logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Od dnia 27 maja 2013r. przepisy Rozporządzenia MPiPS w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12 listopada 2012r. dopuszczają dwa sposoby rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

1.  Rejestracja osobista lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej  (ePUAP) tzw. „prerejestracja”

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się tak jak dotychczas do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa natomiast poszukujący pracy zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy (rejestracja osobista) ALBO przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy może przekazać do tego urzędu dane, o których mowa w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. 2012. 1299), za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Po przekazaniu wymaganych danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji („prerejestracja”). Rejestracji dokonuje się z dniem zgłoszenia się osoby do powiatowego urzędu pracy po przedłożeniu wymaganych dokumentów niezbędnych do ustalenia jej uprawnień zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w ww. terminie, dane przekazane przez osoby są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia (zwanego dalej „systemem psz”) 

2.    Rejestracja elektroniczna

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy:

 • wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
 • podaje wymagane dane, które są zapisywane w systemie psz,
 • załącza do wniosku zeskanowane dokumenty,
 • wskazuje właściwy urząd pracy  oraz
 • opatruje wniosek:
 1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
 2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
 

Rejestracji dokonuje się z dniem, w którym:

 • osoba złożyła wniosek – po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy”), bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy była wcześniej zarejestrowana w danym pup, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie. W przypadku rejestracji elektronicznej, osoba załącza do wniosku o rejestrację zeskanowane ww. dokumenty.

 
Rejestracji nie dokonuje się w przypadku:
 • nieprzedłożenia niezbędnych dokumentów, lub
 • odmowy przekazania wymaganych danych, lub
 • odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń, lub
 • nieopatrzenia wniosku o rejestrację jednym z podpisów, lub
 • niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie (termin wyznaczany przez pup osobie, która przekazała dane przy „prerejestracji”)

Aby zarejestrować się przez internego przejdź do Portalu Usług Elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia.

Nazwa dokumentu: Rejestracja przez Internet
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-05-27 10:35:59
Data udostępnienia informacji: 2013-05-27 10:35:59
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-27 10:37:16

Wersja do wydruku...

corner   corner