logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Góra: Przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze w ramach programu aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
Numer ogłoszenia: 182096 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Górze , ul. Podwale 24, 56-200 Góra, woj. dolnośląskie, tel. 0-65 543-22-25, faks 0-65 543-36-12.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze w ramach programu aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie grupowych szkoleń osób bezrobotnych realizowanych w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia. W ramach zamówienia zostaną przeprowadzone 4 szkolenia grupowe w zakresie: - Przedsiębiorczość od A do Z - 10 osób, - Prawo jazdy kat. D - 10 osób, - Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B -30 osób , - Specjalista do spraw finansowo-kadrowych - 10 osób.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykaz co najmniej 1 szkolenia z danego zakresu wykonanego w ciągu trzech lat, jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie - z podaniem daty wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów, referencji potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, dostępnych Wykonawcy np. ilość sprzętu, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy 2.Program szkolenia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. nr 47 poz. 315 § 32 pkt 4 z 2007 r.), 3.Proponowany harmonogram realizacji szkolenia, 4.Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. l Ustawy Prawo Zamówień Publicznych , 5.Dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. 6. Wzór ankiety dla uczestników szkolenia służący do oceny szkolenia. 7. Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 8. Oświadczenie, że jednostka szkoląca posiada aktualny wpis do rejestru WUP.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w zakresie: -ilości osób skierowanych na szkolenie, -terminu realizacji szkolenia, -miejsca realizacji szkolenia, -wykładowców
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pup.gora.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Górze, ul. Podwale 24, 56-200 Góra.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd pracy w Górze, ul. Podwale 24, 56-200 Góra, pok. nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedsiębiorczość od A do Z.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie adresowane do osób, które planują rozpocząć własna działalność gospodarczą. Szkolenie dla 10 osób.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prawo jazdy kat. D.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie dla 10 osób bezrobotnych. Szkolenie ma na celu przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, do kierowania odpowiednimi rodzajami lub zespołu pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego z zakresu prawa jazdy kat D..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie przeznaczone dla 30 osób bezrobotnych z podziałem na trzy grupy Przewidywany termin realizacji szkolenia - pierwsza grupa miesiąc sierpień 2010 rok, - druga grupa miesiąc wrzes - trzecia grupa miesiąc październik 2010 rok.ień 2010 rok,.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Specjalista do spraw finansowo - kadrowych.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie dla 10 osób bezrobotnych.Celem szkolenia jest przygotowanie beneficjentów do samodzielnego kierowania sprawami finansowo-kadrowymi w firmie. Program powinien obejmować zagadnienia z zakresu: - kodeksu pracy, - składek ZUS, - obsługi programu Płatnik, - zasiłki z ubezpieczenia społecznego, - zasad obliczania wynagrodzeń, podatków i składek. Szkolenie ma być przeprowadzone na terenie miasta Góra.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

 

Załączniki do pobrania: 2010-06-24 14:13:08 - SIWZ (253.00 kB)
2010-06-30 10:29:04 - Zmiana SIWZ (26.50 kB)

Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony - szkolenia dla bezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24 14:10:59
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24 14:10:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-30 10:30:05

Wersja do wydruku...

corner   corner