logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Z dniem 14.12.2010r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Oznacza to, że możliwe jest powierzenie wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy po dniu 31 grudnia 2010r. w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od pierwszego wjazdu do Polski.
W związku z powyższym pracodawcy mogą rejestrować ww. oświadczenia dla pracowników z Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy z terminami wykonywania pracy przypadającymi w kolejnych latach.

Rozporządzenie dopuszcza również możliwość rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców powyższych państw, przebywających na terytorium RP na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z wykonywaniem pracy, którzy wykonują w okresie ważności tego zezwolenia pracę inną - dodatkową wskazaną w oświadczeniu - w stosunku do pracy będącej przyczyną udzielenia im zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Okres wykonywania tej dodatkowej pracy może być wówczas dłuższy niż okres 6 miesięcy i może wynosić tyle, ile okres na który udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Pracodawca zamierzający zatrudnić obywatela Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdowy ma obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy (wraz z drukiem oświadczenia należy złożyć podpisane pouczenie prawne oraz w przypadku osób prowadzących działalność: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do KRS lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzoną działalność rolniczą).

 

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę i cudzoziemca oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno - konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej w celu wykonywania pracy.

 

Po uzyskaniu wizy z prawem do pracy przez cudzoziemca polski pracodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zatrudnia cudzoziemca na takich samych zasadach jak polskich pracowników.

Procedura rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

Pliki do pobrania:

Nazwa dokumentu: Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Witko
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Witko
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-09-19 08:17:11
Data udostępnienia informacji: 2010-12-28 08:17:11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-28 13:05:18

Wersja do wydruku...

corner   corner