logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


USŁUGI RYNKU PRACY > Organizacja szkoleń > Szkolenia grupowe

 

Szkolenia grupowe
 
Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
Szkolenia grupowe są inicjowane, organizowane i finansowane z przez Starostę /PUP w Górze/ ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego i mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w szczególności w przypadku:
 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Ze szkoleń grupowych mogą korzystać osoby bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy, które:
- są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
- otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
- uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
- są żołnierzami rezerwy,
- pobierają rentę szkoleniową,
- pobierają świadczenie szkoleniowe,
- podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
- są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat
i powyżej.
 
Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę przysługuje stypendium w wysokości:
100% zasiłku,
120% zasiłku dla  bezrobotnych:
- posiadającym wykształcenie gimnazjalne lub niższe,
- bez kwalifikacji zawodowych,
- z prawem do zasiłku,
pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wyniesie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
W okresie pobierania stypendium zasiłek nie przysługuje.
Stypendium nie przysługuje osobom poszukującym pracy, o których mowa powyżej.
Bezrobotny skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie odbywania szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia, bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Za okres od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie do zakończenia szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku.
Osoba bezrobotna jak i poszukująca pracy, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do kosztów szkolenia zalicza się:
 • uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej;
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium;
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych;
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Starosta finansuje w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego lub poszukującego pracy, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
Starosta może również wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. Zasady dokonywania zwrotu kosztów dojazdu określa Regulamin.
PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych na podstawie gromadzonych informacji
  o rynku pracy /analiza zgłaszanych ofert pracy, informacji uzyskanych od pośredników, doradców zawodowych, lidera klubu pracy i samych zainteresowanych bezrobotnych/;
 2. Ustalenie tematyki szkoleń;
 3. Wszczęcie procedury wyboru instytucji szkoleniowej, zgodnie z przepisami ustawy- Prawo Zamówień Publicznych;
 4. Podpisanie umowy z wybraną jednostką szkolącą;
 5. Przygotowanie i upowszechnianie ogłoszenia o szkoleniu przewidzianym do realizacji;
 6. Przyjęcie od pośrednika pracy, doradcy zawodowego, lidera klubu pracy lub od osób uprawnionych do szkolenia zgłoszeń na szkolenie zawierających zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe zgłoszonych osób;
 7. Opracowanie listy uczestników szkoleń mających potrzeby szkoleniowe zgodne z tematyką organizowanego szkolenia oraz spełniających wymagania wstępne określone w programie szkolenia, po ewentualnym zasięgnięciu opinii doradcy zawodowego;
 8. W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, określenie przez doradcę zawodowego predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne;
 9. Wydanie osobom uprawnionym do szkolenia skierowań na szkolenie zawierających pisemną informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz skutkach odmowy udziału w szkoleniu.
PODSTAWA PRAWNA:
 • art. 40 i art.41 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia                 20 kwietnia 2004 r. /Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami/
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy ( Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2007 Nr 47, poz. 315);
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2222 ze zmianami)
Szczegółowych informacji udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego Iwona Mazur
i referent ds. szkoleń Danuta Lis PUP Góra, pok. nr 7, tel.               065 543 22 25        wew. 48


 

Nazwa dokumentu: Szkolenia grupowe
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:48:01
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:48:01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-01 08:19:20

Wersja do wydruku...

corner   corner