logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
DOKUMENTY DO REJESTRACJI
 
1. Karta rejestracyjna bezrobotnego lub poszukującego pracy, którą można pobrać (poza kolejnością) w pokoju nr 4
 
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości tj. paszport lub prawo jazdy.
W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu osobistego, dokument potwierdzający ten fakt oraz jeden z ww. dokumentów.
Gdy osoba jest w trakcie załatwiania dowodu osobistego należy przedłożyć:
- dokument potwierdzający złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- poświadczenie zameldowania,
- paszport lub prawo jazdy.
        
 
UWAGA!! w przypadku posiadania zameldowania na pobyt czasowy należy przedłożyć poświadczenie zameldowania (oryginał i kserokopia). 
Poświadczenie zameldowania (oryginał i kserokopia) należy również przedłożyć w sytuacji, jeżeli w dowodzie osobistym widnieje nieaktualny adres.
 

3. Decyzja NIP oryginał do wglądu

 

4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie:

- świadectwo ukończenia szkoły,
- dyplom uzyskania tytułu zawodowego (w przypadku jego posiadania),
- świadectwo dojrzałości,
- w przypadku ukończenia studiów dyplom lub zaświadczenie zawierające nazwę uczelni, datę uzyskania tytułu oraz kierunek i specjalność studiów,
 

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w postaci oryginałów i kserokopii.

 

5. Zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie kursu lub szkolenia. (oryginał i kserokopia).

  

6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku jego posiadania lub zaświadczenie o przeciwwskazaniach
(oryginał i kserokopia).

  

7. Świadectwa pracy (oryginały i kserokopie) oraz inne dokumenty, na podstawie których ustala się uprawnienia osób bezrobotnych tj.:

  

- w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu lub na umowę zlecenie należy przedłożyć zaświadczenie o okresie świadczenia pracy i wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesiące zawierające informację, czy od tego wynagrodzenia były odprowadzane składki ZUS i FP (oryginał i kserokopia),

 
- zaświadczenie ZUS w przypadku pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego z podaniem kwoty będącej podstawą wymiaru tego zasiłku lub świadczenia,
  

- po utracie prawa do renty inwalidzkiej należy przedłożyć zaświadczenie o okresie pobierania renty oraz orzeczenie lekarza orzecznika (oryginał i kserokopia),

 
- po okresie prowadzenia działalności pozarolniczej należy przedłożyć:
 

- decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej(oryginał i kserokopia),

- Zaświadczenie ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i wysokości podstawy wymiaru tych składek(oryginał i kserokopia),
- numer REGON(oryginał do wglądu).
 
8. Książeczka wojskowa w przypadku odbywania służby wojskowej.
  

9. Osoby zwolnione z zakładu karnego/aresztu śledczego obowiązane są przedłożyć:

 
- świadectwo zwolnienia.
 
Jeżeli w okresie odbywania kary pozbawienia wolności była wykonywana praca zarobkowa, dodatkowo należy dołączyć:
 
- zaświadczenie o wykonywaniu pracy,
- zaświadczenie o uzyskiwanym wynagrodzeniu brutto za poszczególne miesiące wykonywania pracy.
 
10. W przypadku podlegania do ubezpieczenia społecznego rolników, należy przedłożyć:
- zaświadczenie z KRUS o podleganiu do ubezpieczenia,
- zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni użytków rolny w ha przeliczeniowych.
(oryginał i kserokopia)
 
11. Po utracie świadczenia tj. zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, należy przedłożyć:
- zaświadczenie wystawione przez instytucję, która przyznała ww świadczenie, potwierdzające okres jego pobierania. (oryginał i kserokopia)
 
12. Jeżeli osoba była zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy, powinna przedłożyć:
- decyzję o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie bądź przyznaniu prawa do zasiłku,
- decyzję o pozbawieniu statusu bezrobotnego,
- w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub innego świadczenia przyznanego przez Urząd – zaświadczenie potwierdzające okres pobierania świadczenia.
(oryginały i kserokopie)
 
13. W przypadku posiadania prawa do renty rodzinnej należy przedłożyć decyzję przyznającą to świadczenie. (oryginał i kserokopia)

14. Chcąc ubezpieczyć członków rodziny, należy przedłożyć numer PESEL i numer NIP danego członka rodziny.
 
UWAGA:
W przypadku kolejnej rejestracji, należy przedłożyć oryginały dokumentów, które wcześniej przez osobę były wykazywane a oryginały i kserokopie tych dokumentów, które potwierdzają zdarzenia zaistniałe po wyrejestrowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy.

Nazwa dokumentu: Dokumenty do rejestracji
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Szkudlarek - Specjalista ds. rejestracji
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-16 10:26:23
Data udostępnienia informacji: 2008-12-16 10:26:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-01 12:23:27

Wersja do wydruku...

corner   corner