logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH > Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z następujących usług lub instrumentów rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415
z późn. zm.):
1) stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa
w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu.
2) określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu – przeprowadzanych na wniosek PUP
Ø przejazdu przez okres do 12 miesięcy z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania
u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. – art. 45 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia
Ø zakwaterowania przez okres do 12 miesięcy osobie, która na podstawie skierowania PUP podjęła zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania – art. 45 ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia
Ø przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te osoba niepełnosprawna została skierowana przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc – art. 45 ust 4 ustawy
o promocji zatrudnienia;
Ø zwrotu kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania
w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego – art. 45 ust 3 ustawy o promocji
Źródłem finansowania usług lub instrumentów rynku pracy jest:
·         Fundusz Pracy - w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne
·      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu
 
 
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca z zatrudnieniu, skierowana do pracy przez powiatowy urząd pracy ma prawo  skorzystać z następujących form aktywizacji zawodowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.):
 
1.      ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – art. 26e
Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, jeżeli:
1) zobowiąże się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy,
2) złoży wniosek o przyznanie refundacji.
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy nie może przekraczać wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Refundacja obejmuje:
1) udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
2) kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej.
Rozpatrując wniosek urząd bierze pod uwagę:
1)    potrzeby lokalnego rynku pracy;
2)    liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych
w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
3)    koszty wyposażenia stanowiska pracy;
4)    wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy;
5)    wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd informuje pisemnie pracodawcę
o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy.
W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji urząd zawiera z pracodawcą umowę, która określa m.in.: katalog wydatków, wysokość przyznanej kwoty, formę zabezpieczenia środków.
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest dokonywana po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów, uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku, przedłożeniu orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanej osoby niepełnosprawnej oraz spełnieniu warunków określonych w zawartej umowie.
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. Nr 194, poz. 1404 z 2007r. z późn.zm.)
 
Źródłem finansowania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 

Nazwa dokumentu: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Rybak - Kierownik Działu Rynku Pracy
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Rybak - Kierownik Działu Rynku Pracy
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2009-05-28 14:47:04
Data udostępnienia informacji: 2009-05-28 14:47:04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-29 14:58:26

Wersja do wydruku...

corner   corner