logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WNIOSKI I FORMULARZE > Druki do pobrania

Druki do pobrania

 

Bon stażowy


  Wniosek o przyznanie bonu stażowego
  Bon stażowy druk
  Wniosek o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Bon szkoleniowy


  Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego
  Druk bonu szkoleniowego

Bon na zasiedlenie  Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie

Bon zatrudnieniowy


  Wniosek o bon zatrudnieniowy
  Wniosek o przyznanie refundacji części kosztów wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Dodatek aktywizacyjny


   Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
  Oświadczenie

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych


 

Zasady określające warunki finansowania kosztów studiów podyplomowych

  Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych 
  Projekt umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych 

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia


  Wniosek o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 lat.
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji


 

Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji

  Oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia 

Prace interwencyjne


 

Wniosek o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą)

  Wniosek o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (dla pracodawcy niebędącego beneficjentem pomocy publicznej) 
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


   Wniosek
  Formularz  informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Formularz o pomocy publicznej rolnictwo

Prace społecznie użyteczne


 

Wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych

  Wniosek o refundację prac społecznie użytecznych 

Przygotowanie zawodowe dorosłych


 

Wniosek w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych 

  Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych 
  Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych 
  Wniosek pracodawcy o dokonanie refundacji wydatków z tytułu realizacji przygotowania zawodowego dorosłych 
  Wniosek pracodawcy o wypłatę premii z tytułu ukończenia przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i zdania egzaminu 

 


Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 / osobą zależną


  Zasady refundacji koszty opieki nd dziećmi lub osobą zależną
   Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem
  Wniosek o  refundację kosztów opieki nad osobą zależną
  Rozliczenie kosztów opieki
  Oświadczenie osoby fizycznej sprawującej opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną
  Zaświadczenie zakładu pracy do refundacji kosztów opieki
  Umowa o sprawowanie opieki
  Potwierdzenie zapłaty dla osoby sprawującej opiekę

Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego


  Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego (przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą)
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego


  Wniosek pracodawcy o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 
  Zaświadczenie o dochodach poręczyciela 
  Oświadczenie poręczyciela o dochodach 
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis 
  Wzór formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - dotyczy producenta rolnego

Roboty publiczne


 

Wniosek o zorganizowanie robót publicznych

  Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych 

Staż


   Wiosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Stypendium z tytułu nauki


  Wzór wniosku o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki.

Szkolenia indywidualne


 

Wniosek o skierowanie na szkolenie

  Oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia 
  Oświadczenie o nieuczestniczeniu lub o udziale w szkoleniu finansowanym z Funduszu Pracy 
  Informacja o wybranym szkoleniu 
  Zasady dysponowania środkami Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych

Środki na podjęcie działalności gospodarczej


  Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze
  Wniosek o przyznanie jedorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
  Zaświadczenie o dochodach poręczyciela 

Zaświadczenia


  Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy


  Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy wraz z pouczeniem.

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy


 

Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy

  Formularz zgłoszenia oferty pracy dla obywatela EOG 

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania


  Regulamin określający warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania
  Wniosek o refundację kosztów przejazdu
  Wniosek o refundację kosztów zakwaterowania

Nazwa dokumentu: Druki do pobrania
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - Specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - Specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-02 14:06:02

Wersja do wydruku...

corner   corner