logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                          

 

 

REZULTATY PROJEKTU

 

REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W GÓRZE

 

„DRUGA SZANSA”

WSPOŁFINASOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Projekt realizowany w ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałanie  i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, schemat a)
Realizację projektu rozpoczęto 01 marca 2006 roku, a zakończono  30 września 2007 roku.
 
Całkowita wartość projektu: 1 111 065,91 zł
w tym:
-      819 300,00 zł wkład Europejskiego Funduszu Społecznego,
-      291 765,91 zł wkład Funduszu Pracy.
 
         Powiatowy Urząd Pracy w Górze z sukcesem zakończył realizację projektu skierowanego do osób powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych  w urzędzie do 12 miesięcy oraz w okresie od 12 do 24 miesięcy  (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów). Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia wśród mieszkańców Powiatu Górowskiego. Realizacja przewidzianych działań wpłynąć miała przede wszystkim na ułatwienie powrotu beneficjentów projektu na rynek pracy. Założeniem projektu było wyposażenie jego uczestników w podstawowe narzędzia niezbędne do tego celu tj. dostarczenie grupie 179 beneficjentów ostatecznych nowych, adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacji, podniesieniu już posiadanych poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych oraz umożliwienie 105 uczestnikom projektu zdobycia doświadczenia zawodowego, dzięki uczestnictwu w przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy, a także stworzeniu możliwości rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, poprzez udzielenie 22 beneficjentom ostatecznym jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej. Podejmowane działania pozwolić miały, także na poprawę warunków bytowych rodzin beneficjentów ostatecznych, co w istotny sposób ograniczy obserwowany wysoki poziom patologii społecznych.
         Projekt zakładał objęcie wsparciem 306 beneficjentów ostatecznych w tym 206 osób długotrwale bezrobotnych. Każdy uczestnik objęty został usługą doradcy zawodowego i pośrednika pracy.
Na szkolenie:
Ø      prawo jazdy kat. D skierowano 31 beneficjentów ostatecznych,
Ø      prawo jazdy kat. C skierowano 10 beneficjentów ostatecznych,
Ø      opiekun z podstawową znajomości języka angielskiego skierowano 16 beneficjentów ostatecznych,
Ø      prowadzenie małych kadr w firmie skierowano 11 beneficjentów ostatecznych,
Ø      agent ochrony I stopnia skierowano 10 beneficjentów ostatecznych,
Ø      agent ochrony II stopnia skierowano 5 beneficjentów ostatecznych,
Ø      świadectwo kwalifikacyjne na przewóz osób i rzeczy skierowano 15 beneficjentów ostatecznych,
Ø      spawacz skierowano 33 beneficjentów ostatecznych,
Ø      operator koparko-ładowarki skierowano 20 beneficjentów ostatecznych,
Ø      operator wózka-jezdniowego 21 beneficjentów ostatecznych,
Ø      nowoczesne technologie w budownictwie skierowano 11 beneficjentów ostatecznych.
 
Do odbycia przygotowania zawodowego skierowano 106 beneficjentów ostatecznych, natomiast 22 osobom udzielono jednorazowych środki na podjecie działalności gospodarczej.
         W trakcie realizacji projektu 26 beneficjentów ostatecznych przerwało udział w projekcie (8 osób przerwało udział w projekcie z własnej winy, 16 osób przerwały uczestnictwo w projekcie z powodu podjęcia pracy, 1 osoba przerwała z powodu tymczasowego aresztowania, natomiast 1 osoba przerwała udział w projekcie z powodu otrzymania emerytury. W miejsce osób, które przerwały udział w projekcie dokierowano kolejne 5 osób do wzięcia udziału w projekcie. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostało 311 beneficjentów ostatecznych projektu.
         Nie zwłocznie po zakończeniu udziału w projekcie 142 beneficjentów podjęło zatrudnienie. Podniesienie zdolności interpersonalnych, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wzrost zaufania we własne możliwości to niemierzalne wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu. Zrealizowane zostały one w wyniku zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie przygotowania zawodowego i szkoleń oraz rozpoczęcie pracy na własny rachunek. Poznanie realiów współczesnego rynku pracy, uzmysłowiło także konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Ilość odwiedzin: 947
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2007-09-28 10:13:00
Data udostępnienia informacji: 2007-09-28 10:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 10:57:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner