logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Prace interwencyjne

Prace interwencyjne - jest to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione mogą być jedynie osoby bezrobotne, o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni,
oraz będące ponadto pracownikami znajdującymi się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt. 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 06.sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, zgodnie z którym „pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji* to każda osoba, która:
 • jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy
 • lub nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3)
 • lub jest w wieku ponad 50 lat
 • lub jest osoba dorosłą mieszkająca samotnie, mająca na utrzymaniu co najmniej jedna osobę
 • lub pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość
 • lub jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

*Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji„ oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę jeżeli jest w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 222 z 01.10.1004 str. 2)

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących:

 • partiami lub organizacjami politycznymi,
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko – senatorskich,
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
 • organizacjami pracodawców z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych,
 • przedstawicielami państw obcych.

Pracodawca składa kompletny wniosek o organizację prac interwencyjnych do Powiatowego Urzędu Pracy dołączając:

 • dokumenty poświadczające formę prawną istnienia firmy,
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
 • zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami,
 • zaświadczenie z US o nie zaleganiu z podatkami,
 • oświadczenie o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie ostatnich trzech lat.

Złożony wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
Starosta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z pracodawca umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych.

Pomoc w formie subsydiów placowych na rekrutacje pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnia z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku braku wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu ma być dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatów.

Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o prace na czas określony (w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na co najmniej 12 miesięcy, a w przypadku pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji na co najmniej 24 miesiące) w pełnym wymiarze czasu pracy, za co najmniej minimalne wynagrodzenie.
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutacje pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikujących do objęcia pomocą tj.:

 • wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne za okres 12 miesięcy w przypadku pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji,
 • wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres 24 miesięcy w przypadku pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 07.01.2009r w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. Nr 5, poz. 25 z 2009r.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

 

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą)
 2. Wniosek o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (dla pracodawcy niebędącego beneficjentem pomocy publicznej)
 3. Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
 4. Zasady dysponowania środkami Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych

 

Szczegółowych informacji udziela
Danuta Lis, Danuta Kujawińska
PUP Góra, pok. nr 6, tel. 65 543-512-87-24 lub 65 543-512-87-23

Ilość odwiedzin: 13652
Nazwa dokumentu: Prace interwencyjne
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kujawińska - Inspektor
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kujawińska - Inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:37:40
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:37:40
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 09:32:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner