logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Góra, dnia 12.01.2015r.

KO – 280 – 1/IM/15

Zaproszenie

do  złożenia oferty na świadczenie usług przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich oraz wszelkich innych badań  zleconych przez lekarza medycyny pracy o wartości zamówienia  poniżej 30.000 euro

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Górze zapraszamy do złożenia oferty (według załączonego wzoru) na przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich oraz innych badań zleconych przez lekarza medycyny pracy

I. Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Górze

ul. Poznańska 4, 56-2000 Góra

NIP 699-14-48-241

Adres e-mail: sekretariat@pupgora.pl

Fax: (65) 5433612

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich oraz wszelkich innych badań zleconych przez lekarza medycyny pracy dla:

 1. pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Górze wynikających z Kodeksu Pracy
  1. wstępnych, okresowych, kontrolnych
  2. wszelkich innych badań zleconych przez Zamawiającego
 2. bezrobotnych skierowanych przez upoważnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  w Górze w zakresie obejmującym;
  1. stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu wykonywania prac społecznie użytecznych,
  2. określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu,
 3. niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu w zakresie skierowanych przez upoważnionych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Górze w zakresie obejmującym;
  1. stwierdzenie zdolności poszukującego pracy do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu,
  2. określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu.

2. Urząd w 2015r. planuje łącznie skierować na badania lekarskie ok. 270 osób (250 osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz 20 pracowników PUP).

3. Podstawą do świadczenia usług medycznych będzie imienne skierowanie wydane każdej osobie skierowanej na badanie, podpisane przez Dyrektora PUP, Starostę Górowskiego lub osoby działające z jego upoważnienia.

4. Lekarz Medycyny Pracy decyduje o wszelkich dodatkowych badaniach  i konsultacjach potrzebnych do wydania orzeczenia lekarskiego.

5. Badania lekarskie dotyczyć będą różnych stanowisk pracy.

II. Wymagania Zamawiającego

1. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane przez Wykonawcę badania – ujęte w formularzu ofertowym – na podstawie wystawionych faktur za wykonane usługi wraz z dołączonym imiennym wykazem przebadanych osób zawierającym rodzaj i koszt badań za każdą osobę, jak również za inne badania zlecone przez lekarza medycyny pracy konieczne do wystawienia właściwego orzeczenia lekarskiego.

2. Faktury powinny być wystawione odrębnie za:

 • pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
 • osoby bezrobotne i poszukujące pracy skierowane na badania na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy, art. 38 ust 1 pkt.1c  i art. 40 ust. 5 ustawy „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”,
 • osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu skierowane na podstawie art. 11 ustawy „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.
 1. Faktury wraz z wymaganym załącznikiem należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 7 (siódmego) dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wystawione zostały faktury
 2. Zamawiający dokona zapłaty za przeprowadzone, w okresach miesięcznych badania, przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur wraz z załączonym imiennym wykazem przebadanych osób.
 3. Odległość miejsca przeprowadzania badań od siedziby Zamawiającego nie może być większa jak 25km.
 4. Wykonanie badań lekarskich powinno nastąpić niezwłocznie tj. w dniu zgłoszenia się skierowanej osoby, a w przypadku konieczności wykonania badań specjalistycznych czasookres nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty zgłoszenia się skierowanej osoby na badania.
 5. Początkiem terminu, o którym mowa powyżej jest dzień zgłoszenia się skierowanej osoby na badania.
 6. Wykonawca zapewnia ciągłość świadczenia usług przez cały czas trwania umowy.
 7. W zapytaniu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) należy przedstawić cennik usług.
 8. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na okres 01.02.2015r. do 31.12.2015r.

III. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:  

 1. Formularz ofertowy  - załącznik nr 1 do zaproszenia
 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
 3. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
 4. Uprawnienia lekarza medycyny pracy.
 5. Umowę najmu lub dzierżawy lokalu- w przypadku korzystania z dzierżawionego lub wynajmowanego lokalu.

IV. Termin realizacji zamówienia:

 Rok 2015

V. Forma złożenia oferty:

Oferta na piśmie należy przesłać na  adres: Powiatowy Urząd Pracy 56-200 Góra ul. Poznańska 4, bądź  w wersji elektronicznej na adres:  sekretariat@pupgora.pl

VI. Termin składania ofert:

23.01.2015r. do godz. 1400

VII. Osoby uprawnione do kontaktu:

Pani Iwona Mazur   - Kierownik działu organizacyjnego (nr tel. 65 543 22 25)               

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne  ze  zleceniem usługi. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.

 

 

                                                        Dyrektor

                               Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

                                                 (-)  Barbara Murlik

                    

Załączniki do pobrania: 2015-01-12 14:15:34 - Zapytanie ofertowe (61.50 kB)

Nazwa dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty - badania lekarskie
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-12 14:07:15
Data udostępnienia informacji: 2015-01-12 14:07:15
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-12 14:20:18

Wersja do wydruku...

corner   corner