logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Rejestracja

 

 

1.                 Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego,    a jeżeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

 

 

2.                Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

 

 

3.                Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji jako bezrobotna składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

 

 

4.                 Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień:

 

 

·                  dowód osobisty lub inny dokumenty tożsamości,

 

·                   dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenia             o ukończeniu kursu lub szkolenia,

 

·                   świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień wraz z ich  kserokopiami,

 

·                    decyzje o nadaniu numeru NIP,

 

·                   dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada,

 

·                   osoba niepełnosprawna, oprócz w/w dokumentów, przekłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

 

 

Osoba, która prowadziła działalność gospodarczą powinna przedłożyć ponadto:

 

 

 

·  decyzję o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej,

 

·  zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres opłacania składki na ubezpieczenie społeczne.

 

 

 

 

5.                 Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłużenia  w/w dokumentów, lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.  

 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor PUP może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

 

 

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

 

 

Rejestracji dokonuje się w pok. nr 4 w godzinach  poniedziałek od 8.00 do 14.00 w pozostałe dni

od 7.30 do 13.30

 

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: posrednik
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 13:14:29
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 13:14:29
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-19 11:11:50

Wersja do wydruku...

corner   corner