nazwę uczelni, datę uzyskania tytułu oraz kierunek i specjalność studiów,

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w postaci oryginałów.

 1. Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia. (oryginał).
 2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku jego posiadania lub zaświadczenie o przeciwwskazaniach
  (oryginał).
 3. Świadectwa pracy (służby) (oryginały) oraz inne dokumenty, na podstawie których ustala się uprawnienia osób bezrobotnych tj.:
 • w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu, świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług należy przedłożyć zaświadczenie o okresie świadczenia pracy i wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesiące zawierające informację, czy od tego wynagrodzenia były odprowadzane składki ZUS i FP (oryginał),
 • w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą należy przedłożyć zaświadczenie o wysokości osiąganego dochodu – z wyszczególnieniem każdego miesiąca
 • w przypadku pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni należy przedłożyć zaświadczenie z podaną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z wyszczególnieniem każdego miesiąca.
 • zaświadczenie ZUS w przypadku pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego z podaniem kwoty będącej podstawą wymiaru tego zasiłku lub świadczenia u uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne,
 • po utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej należy przedłożyć zaświadczenie o okresie pobierania renty (oryginał),
 • po okresie prowadzenia działalności pozarolniczej należy przedłożyć:
  • decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (oryginał),
  • Zaświadczenie ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i wysokości podstawy wymiaru tych składek(oryginał),
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON(oryginał).
 1. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej należy przedłożyć:
  • Zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem okresu zawieszenia (oryginał)
 2. Książeczka wojskowa w przypadku odbywania służby wojskowej.
 3. Osoby zwolnione z zakładu karnego/aresztu śledczego obowiązane są przedłożyć:
  • świadectwo zwolnienia (oryginał)
Jeżeli w okresie odbywania kary pozbawienia wolności była wykonywana praca zarobkowa, dodatkowo należy dołączyć:
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy (oryginał),
 • zaświadczenie o uzyskiwanym wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesiące wykonywania pracy (oryginał).
 1. W przypadku podlegania do ubezpieczenia społecznego rolników, należy przedłożyć:
  • zaświadczenie z KRUS o podleganiu do ubezpieczenia (oryginał),
  • zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni użytków rolnych w ha przeliczeniowych. (oryginał)
 2. Po utracie świadczenia tj. zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, renty socjalnej, należy przedłożyć:
  • zaświadczenie wystawione przez instytucję, która przyznała ww świadczenie, potwierdzające okres jego pobierania. (oryginał)
 3. Jeżeli osoba była zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy, powinna przedłożyć:
  • decyzję o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie bądź przyznaniu prawa do zasiłku,
  • decyzję o pozbawieniu statusu bezrobotnego bądź zawiadomienie (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania),
  • w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub innego świadczenia przyznanego przez Urząd – zaświadczenie potwierdzające okres pobierania świadczenia. (oryginały)
 4. W przypadku posiadania prawa do renty rodzinnej należy przedłożyć decyzję przyznającą to świadczenie. (oryginał)
 5. Chcąc ubezpieczyć członków rodziny, należy przedłożyć numer PESEL i numer NIP danego członka rodziny (zgłaszanie do ubezpieczenia członków rodziny odbywa się w pokoju nr 19, I piętro)

Nazwa dokumentu: Dokumenty do rejestracji
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-16 10:26:23
Data udostępnienia informacji: 2008-12-16 10:26:23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 08:42:00

Wersja do wydruku...

corner   corner