logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Od 1 maja 2010r. weszły w życie nowe rozporządzenia unijne, które zmieniają zasady pozyskiwania dokumentów z krajów UE oraz przeprowadzania transferów zasiłków dla bezrobotnych z/do krajów UE. Są to:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L166/1 z dnia 30 kwietnia 2004r.);
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 988/2009 z dnia 16 września 2009r. zmieniające rozporządzenie WE Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. WE .L284 z dnia 30 października 2009roku);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczące wykonywania rozporządzenia WE Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. WE.L284 z dnia 30 października 2009 roku).
W krajach EOG (Islandia, Norwegia, Lichtenstein) oraz w Szwajcarii obowiązują nadal „stare” rozporządzenia unijne, czyli:
 1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dp pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty (Dz.U.(WE) L 149 z 5 lipca 1971r. z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marcia 1972r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE Nr L 74 z dnia 27 marca 1972r. z późniejszymi zmianami)
 
W pozostałych krajach Wspólnoty stosowane dotąd formularze E301, E302, E303 będą powoli wypierane przez dokumenty typu „SED” oraz „U”:
 • „stare” E301 = „nowe” U1
 • „stare” E303 = „nowe” U2

U3 = „nowy” dokument służący informowaniu bezrobotnego o wszelkich krokach podjętych w jego sprawie przez instytucja właściwe.

Okresy ubezpieczenia i zatrudnienia w państwach UE/EOG (Unia Europejska/Europejski Obszar Gospodarczy) mogą być sumowane w celu uzyskania uprawnień z tytułu bezrobocia.
 

Do tego służą dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia i zatrudnienia:

 • FORMULARZ E 301 (EOG:Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria)
 • DOKUMENT U 1 (kraje Unii Europejskiej)

Aby uzyskać U 1 /E 301 z UE/EOG osoba zainteresowana po zakończeniu pracy powinna wystąpić z wnioskiem do instytucji właściwej kraju zatrudnienia.

Aby uzyskać U 1/E 301 z Polski osoba zainteresowana powinna wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Aby starać się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce po pracy w krajach UE/EOG oraz w Szwajcarii należy posiadać odpowiednio:

 1. DOKUMENT U1 z UE

Jeśli osoba bezrobotna takiego dokumentu nie posiada również powinna się zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i przedłożyć dokumenty poświadczające pracę za granicą.

 
W celu pozyskania informacji dot. okresów ubezpieczenia/zatrudnienia DWUP zwraca się w Twoim imieniu do instytucji właściwej w kraju Twojego zatrudnienia z wnioskiem oraz odpowiednimi dokumentami. Kraje Wspólnoty mają różne wymagania dotyczące dokumentów potrzebnych do potwierdzenia okresów ubezpieczenia/zatrudnienia.
 1. FORMULARZ E301 z EOG

Są dwa sposoby pozyskania formularza E301 z krajów EOG:

 • należy osobiście wystąpić do instytucji w kraju zatrudnienia,
 • można po powrocie do kraju zamieszkania wystąpić do DWUP.
 
W celu pozyskania formularza E301 DWUP zwraca się w Twoim imieniu do instytucji właściwej w kraju Twojego zatrudnienia z wnioskiem oraz odpowiednimi dokumentami. Kraje Wspólnoty mają różne wymagania dotyczące dokumentów potrzebnych do wydania druku E301.

Jeśli chcesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych w krajach UE/EOG
postaraj się odpowiednio o:

DOKUMENT U1 PL

FORMULARZ E301 PL

umożliwiają one zaliczenie okresów zatrudnienia w Polsce do uprawnień na wypadek bezrobocia w krajach UE/EOG.

Aby otrzymać ww. dokumenty należy się zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i złożyć:

 • wniosek o wydanie U1 PL/E301 PL,
 • dokumenty potwierdzające okresy pracy w Polsce, a w przypadku U1 także dokumenty dot. prowadzenia działalności gospodarczej (decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu składek), które osoba zainteresowana che potwierdzić,
 • zaświadczenie z właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy z informacją czy osoba ubiegająca się o U1/E301 PL była zarejestrowana oraz czy pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

   

Tu uzyskasz pomoc:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Oddział koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Filia we Wrocławiu
Ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
Tel. 71 39 74 125, 71 39 74 126, 71 3974 127

Nazwa dokumentu: Zmiany w zasadach pozyskiwania dokumentów z krajów UE - informacje ogólne
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20 14:17:05
Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 14:17:05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 14:18:04

Wersja do wydruku...

corner   corner