Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GÓRZE

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

Regulamin organizacyjny Powiatowego   Urzędu    Pracy    określa    zasady    wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Górowskiego,
 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
 3. Zastępcy - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
 4. PUP - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Górze,
 5. PRRP - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Rynku Pracy,
 6. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział  lub samodzielne stanowisko pracy w PUP,

§3

 1. Siedziba PUP mieści się w Górze.

§4

 1. Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należą w szczególności sprawy określone przepisami:
  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. z 2013r., poz. 674 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 08.1997r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. , Nr 127, poz. 721 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004r., Nr 53, poz. 532 ze zm),
  • innych obowiązujących ustaw.
 1. PUP działa na podstawie:
  • 97 ustawy z dnia 24.07.98r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów  administracji   publicznej   -   w   związku   z   reformą  ustrojową   państwa (Dz. U. z 1998r., Nr 106, poz. 668 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. z 2013., poz. 674 ze zm.),
  • Ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.),
  • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),
  • Ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 ze zm.),
  • Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
  • niniejszego regulaminu.
 1. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.

§5

 1. Instytucjami rynku  pracy  realizującymi  zadania  określone  w  ustawie  o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego.
 2. Przy realizacji  zadań  PUP  współdziała  z  Powiatową  Radą  Rynku  Pracy,  z  innymi urzędami pracy, z organizacjami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych zwłaszcza ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pracodawców, poszczególnymi  pracodawcami,  związkami  zawodowymi,  zarządami  funduszy celowych, organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi w sprawach  promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych.

 

Rozdział II

Kierowanie jednostką

§6

 1. Jednostką kieruje Dyrektor PUP i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą Powiatu.
 2. Dyrektor PUP  w  stosunku  do  pracowników  PUP  jest  pracodawcą  w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 3. Dyrektor PUP   kieruje    działalnością    Urzędu    przy   pomocy    Zastępcy,    Głównego Księgowego  oraz kierowników komórek organizacyjnych.
 4. Podczas nieobecności Dyrektora PUP zastępstwo sprawuje Z-ca Dyrektora PUP. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP z wyłączeniem decyzji kadrowych.

Rozdział III

Komórki Organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy

§7

 1. W PUP mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
  1. dział
  2. samodzielne stanowisko pracy.
 2. W celu  realizacji  określonych  zadań  w  Urzędzie  Dyrektor  Urzędu  może  powoływać zespoły i komisje zadaniowe.
 3. Kierownicy komórek organizacyjnych mogą łączyć zadania - przewidziane w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk – w jednym.

§8

 1. Działem kieruje Kierownik.

Rozdział IV

Struktura Organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy

§9

W PUP tworzy się następujące działy i stanowiska pracy:

 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej
  • przy oznakowaniu spraw używa się symbolu: CAZ
 2. Dział Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń
  • przy oznakowaniu spraw używa się symbolu: PS
 3.  Dział Finansowo – Księgowy
  • przy oznakowaniu spraw używa się symbolu: KF
 4. Dział organizacyjny
  • przy oznakowaniu spraw używa się symbolu: KO
 5. Stanowisko Informatyki i Statystyki
  • przy oznakowaniu spraw używa się symbolu: KI
 6. Radca Prawny
  • przy oznakowaniu spraw używa się symbolu: KR

Wykaz działów i stanowisk pracy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§10

 1. Dyrektor PUP nadzoruje pracę:
  • Działu Finansowo - Księgowego:
   1. Głównego księgowego – kierownik działu
   2. Stanowiska ds. księgowości budżetowej
   3. Stanowiska ds. obsługi Funduszu Pracy i innych funduszy celowych
   4. Stanowiska ds. obsługi księgowej programów europejskich
   5. Stanowiska ds. windykacji nienależnie pobranych świadczeń
  • Działu organizacyjnego:
   1. Kierownika działu
   2. Stanowiska ds. kadr
   3. Stanowiska obsługi sekretariatu
   4. Stanowiska ds. zamówień publicznych
   5. Stanowiska administracyjno – gospodarczego
   6. Robotnika gospodarczego
  • Stanowiska ds. informatyki i statystyki
  • Stanowiska radcy prawnego
 1. Zastępca dyrektora nadzoruje pracę:
  • Centrum Aktywizacji Zawodowej
   1. Kierownika działu
   2. Stanowiska pośrednictwa pracy
   3. Stanowiska poradnictwa zawodowego
   4. Stanowisko ds. obsługi klienta indywidualnego
   5. Stanowisko ds. obsługi klienta instytucjonalnego
   6. Stanowiska ds. rozwoju zawodowego
   7. Stanowiska ds. programów rynku pracy
   8. Stanowisko ds. programów lokalnych i programów Unii Europejskiej
   9. Stanowiska ds. badań i analiz rynku pracy
   10. Stanowisko ds. realizacji zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  • Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń
   1. Kierownika działu
   2. Stanowiska ds. informacji i rejestracji
   3. Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń
   4. Stanowiska ds. zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania
   5. Stanowisko ds. refundowania kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
   6. Stanowisko ds. przyznawania stypendium dla bezrobotnych podejmujących dalszą naukę
   7. Stanowiska ds. przyznawania dodatków aktywizacyjnych
   8. Stanowiska ds. finansowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
 1. Szczegółowy zakres  działania  komórek  organizacyjnych  PUP  określa  Rozdział  V niniejszego regulaminu.
 2. Szczegółową strukturę  organizacyjną  PUP  z  podziałem  na  stanowiska  pracy określaschemat  będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

§11

 1. Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:
  1. Organizowanie  działań  Urzędu  i  nadzór  nad  realizacją  zadań  określonych  w  ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. Współpraca z administracją rządową i samorządową, Powiatową Radą Rynku Pracy, placówkami oświatowymi, instytucjami szkolącymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz rynku pracy.
  3. Inicjowanie oraz nadzór nad realizacją zadań z zakresu partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego.
  4. Kierowanie bieżącymi sprawami PUP.
  5. Określenie celów i programów działania PUP.
  6. Promocja usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez PUP.
  7. Planowanie i dysponowanie środkami funduszy celowych będących w dyspozycji PUP.
  8. Planowanie i dysponowanie środkami w ramach planu finansowego PUP.
  9. Realizacja polityki kadrowej PUP.
  10. Powoływanie i odwoływanie Z-cy Dyrektora PUP.
  11. Przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników.
  12. Wydawanie  zarządzeń  wewnętrznych,  poleceń  służbowych  i  decyzji administracyjnych w zakresie posiadanych upoważnień.
  13. Powoływanie i odwoływanie zespołów i komisji zadaniowych.
  14. Zawieranie   umów   wynikających   z   zakresu   działania   PUP   w   ramach  udzielonych pełnomocnictw.
  15. Udzielanie pełnomocnictw procesowych w sprawach wynikających z  zakresu działania PUP (w granicach posiadanych upoważnień).
  16. Nadzór nad realizacją zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  17. Nadzór  nad  realizacją  zadań  określonych  w  ustawie  o  repatriacji  oraz  w innych obowiązujących przepisach.
  18. Planowanie, prowadzenia i nadzór nad realizacją polityki informacyjnej w zakresie zadań statutowych urzędu.
  19. Wykonywanie  zadań  w  zakresie  zarządu  trwałego  nieruchomością  będącą siedziba  PUP w Górze.
  20. Nadzór  nad  prawidłowym  zabezpieczeniem  obiektu  pod  względem przeciwpożarowym, przeciwwłamaniowym, stosowaniem się do zasad bhp, zasad ładu i porządku publicznego oraz utrzymaniem Urzędu w należytej czystości.
  21. Koordynowanie  i  nadzorowanie  prac  w  zakresie  utrzymania  obiektu  i  bazy materialnej w należytym stanie technicznym.
  22. Nadzór   nad   pełnym   zabezpieczeniem  w    materiały   techniczne   i    wyposażeniowe zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie PUP.
  23. Koordynacja procesu pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym z EFS na realizację zadań z zakresu działania PUP.
  24. Koordynacja zadań z zakresu obsługi informatycznej Urzędu.
  25. Koordynacja  zadań  z  zakresu  analiz  rynku  pracy  i  badań  statystycznych prowadzonych w PUP.
  26. Nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji pracowników podległych komórek organizacyjnych.
  27. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
 2. Do kompetencji Z-cy Dyrektora należy w szczególności:
  1. Zastępstwo Dyrektora PUP w czasie jego nieobecności, w zakresie zadań i kompetencji wyznaczonych przez Dyrektora PUP.
  2. Planowanie,   wytyczanie   kierunków   działania,   organizacja   pracy   Pionu  Działań Aktywizujących oraz Pionu Działań Informacyjno – Ewidencyjnych.
  3. Koordynowanie  i  nadzorowanie  realizacji  zadań  w  zakresie  wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu.
  4. Realizowanie  zadań  określonych  w  §12  niniejszego  regulaminu  w  stosunku do pracowników Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń.
 1. Główny księgowy kieruje Działem Finansowo – Księgowym, a szczegółowy zakres jego zadań i kompetencji określają odrębne przepisy.

§12

 1. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy:
  1. Podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania działu na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP   lub Z-cy Dyrektora PUP.
  2. Szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami działu,   zakresem  współpracy z innymi działami PUP oraz ustaleniami kierownictwa,  przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych.
  3. Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności: umożliwianie pracownikom kierowanego działu uczestniczenia   w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia.
  4. Udzielanie   pomocy   pracownikom   podległego   działu   w   opracowywaniu  procedur i wytycznych  do realizacji zadań stałych.
  5. Wykonywanie kontroli pracy działu z punktu widzenia merytorycznego i  formalnego,
  6. Bieżąca współpraca z WUP w zakresie realizowanych zadań.
  7. Realizacja zadań wynikających z zarządzeń wewnętrznych i dyspozycji Dyrektora PUP.
  8. Przygotowywanie    projektów    dokumentacji     (wzorów    wniosków,    umów  oraz wewnętrznych aktów prawnych stosowanych w urzędzie) związanej z funkcjonowaniem Urzędu w zakresie działania swojej komórki organizacyjnej PUP.
  9. Współpraca  z  Głównym  Księgowym  w  zakresie  opracowywania  projektów, planów finansowych  i  planowania  wydatków  Funduszu  Pracy  i  innych funduszy  celowych i sprawozdawczości.
  10. Zapewnienie  właściwego  funkcjonowania  systemu  kontroli  zarządczej  w podległej komórce.
  11. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległej komórki organizacyjnej oraz podejmowanie działań  na rzecz usprawnienia pracy Urzędu.
  12. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.
  13. Współdziałanie  z  innymi  komórkami  organizacyjnymi  PUP  poprzez  wymianę materiałów, informacji i opinii do wykonywania zadań.
  14. Podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed podaniem do podpisu Dyrektorowi PUP lub Z-cy Dyrektora PUP.
  15. Ustalanie   i   aktualizowanie   szczegółowych   zakresów   czynności   dla  podległych pracowników.
  16. Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników.
  17. Opiniowanie  doboru  obsady  osobowej  podległego  działu,  wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników.
  18. Powierzanie  w  uzasadnionych  przypadkach  podległym  pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności.
  19. Wyznaczanie  zastępstwa  w  przypadku  urlopu  pracownika  lub  jego długotrwałej nieobecności w pracy z innych przyczyn.
  20. Współpraca  w  zakresie  rozpatrywania  i  załatwianie  skarg  i  wniosków z Działem Organizacyjnym.
  21. Organizowanie pracy podległego zespołu pracowniczego zgodnie z wymogami BHP i PPOŻ.
  22. Dbałość o efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem i środkami finansowymi.
  23. Dbałość o sprawną, terminową i prawidłową realizację zadań merytorycznych podległej komórki.
  24. Dbałość o wysoki poziom obsługi klienta Urzędu.
  25. Nadzorowanie  prawidłowości  realizacji  zadań  merytorycznych  podległej komórki, wynikających z  Regulaminu Organizacyjnego PUP.

§13

 1. Postanowienia §12 mają zastosowanie w odniesieniu do głównego księgowego, który bezpośrednio nadzoruje działalność stanowisk w dziale finansowo-księgowym.
 2. Obowiązki i  uprawnienia  głównego  księgowego  PUP  określają  odrębne  przepisy  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.).
 3. W zakresie  realizacji  zadań  merytorycznych  główny księgowy podlega  bezpośrednio Dyrektorowi PUP.

Rozdział V

Zakres zadań komórek organizacyjnych powiatowego urzędu pracy

§14

Do zakresu podstawowych zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej w szczególności należy:

 1. Stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w szczególności ustalanie profilu pomocy, przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnego planu działania, świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.
 2. Stała współpraca z pracodawcą w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa  pracy  oraz  ułatwianie  dostępu  do  innych  form pomocy  określonych w ustawie.
 3. Prowadzenie pośrednictwa pracy.
 4. Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami.
 5. Realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi.
 6. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postepowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
 7. Realizowanie  zadań  związanych  z  podejmowaniem  przez  cudzoziemców  pracy  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Inicjowanie   i   realizowanie   przedsięwzięć   mających   na   celu   rozwiązywanie  lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grupowymi pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 9. Współpraca z gminami i innymi instytucjami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji  o  usługach  poradnictwa  zawodowego,  szkoleniach,  przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych, oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym.
 10. Inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez PUP.
 11. Opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia.
 12. Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla zarejestrowanych osób poprzez:
  1. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, a w szczególności poprzez:
   • udzielanie   informacji   o zawodach,   rynku   pracy,   możliwościach  szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
   • udzielanie  porad  z  wykorzystaniem  standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
   • kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
   • inicjowanie,  organizowanie  i  prowadzenie  grupowych  porad  zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
  2. inicjowanie organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
 13. Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla pracodawców poprzez:
  1. udzielanie pracodawcom   pomocy   w   doborze   kandydatów   do   pracy  spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  2. udzielanie pracodawcom pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.
  3. Współpraca z wojewódzkim urzędem pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych.
 14. Realizacja zadań z zakresu organizacji szkoleń.
 15. Realizacja zadań związanych z finansowaniem kosztów egzaminów, uzyskania licencji, studiów podyplomowych, albo udzielaniem pożyczki szkoleniowej.
 16. Realizacja zadań związanych z organizacją przygotowania zawodowego dorosłych.
 17. Realizacja trójstronnych umów szkoleniowych.
 18. Realizacja  zadań  z  zakresu  Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego,  w  szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
 19. Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem wyposażenia miejsc pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.
 20. Realizacja zadań związanych z refundowaniem kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanego bezrobotnego.
 21. Realizacja zadań związanych z organizacją staży, prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
 22. Realizacja  zadań  związanych  z  dofinansowaniem  wynagrodzenia  za  zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
 23. Realizacja  dodatkowych  instrumentów  adresowanych dla bezrobotnych do 30 roku życia.
 24. Realizacja  zadań  związanych  z  przyznaniem  grantu  na  telepracę  pracodawcy  lub przedsiębiorcy oraz świadczenia aktywizacyjnego.
 25. Współpraca z realizatorami działań aktywizacyjnych.
 26. Planowanie i przeprowadzanie wizyt monitorujących u pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy.
 27. Współpraca   z   Bankiem   Gospodarstwa   Krajowego   i   pośrednikami   finansowymi w zakresie  przyznawania  pożyczki  na  utworzenie  stanowiska  pracy  oraz  pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
 28. Realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 29. Realizacja    zadań    zleconych   przez    Starostę   w   zakresie    aktywizacji    zawodowej repatriantów.
 30. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
 31. Sporządzanie wykazu pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy oraz podawanie go do wiadomości publicznej.
 32. Ocena  efektywności  podstawowych  form  aktywizacji  zawodowej,  rozumianych  jako usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy, dla których w danym roku są określane wskaźniki.
 33. Zapewnienie  efektywności  zatrudnieniowej  i  kosztowej  na  optymalnym  poziomie, zgodnie ze wskaźnikami ogłaszanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 34. Przygotowywanie, realizowanie i ocenianie efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
 35. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja.
 36. Organizowanie i realizacja programów specjalnych.
 37. Realizowanie    programów    regionalnych    na    podstawie    porozumienia  zawartego z wojewódzkim urzędem pracy.
 38. Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.
 39. Promocja działań Urzędu.
 40. Przetwarzanie  informacji  o  bezrobotnych,  poszukujących  pracy  i  cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§15

Do  zakresu zadań podstawowych Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń w szczególności należy:

 1. Upowszechnianie informacji o usługach wewnątrz urzędu.
 2. Udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu przepisów prawa regulujących działalność PUP oraz podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Rejestracja zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy.
 4. Prowadzenie bazy ewidencji zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 5. Realizacja zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Dział.
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji.
 8. Obsługa bezrobotnych z prawem do świadczeń.
 9. Obsługa bezrobotnych bez prawa do świadczeń oraz poszukujących pracy.
 10. Prowadzenie   postępowań   oraz   wydawanie   decyzji   administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń nienależnych.
 11. Sprawdzanie  pod  względem  merytorycznym  zgodności  wydruków  list  próbnych,  list głównych – zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń.
 12. Wydawanie zaświadczeń.
 13. Prowadzenie  spraw  i  dokumentacji  związanych  z  przyznawaniem  stypendium  dla bezrobotnych podejmujących dalszą naukę.
 14. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej ze zwrotem kosztów przejazdu osobom uprawnionym.
 15. Prowadzenie  spraw  i  dokumentacji  związanej  ze  zwrotem  kosztów  zakwaterowania osobom uprawnionym.
 16. Prowadzenie  spraw  i  dokumentacji  związanych  z  refundacją  kosztów  opieki  nad dzieckiem do lat 7 lub osobom zależną.
 17. Prowadzenie    spraw    i    dokumentacji    związanej    z    finansowaniem    dodatków aktywizacyjnych.
 18. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z sfinansowaniem składek na ubezpieczenie społeczne rolników zwalnianym z pracy.
 19. Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.
 20. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, ośrodkami pomocy społecznej, bankami, urzędami skarbowymi, Policją i innymi organizacjami w zakresie ewidencji świadczeń.

§16

Do zakresu zadań podstawowych Działu  Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

 1. Ewidencjonowanie operacji budżetowych.
 2. Planowanie środków budżetowych.
 3. Kontrola dyscypliny budżetowej.
 4. Sporządzanie informacji i sprawozdań.
 5. Opłacanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 6. Ewidencjonowanie operacji finansowych Funduszu Pracy i innych funduszy celowych.
 7. Kontrola dyscypliny wydatków z Funduszu Pracy.
 8. Sporządzanie i przygotowywanie informacji do sprawozdań.
 9. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym i ZUS-em za osoby bezrobotne.
 10. Przechowywanie i ewidencjonowanie weksli in blanco otrzymanych z komórki merytorycznej jako zabezpieczenie wypłaconych z Funduszu pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego środków.
 11. Sprawdzanie dokumentów księgowych budżetu pod kątem poprawności rachunkowej i formalnej.
 12. Sporządzanie list wynagrodzeń pracownikom PUP.
 13. Sporządzanie  dokumentów  rozliczeniowych  z  Urzędem  Skarbowym  i  ZUS-em  za pracowników.
 14. Przygotowywanie informacji finansowej do zaświadczeń.
 15. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 16. Przekazywanie informacji osobom przystępującym do dokonywania wpłaty na Fundusz Pracy z tytułu podjęcia pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego.
 17. Ewidencjonowanie operacji finansowych Funduszy Europejskich.
 18. Sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność wraz z załącznikami.
 19. Rozliczanie finansowe projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.
 20. Sporządzanie i przygotowywanie informacji do sprawozdań i deklaracji ubezpieczeniowej oraz podatkowej.
 21. Windykacja nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszy Europejskich.

§17

Do zakresu zadań podstawowych Działu  Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie  spraw  pracowniczych  PUP,  w  tym  spraw  związanych  z doskonaleniem zawodowym pracowników.
 2. Współdziałanie z Działem Finansowo-Księgowym w planowaniu wydatków osobowych PUP oraz zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników.
 3. Kontrola dyscypliny pracy.
 4. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym.
 5. Koordynacja praktyk zawodowych uczniów i studentów.
 6. Opracowywanie   obowiązującej   sprawozdawczości   statystycznej,   analiz   i informacji dotyczącej pracowników PUP.
 7. Opracowywanie i realizacja planu szkoleń pracowników PUP.
 8. Współpraca z instytucjami szkoleniowymi w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników PUP.
 9. Opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz innych wewnętrznych aktów prawnych funkcjonujących w PUP i ich aktualizacja.
 10. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora PUP.
 11. Prowadzenie ewidencji i przechowywanie pełnomocnictw oraz upoważnień.
 12. Wdrożenie  stosowania  Instrukcji  kancelaryjnej,  Instrukcji  archiwalnej  i Rzeczowego wykazu akt.
 13. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w urzędzie.
 14. Koordynacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie.
 15. Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia i oceny ustanowionego systemu kontroli zarządczej.
 16. Planowanie i ocena wniosków z  kontroli wewnętrznej.
 17. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 18. Prowadzenie sekretariatu.
 19. Obsługa kancelaryjna urzędu oraz elektronicznego obiegu dokumentów.
 20. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez dyrektora urzędu.
 21. Obsługa techniczna Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 22. Realizacja zadań związanych z udzieloną pomocą na spłatę kredytu mieszkaniowego osobom które utraciły pracę.
 23. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji dyrektora urzędu.
 24. Koordynacja i realizacja zadań oraz prowadzenie dokumentacji w sprawach z zakresu zamówień publicznych realizowanych przez PUP.
 25. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych.
 26. Administrowanie majątkiem urzędu.
 27. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem technicznym budynku w zakresie zarządu trwałego wynikającym z przepisów prawa.
 28. Prowadzenie  spraw  związanych z realizacja inwestycji i remontów siedziby PUP z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
 29. Współpraca z osobą zajmująca się BHP i PPOŻ w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom oraz prawidłowych warunków obsługi klientów.
 30. Opracowywanie, weryfikowanie i realizacja planów zakupów.
 31. Zaopatrzenie pracowników urzędu w środki techniczno-biurowe.
 32. Gospodarowanie samochodem służbowym.
 33. Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi.
 34. Prowadzenie archiwum zakładowego PUP.
 35. Współpraca z pozostałymi  komórkami  organizacyjnymi  w  procesie  przemieszczania zasobów archiwalnych.
 36. Utrzymywanie czystości w budynku i na terenie posesji.
 37. Otwieranie i zamykanie Urzędu.

§18

Do  zakresu zadań podstawowych Stanowiska  prawnego należy realizacja postanowień ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych  (Dz.  U.  z  2014r.,  poz.  637  ze zm.), a w szczególności:

 1. Prowadzenie    spraw    w    imieniu    Dyrektora    Urzędu    przed    organami  wymiaru sprawiedliwości.
 2. Obsługa prawna Urzędu.

§19

Do zakresu   zadań podstawowych Stanowiska ds. informatyki i statystyki w szczególności należy:

 1. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu  komputerowego;
 2. Dbanie o stały rozwój sieci komputerowej i oprogramowania sieciowego.
 3. Administrowanie systemem komputerowym i bazą danych.
 4. Administrowanie witrynami internetowymi.
 5. Nadawanie uprawnień do zasobów informatycznych PUP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Zabezpieczenie     systemu     informatycznego     oraz     danych     osobowych     w nim przetwarzanych.
 7. Współpraca  z  Ministerstwem  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  zakresie  informatyzacji publicznych służb zatrudnienia oraz wdrażania i aktualizowania specjalistycznego oprogramowania służącego realizacji zadań ustawowych PUP.
 8. Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego.
 9. Koordynowanie  wdrożeń  i  modyfikacji  systemów  teleinformatycznych  i  technologii cyfrowych w PUP.
 10. Tworzenie bazy danych statystycznych.
 11. Przygotowywanie raportów.
 12. Analiza określonych danych.
 13. Przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy.
 14. Sporządzanie i rozliczanie list wypłat świadczeń dla bezrobotnych.
 15. Dokonywanie przelewów świadczeń dla bezrobotnych drogą elektroniczną.
 16. Dokonywanie elektronicznego przesyłu deklaracji ubezpieczeniowych osób bezrobotnych.
 17. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z dokonywaniem korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących  z  ubezpieczeń  społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotne.
 18. Naliczanie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział VI

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych

§20

 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty  o  charakterze  rozliczeniowym  stanowiącym  podstawę  do  otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP podpisują:
  • na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Powiatu lub Zarząd Powiatu:
   • Dyrektor PUP lub zastępca jako dysponenci,
   • główny księgowy PUP.
 2. Szczegółowe zasady  podpisywania,  parafowania  i  obiegu  dokumentów  księgowych ustalone są odrębną instrukcją.

§21

 1. Dyrektor PUP podpisuje decyzje administracyjne oraz inne dokumenty i rozstrzygnięcia podejmowane zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową na podstawie upoważnienia Starosty Powiatu.
 2. Zastępca dyrektora  podpisuje  decyzje  administracyjne  na  podstawie  upoważnienia Starosty Powiatu oraz inne dokumenty określone w zakresie czynności.
 3. Kierownicy działów podpisują pisma określone w indywidualnych zakresach czynności lub w imiennych upoważnieniach.
 4. Upoważnienia, o  których  mowa  w  pkt  3  wydawane  są  w  formie  pełnomocnictw szczególnych wraz z określeniem przedmiotowego i podmiotowego zakresu spraw.

Rozdział VII

Organizacja pracy powiatowego urzędu pracy

§22

 1. Czas pracy pracowników PUP nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.
 2. Ustala się  następujący  tygodniowy  rozkład  czasu  pracy  pracowników      Powiatowego Urzędu Pracy:
  • od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500,
  • wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.
 3. Ustala się czas przyjęć klientów od godziny 800 do 1400.
 4. Dyrektor  lub   jego   zastępca   przyjmują   klientów   w   ramach   skarg   i wniosków w poniedziałek od godz. 800 do 1400.
 5. Dyrektor PUP może w przypadkach indywidualnych, na wniosek pracownika    wyrazić zgodę na inny czas pracy z zachowaniem 8 - godzinnego dnia pracy i 40 - godzinnego tygodnia pracy.
 6. Dyrektor PUP  może  w  uzasadnionych  przypadkach  ustalić  inny  niż  wymieniony w  ust. 1 i 2 czas  pracy Urzędu z zachowaniem 8 - godzinnego dnia pracy i 40 - godzinnego tygodnia pracy.

§23

Pracownicy PUP zobowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy przez podpisanie list obecności.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§24

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor PUP.

§25

Sprawy  nie  uregulowane  niniejszym  regulaminem  będą  ustalone  w  formie  odrębnych zarządzeń Dyrektora PUP.

§26

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Powiatu.

§27

Z dniem określonym w §26 traci moc Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Górze z dnia 16 września 2011r.

§28

Wprowadzenie zmian do regulaminu dla ich ważności wymaga uchwały Zarządu Powiatu.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 976
Podmiot udostępniający: PUP Góra
Nazwa dokumentu: regulamin organizacyjny
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Zagubień
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Zagubień
Data wytworzenia informacji: 17.10.2019
Data udostępnienia informacji: 17.10.2019 08:57:49
Data ostatniej aktualizacji: 25.10.2019 12:28:10
Rejestr zmian