Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powiatowy Urząd Pracy w Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu w Górze.

Data publikacji strony internetowej: 2002-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak dostępności języka migowego,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Strona podmiotowa BIP Powiatowego Urzędu w Górze posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych,
 • poruszanie się po elementach strony klawiszem TAB.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Ozdoba, wrgo@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 543 22 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Poznańskiej przed schodami znajduje się dzwonek dla osób mających problem z poruszaniem się. Po jego naciśnięciu powinien pojawić się pracownik, który pomoże osobie niepełnosprawnej wejść do budynku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Brak również toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Górze nie dysponuje pętlą indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

 • Wszystkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na stronie internetowej: gora.praca.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, bip: pup.gora.sisco.info oraz na tablicach ogłoszeń,
 • osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej: wrgo@praca.gov.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej w dostępnym linku,
 • osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem: 65 543 36 12 widocznym także na tablicy informacyjnej dla osób niepełnosprawnych znajdującej się przez urzędem,
 • osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się,
 • osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego,
 • chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, dla osoby uprawnionej świadczenie jest bezpłatne.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 97
Podmiot udostępniający: PUP Góra
Nazwa dokumentu: Deklaracja dostępności
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Ozdoba
Osoba, która udostępnia informację: Przemysław Ozdoba
Data wytworzenia informacji: 31.03.2021
Data udostępnienia informacji: 31.03.2021 16:32:30
Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2021 16:32:24
Rejestr zmian