logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny

Zgodnie z art.48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami) dodatek aktywizacyjny przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku którzy:

 • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1, ustawy przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek,
lub
 • z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie (bez względu na wymiar czasu pracy) lub inną pracę zarobkową(oznacza to wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło,umowy agencyjnej) - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
 

Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego wraz z umową o pracę lub umową potwierdzającą wykonywanie innej pracy zarobkowej.
 • przedstawienie do dnia 5-go każdego miesiąca zaświadczenia lub oświadczenia o fakcie wykonywania pracy w poprzednim miesiącu dot. osób, którzy podjęli pracę z własnej inicjatywy (w przypadku skierowania do pracy przez PUP zaświadczenia o fakcie wykonywania pracy i wysokości wynagrodzenia za ten miesiąc).

Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu na konto bankowe lub gotówką wypłacaną w banku.

Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i zarejestrowaniu się w PUP w okresie 14 dni od dnia ich ustania – można ”powrócić” na zasiłek uzupełniający.

Dodatek przysługuje od daty złożenia wniosku.

 

 Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
 2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
 3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczpospolitej u pracodawcy zagranicznego;
 4. rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 5. za okresy urlopu bezpłatnego, okresy  tymczasowego aresztowania;
 6. w przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu pracy wynikającej z podpisania kolejnej umowy z dotychczasowym pracodawcą, chyba że przerwa była spowodowana wystąpieniem dni wolnych od pracy;
 7. świadczenie wypłacone za okresy, za które osoba nie była uprawniona do jego pobierania, jest świadczeniem nienależnie pobranym, które to osoba jest obowiązana do zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ( art. 76 ust. 1 i 2);
 8. kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym administracji.
 Podstawa prawna:
 •  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz, 415 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. Nr136, poz.1118 z póź zm.),

 

Pliki do pobrania:

 

 Ważna informacja !

Powiatowy Urząd Pracy w Górze  informuje, że kwota dodatku aktywizacyjnego jako świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy stosownie do art. 35, ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr. 14, poz.176, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu . Zgodnie z art. 35 ust. 5 w/w ustawy kwota podatku pomniejszana będzie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek czyli o tzw. ulgę podatkową.

W celu uniknięcia dopłat do podatku w rozliczeniu rocznym należy poinformować o tym fakcie pracodawcę. Oznacza to, że przez okres wypłacania dodatku aktywizacyjnego do odliczania co miesiąc 1/12 kwoty zmniejszającej podatek jest zgodnie z art. 35 ust. 5 w/w ustawy zobligowany Urząd Pracy.

 

Szczegółowych informacji udziela
Jadwiga Kubiak lub Marta Szkudlarek
PUP Góra, pok. nr 11 lub 19, tel. 65 543-512-31 lub 543-512-36

Ilość odwiedzin: 10604
Nazwa dokumentu: Dodatek aktywizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Kubiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Kubiak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:25:22
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:25:22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-19 11:11:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner