logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH > Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność – oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy

Organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności są:

 • Lekarz Orzecznik ZUS
 • Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ustalone zostały trzy stopnie niepełnosprawności:

 • stopień znaczny - niezdolny do pracy albo zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagający, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 • stopień umiarkowany - niezdolny do pracy albo zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagający czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 • stopień lekki - częściowo niezdolny do pracy

W zależności od oceny trwałości naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania co do odzyskania poprawy stanu zdrowia zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności może być orzeczone trwale lub okresowo.

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

 • osoby bezrobotnej - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności, niezatrudnionej i nie wykonującej innej pracy zarobkowej, zdolnej i gotowej do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, nie posiadającej uprawnień do świadczeń rentowych lub zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej
 • osoby poszukującej pracy - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności oraz posiadającej przychód w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej bądź zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z następujących usług lub instrumentów rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.):

 1. szkoleń;
 2. stażu na okres do 12 m-cy;
 3. stażu na okres nieprzekraczający 6 m-cy;
 4. prac interwencyjnych;
 5. badań lekarskich lub psychologicznych , o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia mających na celu:
  • stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa
   w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu.
  • określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu – przeprowadzanych na wniosek PUP
 6. zwrotu kosztów:
  • przejazdu przez okres do 12 miesięcy z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. – art. 45 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia
  • zakwaterowania przez okres do 12 miesięcy osobie, która na podstawie skierowania PUP podjęła zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania – art. 45 ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia
  • przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te osoba niepełnosprawna została skierowana przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc – art. 45 ust 4 ustawy o promocji zatrudnienia;
  • zwrotu kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego – art. 45 ust 3 ustawy o promocji
 7. finansowanie studiów podyplomowych

Źródłem finansowania usług lub instrumentów rynku pracy jest:

 • Fundusz Pracy - w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca z zatrudnieniu, skierowana do pracy przez powiatowy urząd pracy ma prawo skorzystać z następujących form aktywizacji zawodowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.):

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu na podstawie art. 12a może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starosta, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków na ten cel.

Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana:

 • prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą być członkiem spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy
 • zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki zawartej ze starostą umowy.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1403 z 2007r. z późn.zm.)


Pracodawca w oparciu o art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Wniosek należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy nie może przekraczać wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Refundacja obejmuje:

 1. udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
 2. kwoty niepodlegające odliczeniu, to podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Rozpatrując wniosek urząd bierze pod uwagę:

 1. potrzeby lokalnego rynku pracy;
 2. liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
 3. koszty wyposażenia stanowiska pracy;
 4. wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy;
 5. wysokość posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd informuje pisemnie pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji urząd zawiera z pracodawcą umowę, która określa m.in.: katalog wydatków, wysokość przyznanej kwoty, formę zabezpieczenia środków. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest dokonywana po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów, uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku, przedłożeniu orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność tej osoby, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanej osoby niepełnosprawnej oraz spełnieniu warunków określonych w zawartej umowie.
Źródłem finansowania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. Nr 194, poz. 1404 z 2007r. z późn.zm.

Nazwa dokumentu: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Rybak - Kierownik Działu Rynku Pracy
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Rybak - Kierownik Działu Rynku Pracy
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-05-28 14:47:04
Data udostępnienia informacji: 2009-05-28 14:47:04
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 14:31:49

Wersja do wydruku...

corner   corner