logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
plus Rejestracja
plus Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
minus Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
minus Informacja dla osób bezrobotnych
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Definicja poszukującego pracy
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
minus Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
minus Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
minus Zgłoszenie oferty pracy
minus Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
  Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy
minus Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
plus Rok 2007
plus Rok 2008
plus Rok 2009
plus Rok 2010
plus Rok 2011
plus Rok 2012
plus Rok 2013
plus Rok 2014
plus Rok 2015
 INNE
minus Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WNIOSKI I FORMULARZE > Druki do pobrania

Druki do pobrania

 

Bon stażowy


  Wniosek o przyznanie bonu stażowego
  Bon stażowy druk
  Wniosek o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Bon szkoleniowy


  Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego
  Druk bonu szkoleniowego

Bon na zasiedlenie  Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie

Bon zatrudnieniowy


  Wniosek o bon zatrudnieniowy
  Wniosek o przyznanie refundacji części kosztów wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Dodatek aktywizacyjny


   Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
  Oświadczenie

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych


 

Zasady określające warunki finansowania kosztów studiów podyplomowych

  Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych 
  Projekt umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych 

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia


  Wniosek o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 lat.
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji


 

Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji

  Oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia 

Prace interwencyjne


 

Wniosek o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą)

  Wniosek o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (dla pracodawcy niebędącego beneficjentem pomocy publicznej) 
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


   Wniosek
  Formularz  informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Formularz o pomocy publicznej rolnictwo

Prace społecznie użyteczne


 

Wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych

  Wniosek o refundację prac społecznie użytecznych 

Przygotowanie zawodowe dorosłych


 

Wniosek w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych 

  Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych 
  Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych 
  Wniosek pracodawcy o dokonanie refundacji wydatków z tytułu realizacji przygotowania zawodowego dorosłych 
  Wniosek pracodawcy o wypłatę premii z tytułu ukończenia przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i zdania egzaminu 

 


Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 / osobą zależną


  Zasady refundacji koszty opieki nd dziećmi lub osobą zależną
   Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem
  Wniosek o  refundację kosztów opieki nad osobą zależną
  Rozliczenie kosztów opieki
  Oświadczenie osoby fizycznej sprawującej opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną
  Zaświadczenie zakładu pracy do refundacji kosztów opieki
  Umowa o sprawowanie opieki
  Potwierdzenie zapłaty dla osoby sprawującej opiekę

Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego


  Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego (przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą)
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego


  Wniosek pracodawcy o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 
  Zaświadczenie o dochodach poręczyciela 
  Oświadczenie poręczyciela o dochodach 
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis 
  Wzór formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - dotyczy producenta rolnego

Roboty publiczne


 

Wniosek o zorganizowanie robót publicznych

  Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych 

Staż


   Wiosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Stypendium z tytułu nauki


  Wzór wniosku o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

Szkolenia indywidualne


 

Wniosek o skierowanie na szkolenie

  Oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia 
  Oświadczenie o nieuczestniczeniu lub o udziale w szkoleniu finansowanym z Funduszu Pracy 
  Informacja o wybranym szkoleniu 
  Zasady dysponowania środkami Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych

Środki na podjęcie działalności gospodarczej


  Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze
  Wniosek o przyznanie jedorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
  Zaświadczenie o dochodach poręczyciela 

Zaświadczenia


  Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy


  Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy wraz z pouczeniem.

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy


 

Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy

  Formularz zgłoszenia oferty pracy dla obywatela EOG 

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania


  Regulamin określający warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania
  Wniosek o refundację kosztów przejazdu
  Wniosek o refundację kosztów zakwaterowania

Ilość odwiedzin: 53163
Nazwa dokumentu: Druki do pobrania
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - Specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - Specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-02 14:06:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner