logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to forma zatrudnienia bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Na prace interwencyjne mogą być skierowani:

 • bezrobotni do 25 roku życia;
 • bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • bezrobotni niepełnosprawni;

Prace interwencyjne mogą być organizowane przez pracodawcę, jeżeli innym podmiotom gospodarczym realizującym takie same zadania jak wykonywane u tego pracodawcy przez skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych nie zagraża z tego powodu likwidacji lub upadłości.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących:

 • w stanie likwidacji lub upadłości;
 • partiami lub organizacjami politycznymi;
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;
 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi;
 • przedstawicielstwami państw obcych;
 1. Pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczonego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 2. Pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną.
 3. Starosta może dokonać, w zakresie i na zasadach określonych w punkcie 1, zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
 4. Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełniania tego warunku.
 5. Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego do 25 roku życia, bezrobotnego długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnego, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podją zatrudnienia i bezrobotnego niepełnosprawnego, kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczonego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 6. Pracodawca może otrzymywać przez okres do 18 miesięcy zwrotu poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego do 25 roku życia, bezrobotnego długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnego, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podją zatrudnienia i bezrobotnego niepełnosprawnego kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.
 7. Bezrobotni powyżej 50 roku życia mogą być skierowani do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy za co pracodawca otrzyma refundację poniesionych kosztów na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne.
 8. Bezrobotni powyżej 50 roku życia mogą być skierowani do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 4 lat za co pracodawca otrzyma refundację poniesionych kosztów na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
 9. Starosta kierując bezrobotnych powyżej 50 roku życia do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych może zrefundować przedsiębiorcy koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych do tych prac bezrobotnych.
 10. Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są skierowani bezrobotni, którzy:
  • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
  • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

Pracodawca lub organizator prac interwencyjnych składa wniosek o organizację prac interwencyjnych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania prac interwencyjnych.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
 2. Numer identyfikacji nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;
 3. Numer identyfikacji podatkowej NIP;
 4. Oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
 5. Liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz okres zatrudnienia;
 6. Miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych, niezbędne lub pożądane kwalifikacje i inne wymogi;
 7. Informacje dotyczące wysokości proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość (procent przeciętnego wynagrodzenia), refundowanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych;

Do wniosku należy dołączyć załączniki:

 1. Kserokopia dokumentu określającego formę prawną pracodawcy;
 2. Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach z Urzędu Skarbowego;
 4. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w WUS i nadaniu numeru statystycznego REGON;
 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;
 6. Zaświadczenie KRS;
 7. Deklaracja DRA za okres 12 miesięcy poprzedzające dzień złożenia wniosku;
 8. Oświadczenie potwierdzające, że firma nie jest w upadłości lub zgłoszona do likwidacji;
 9. Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw;

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 19.04.2007r w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. Nr 76, poz. 510).

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

Wniosek o prace interwencyjne

Oświadczenie o stanie zatrudnienia do prac interwencyjnych

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Danuta Kujawińska, pok. 7,
Tel.               (065) 543 22 25        wew. 50, PUP Góra

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kujawińska - Inspektor
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:37:40
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:37:40
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 08:02:56

Wersja do wydruku...

corner   corner