Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Góra, dnia 10.12.2019r.

KO – 117- 4/IM/19

 Ogłoszenie nr 4/2019

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1282) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT

Nazwa i adres pracodawcy:

Powiatowy Urząd Pracy
Poznańska 4
56-200 Góra

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2019 roku, wynosił powyżej 6%;

Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:

Referent 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony;

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania  dodatkowe:

znajomość:

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Kodeksu Pracy - ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Kodeksu Cywilnego
 • ustawy Prawo zamówień publicznych
 • ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakiet OFFICE, przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej.
 • umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Administrowanie majątkiem urzędu.
 2. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem technicznym budynku w zakresie zarządu trwałego wynikającym z przepisów prawa.
 3. Prowadzenie spraw związanych z realizacja inwestycji i remontów siedziby PUP z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
 4. Współpraca z osobą zajmująca się BHP i PPOŻ w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom oraz prawidłowych warunków obsługi klientów.
 5. Opracowywanie, weryfikowanie i realizacja planów zakupów.
 6. Zaopatrzenie pracowników urzędu w środki techniczno-biurowe.
 7. Gospodarowanie samochodem służbowym oraz prowadzenie dokumentacji związanej z jego eksploatacją.
 8. Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi.
 9. Prowadzenie archiwum zakładowego PUP.
 10. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w procesie przemieszczania zasobów archiwalnych.
 11. Koordynacja i realizacja zadań oraz prowadzenie dokumentacji w sprawach z zakresu zamówień publicznych realizowanych przez PUP.
 12. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych.
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PUP.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce wykonywania pracy: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
 • godziny pracy: praca od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 – 8 godz. dziennie (40 godzin tygodniowo),
 • wymiar czasu pracy: pełen etat,
 • rodzaj umowy: umowa na czas określony.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pilik do pobrania),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyłonienia w drodze naboru i zatrudnienie w PUP dostarczenie zaświadczenia o niekaralności),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności na w/w stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 

Termin przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia  20.12.2019r. do godz. 14.00 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
  z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze referent”;
 • Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie
  Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
  Poznańska 4, 56-200 Góra
  pok. nr 13 (sekretariat);
 • Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 126
Podmiot udostępniający: PUP Góra
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze - referent
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Zagubień
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Zagubień
Data wytworzenia informacji: 10.12.2019
Data udostępnienia informacji: 10.12.2019 13:20:54
Data ostatniej aktualizacji: 10.12.2019 13:21:00
Rejestr zmian