logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINU LUB UZYSKANIA LICENCJI

Starosta /PUP w Górze/ na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Ze sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji mogą korzystać osoby bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej.

Starosta może sfinansować bezrobotnego lub poszukującego pracy koszty egzaminów lub uzyskania licencji, jeżeli uzasadni on celowość tej formy pomocy. Z dofinansowania takiego osoba może skorzystać nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

 

Dodatkowym atutem przy rozpatrywaniu wniosku będzie potwierdzenie celowości sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie przedłożenia „Oświadczenia przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia” po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu licencji.

 

Osoba bezrobotna, jak i poszukująca pracy, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Do kosztów szkolenia zalicza się:

 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
 
PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 1. Wystąpienie przez bezrobotnego lub poszukującego pracy z wnioskiem o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji
 2. Weryfikacja wniosku pod względem formalnym, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wezwanie do ich usunięcia, pod rygorem odmownego rozpatrzenia wniosku.
 3. Ustalenie zasadności sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.
 4. Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku:
  • decyzja pozytywna – pisemna informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie oraz odbioru skierowania.,
  • decyzja negatywna – pisemna informacja o przyczynach odmowy.
 1. Zawarcie umowy z osobą uprawnioną na sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 40 ust. 3 i 3a oraz art. 41 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193)
Pliki do pobrania:

1. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

2. Oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia

 

Szczegółowych informacji udziela
Pani Iwona Mazur, Danuta Lis
PUP Góra, pok. nr 4, tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew. 36

Nazwa dokumentu: Finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur - sprcjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - sprcjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2011-01-03 12:08:55
Data udostępnienia informacji: 2011-01-03 12:08:55
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-03 13:17:58

Wersja do wydruku...

corner   corner