Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Góra, dnia 01.09.2020r.

KO – 117- 1/IM/20

Ogłoszenie nr 1/2020

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1282) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTA DS. EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Nazwa i adres pracodawcy:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Poznańska 4
56-200 Góra

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lipcu 2020 roku, wynosił powyżej 6%;

Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń;

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony;

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • rok stażu pracy,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania  dodatkowe:

 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych wydanych na tej podstawie,
 • znajomość:
  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  Kodeksu Pracy,
  Kodeksu Cywilnego
  ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
 • posiadanie wiedzy nt. lokalnego rynku pracy,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakiet OFFICE, przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej.
 • umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych (decyzje, zaświadczenia).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa bezrobotnych z prawem  i bez prawa do świadczeń oraz poszukujących pracy.
 2. Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych o:
  utracie statusu bezrobotnego,
  wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
  odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy.
 3. Wydawanie zaświadczeń bezrobotnym i poszukującym pracy.
 4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji.
 5. Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów, w tym wydawanie zaświadczeń oraz prowadzenie korespondencji.
 6. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, ośrodkami pomocy społecznej, bankami, urzędami skarbowymi, Policją i innymi organizacjami w zakresie ewidencji świadczeń, w tym wydawanie zaświadczeń i prowadzenie korespondencji.
 7. Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników w okresie  pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 8. Sprawdzanie  wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie pokrycia składek oraz przekazywanie dyspozycji o wypłacie do działu finansowego.
 9. Realizacja zadań związanych ze zwrotem osobom uprawnionym kosztów przejazdu.
 10. Realizacja zadań związanych ze zwrotem osobom uprawnionym kosztów zakwaterowania.
 11. Realizacja zadań związanych z refundowaniem kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7.
 12. Realizacja zadań związanych z refundowaniem kosztów opieki nad osobą zależną.
 13. Zastępstwo pracownika sporządzającego listy wypłat świadczeń dla bezrobotnych.
 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PUP.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce wykonywania pracy: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
 • godziny pracy: praca od poniedziałku do piątku od 700 do 1500 – 8 godz. dziennie (40 godzin tygodniowo),
 • wymiar czasu pracy: pełen etat,
 • rodzaj umowy: umowa na czas określony.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pilik do pobrania),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  (w przypadku wyłonienia w drodze naboru i zatrudnienie w PUP dostarczenie zaświadczenia o niekaralności),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności na w/w stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   

Termin przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11.09.2020r. do godz. 14.00

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. ewidencji i świadczeń”;
 • Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ul. Poznańska 4
56-200 Góra
pok. nr 13 (sekretariat);

 • Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze Barbara Murlik   

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 478
Podmiot udostępniający: PUP Góra
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. ewidencji
Skrócony opis: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTA DS. EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Ozdoba
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Ozdoba
Data wytworzenia informacji: 01.09.2020
Data udostępnienia informacji: 01.09.2020 15:28:45
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2020 15:37:15
Rejestr zmian