logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 1. O przyznanie okresowej, zwrotnej pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego może ubiegać się osoba fizyczna, która po 1 lipca 2008r. utraciła pracę rozumianą jako:
  • zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub
  • prowadzenie działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników
  • oraz zarejestrowała się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna i której przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a w dniu złożenia wniosku o pomoc posiada status bezrobotnego.
  • utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika lub bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94 z późn. zm.);
  • w dniu złożenia wniosku o pomoc wnioskodawca lub jego małżonek jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub posiada inne prawo do lokalu (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków), a także, jeśli jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • umowa kredytu została wypowiedziana.
 2. Cel pomocy
  Pomoc państwa dotyczy spłaty kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką, udzielonego osobom fizycznym na:
  • budowę domu jednorodzinnego;
  • nabycie prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym;
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  • nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego.
 3. Kto przyznaje pomoc i na czym ona polega?
  • Pomoc jest przyznawana na podstawie decyzji Starosty, która określa m.in. wysokość pomocy oraz terminy jej przekazywania.
  • Pomoc jest przekazywana bezpośrednio instytucji kredytującej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie rat określonych w decyzji.
  • Maksymalna wysokość miesięcznej raty to 1.200,00 zł i może być ona udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  • Decyzję Starosty doręcza się uprawnionej osobie, a kopie przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz instytucji kredytującej.
 4. Jak uzyskać pomoc?
  Należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze (w Sekretariacie pok. 8) następujące dokumenty:
  • wniosek o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego (wzór w załączeniu)
  • wypełnione przez instytucję kredytującą oświadczenie (wzór w załączeniu).
  Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2010r.
 5. Zakończenie/zaprzestanie udzielania pomocy.
  Zaprzestanie przekazywania raty pomocy następuje w przypadku:
  • utraty przez osobę uprawnioną statusu bezrobotnego,
  • zbycia przedmiotu kredytowania,
  • wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego,
  • podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
  • spłaty kredytu.
 6. Zwrot przyznanej pomocy.
  Zwrot pomocy następuje po upływie 2 lat od przekazania instytucji kredytującej ostatniej raty pomocy i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych, miesięcznych ratach, na rachunek bankowy Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.
 7. W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego pomocą jest on zobowiązany do zwrotu pomocy w terminie 30 dni.

Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. z 2009r. Nr 115 poz. 964).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 sierpinia 2009r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej (Dz, U. z 2009r. Nr 123, poz. 1023).

Pliki do pobrania:

Szczegółowych informacji udziela
Joanna Kowalska
PUP Góra, pok. nr 8, tel. 065 543 22 25 lub 065 543 36 12

Nazwa dokumentu: Pomoc Państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kowalska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kowalska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-08-12 08:10:07
Data udostępnienia informacji: 2009-08-12 08:10:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-12 08:11:04

Wersja do wydruku...

corner   corner