logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AOkres pobierania zasiłku i jego wysokość

Okres pobierania zasiłku

Długość okresu pobierania zasiłku przez bezrobotnego została zróżnicowana w zależności od sytuacji na lokalnym rynku pracy i wynosi:

· 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

· 12 miesięcy - dla bezrobotnych:

- zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub

- są bezrobotnymi powyżej 50 roku życia oraz posiadają jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;

· 18 miesięcy - dla bezrobotnych:

- zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadają jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub

- którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Okres pobierania zasiłku może ulec przedłużeniu w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę w czasie pobierania zasiłku, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu – okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o czas trwania urlopu macierzyńskiego.

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych w art.75 ust.1 i 3 tj.

· 90 dni – w przypadku wstrzymania zasiłku z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;

· 90 dni - w przypadku nie przyznania zasiłku z powodu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron;

· 180 dni – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia z winy pracownika;

· czas nie przysługiwania zasiłku z powodu otrzymania odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę lub świadczenie szkoleniowe.

· czas nie przysługiwania zasiłku z powodu przebywania za granicą w okresie krótszym niż 30 dni lub pozostający w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i zależy od posiadanego ?okresu uprawniającego do zasiłku?.

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość zasiłku zalicza się okresy:

· zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności gospodarczej,

· pracy w okresie tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności,

· odbywania zasadniczej służby wojskowej,

· urlopu wychowawczego oraz inne, za które opłacana była składka na ubezpieczenie i Fundusz Pracy

· oraz okres za który wypłacono odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Zalicza się również okresy:

· pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego,

· zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

· zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji,

· urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi.

Nie zalicza się okresów:

· urlopów bezpłatnych trwających dłużej niż 30 dni,

· pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego,

· zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego (przypadających po ustaniu zatrudnienia),

· urlopów wychowawczych powyżej 6 lat.

Zasiłek wynosi:

· 80 % - dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący do 5 lat,

· 100 % - dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący od 5 lat do 20 lat,

· 120 % - dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący co najmniej 20 lat.

Zasiłek podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zasiłek nie podlega waloryzacji w przypadku, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub nie uległ zmniejszeniu.

Zasiłek wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających
w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Inne świadczenia wypłacone przez urząd pracy

Rodzaj świadczenia
Kwoty brutto

Zasiłek 80% dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący do 5 lat
417,60 zł.

Zasiłek 100% dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący od 5 lat do 10 lat - 521,90 zł.

Zasiłek 120% dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący powyżej 20 lat  - 626,30 zł.

Dodatek szkoleniowy

(20% kwoty zasiłku podstawowego) - 104,40 zł.

Stypendium szkoleniowe

(40% kwoty zasiłku podstawowego) - 208,80 zł.

Stypendium stażowe

(100% kwoty zasiłku podstawowego) - 521,90 zł.

Stypendium z tytułu przygotowania zawodowego w miejscu pracy (100% kwoty zasiłku podstawowego)- 521,90 zł.

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

(50% kwoty zasiłku podstawowego) - 261,00 zł.

Dodatek aktywizacyjny:

- zatrudnienie w wyniku skierowania przez PUP ( do 50% kwoty zasiłku podstawowego)

- zatrudnienie z własnej inicjatywy ( do 30% kwoty zasiłku podstawowego)
do 261,00 zł. do 156,60 zł.

Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – kosztów opieki nad dzieckiem – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy ( 50% kwoty zasiłku podstawowego) - 261,00 zł.Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: specjalista
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 14:50:32
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 14:50:32
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-20 10:40:02

Wersja do wydruku...

corner   corner