logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA
DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednol. Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm. Dz. U. z 2009 r. ) oraz przepisy wykonawcze do tejże ustawy.
 
I.        Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy
 
1.       Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany - do PUP, na którego obszarze działania przebywa. (§ 2 ust. I rozp. I).
2.       Poszukujący pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do PUP. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym PUP.
3.       Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji jako osoba bezrobotna składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym PUP
 (§ 2 ust. 3 rozp. I).
4.       Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 i 2 rozp. I, po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego prący własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej. (§ 4 ust. l rozp. 1).
5.       Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji: § 3 ust. 1- 2 rozp. I):
1)       dowód osobisty lub inny dokument tożsamości:
2)       dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
3)       świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień;
4)       dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada;
5)       osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1-4, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
6.       Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej. (§ 4 ust. 4 rozp. I).
7.       Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. l pkt. 1-3 i ust. 2 rozp, I, lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się  (§ 3 ust. 4 rozp. I).
8.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów. (§ 3 ust. 5 rozp. I).
9.       Rejestracja osoby, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr l408171lEWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, z późno zm.), następuje w dniu przedłożenia odpowiednich dokumentów stwierdzających tożsamość, po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej. (§ 4 ust. 3, rozp.I).
 
II.      Status bezrobotnego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy)
 
Status bezrobotnego ma osoba, która:
1.       Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;
2.       Nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych w tym umowy agencyjnej. umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;
3.       Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:
 w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, albo w formie  innej pracy zarobkowej, albo
        co najmniej w  połowie tego wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej. 
4.       Nie uczy się w szkole w systemie stacjonarnym lub nie studiuje w szkole wyższej w formie studiów stacjonarnych;
5.       Ukończyła 18 lat;
6.       Nie ukończyła 60 lat - kobieta lub mężczyzna - 65 lat;
7.       Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego. świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
8.       Nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póżn. zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
9.       Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
10.     Nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
11.     Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
12.     Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
13.    Nie pobierania podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
14.    Nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych  na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
15.    Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego przyznanego przez pracodawcę ( o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy);
16.    Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego - PUP lub - gdy nie jest w ogóle zameldowana - w PUP, na którego obszarze działania przebywa.
 
 
III.   Utrata statusu bezrobotnego (art. 33 ust. 4 ustawy)
 
Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:
1.       Nie spełnia warunków określonych w pkt II niniejszej informacji;
2.        Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 46 ust. l pkt 2 ustawy, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;
3.       Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z  instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków w.w środków ;
4.       Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisała kontrakt socjalny o którym mowa w art.50 ust 2 pkt 2 ustawy, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
5.       Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej  pracy lub innej      formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym ,mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
a)       120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b)       180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c)       270 dni w przypadku trzeciej kolejnej odmowy;
6.       Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy;
7.       Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;   
8.       Z własnej winy przerwała staż, szkolenie, lub wykonywanie prac, o których mowa  w art.  73 a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w części III pkt 5 a-c niniejszej informacji;
9.       Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego, ponowna rejestracja może nastąpić po upływie 6-ciu miesięcy od dnia przerwania przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu ( art. 53 h);
10.    Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w części III pkt 5a-c niniejszej informacji;
11.    Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
12.    Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 80 ust. 2 ustawy (tj. na druku określonym w odrębnych przepisach - zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA).
Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy;
13.    W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, nie stawiła się w PUP właściwym  dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,  ( art. 33 ust. 4 pkt 4a i art. 73 ust. 2a ustawy);
 
IV  Obowiązki bezrobotnego
 
1.       Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego PUP w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy; (art. 33 ust. 3 ustawy).
2.       Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy(art. 2 ust. 1 pkt 16)ustawy lub innej formy pomocy określonej w ustawie;(art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy).
3.       Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;(art.33 ust. 4 pkt 3 ustawy).
4.       Bezrobotni w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby, z wyjątkiem odbywających leczenie w zamkniętych ośrodkach odwykowych, są obowiązani do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach.(zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA) (art. 33 ust. 4 pkt 9 i art. 80 ust. 2 ustawy).
5.       Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych
 i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr. 227, poz. 1658, z 2007r, Nr 140,
poz. 984), organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.(art. 41 ust. 11 ustawy).
6.       Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. (art. 41 ust. 6 ustawy).
7.       Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek niezwłocznie przedstawić we własnym powiatowym urzędzie pracy świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
8.       Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego PUP, podlega karze grzywny nie niższej niż 500, 00 zł (art. 119 ust. 2 ustawy).
9.       Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 10 dni, przebywał za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do podjęcia pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego. (art. 75 ust. 3 ustaw).
10.    Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów. W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów (art. 75 ust. 6 ustawy).
11.    Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. (art. 76 ust. 1 ustawy)
Za nienależnie pobrane świadczenia pieniężne uważa się: (art. 76 ust.2 ustawy)
1)       świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach;
2)       świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie;
3)       zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłeku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78 ustawy;
4)       koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 41 ust.6 ustawy;
5)       koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53h ust. 1 ustawy;
6)       zasiłek wypłacony za okres za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę;
7)       świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego;
8)       świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
V.                  Utrata  prawa do  zasiłku
 
1.       Bezrobotnemu nie przysługuje prawo do zasiłku lub zasiłek ten przysługuje  po określonym w ustawie okresie, gdy:
1)       Odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym  mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,  zasiłek  przysługuje po upływie okresu wskazanego części III pkt 5 a-c niniejszej informacji.(art. 75 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy).  
1a) Po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu,  wykonywania prac o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zasiłek  przysługuje po upływie okresu wskazanego  w części III pkt 5 a-c niniejszej informacji (art. 75 ust. 1 pkt 1a i ust. 2 pkt 1 ustawy).
2)       W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem, albo na mocy porozumienia stron, chyba, że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy, zasiłek  przysługuje po okresie  90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy (art. 75 ust 1 pkt 2 i ust.2 pkt 2 ustawy).
3)       W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia, zasiłek  przysługuje po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy (art. 75 ust. l pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy).
4)       Otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej, zasiłek  przysługuje po upływie  w.w  okresu (art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ustawy).
5)       Otrzymał odszkodowanie, za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, zasiłek  przysługuje po tym  okresie (art. 75 ust l pkt 5 i ust. 2 pkt 4 ustawy);
6)       Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia  zawiadomił PUP. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.
2.       Okres pobierania zasiłku  ulega skróceniu o okres  nieprzysługiwania zasiłku z przyczyn wym. w ust.1 pkt 1 – 6 niniejszej informacji  oraz o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.
3.       Bezrobotni powyżej 50 roku życia (art. 49 pkt 3 ustawy), po upływie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w PUP mogą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli spełniają warunki do nabycia tego świadczenia określone w odrębnych przepisach (art. 58 ustawy).
 
 
4.       Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w części V ust. 1 i 2.
 
      Przepis o którym mowa w części V ust. 4 stosuje się w przypadku:
 
     1). powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego    absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej;
     2).bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.
 
VI.                Pozbawienie statusu osoby zarejestrowanej jako poszukującego  pracy (art. 33 ust. 4a)
 
Zarejestrowana osoba traci status poszukującego prac, gdy:
 
1.       Nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie, pozbawienie statusu następuje na okres 120 dni po upływie 90 dni od ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem  pracy.
2.       Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, pozbawienie statusu następuje na okres 120 dni od dnia niestawienia.
3.       Nie podjęła albo przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a ustawy, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy, pozbawienie statusu następuje na okres 120 dni od następnego dnia  po dniu zaistnienia zdarzenia.
4.       Złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy, pozbawienie statusu następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia.
 
W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany okres, ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia(art. 33 ust. 4c ustawy).
 
  
 
 
Podstawa prawna:
-         USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednol. Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
-         ROZP. I Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz, U. z 2004r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.).
-         ROZP. II: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2004r. Nr 219, poz. 2222 z późn. zm).

 

Nazwa dokumentu: Informacja dla osób bezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-02 14:11:14
Data udostępnienia informacji: 2009-02-02 14:11:14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-06 14:34:48

Wersja do wydruku...

corner   corner