logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Szkolenia indywidualne

 

 

Starosta kieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli bezrobotny uprawdopodobni, że szkolenie to zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy i koszt tego szkolenia nie przekroczy 200 %     przeciętnego wynagrodzenia.

 

Szkolenie ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku:

 

1.     braku kwalifikacji zawodowych;

 

2.     konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy;

 

3.    utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

 

4.     braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

W przypadku braku kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące. W pozostałych przypadkach szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

 


- art. 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. /Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późniejszymi zmianami/
- rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy /Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 146/
- rozporządzenie MGiP w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego / Dz. U z 2004r. Nr 219, poz. 2222/

 

 

Procedura postępowania:

 

1.     przyjęcie pisemnego wniosku bezrobotnego o skierowanie na dane szkolenie indywidualne - wraz z deklaracją pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego.

 

 

Uprawdopodobnienie zatrudnieniu bezrobotnego po ukończonym szkoleniu

 

 

2.     przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmowy z bezrobotnym ubiegającym się o szkolenie pod kątem określenia predyspozycji bezrobotnego do wykonywania zawodu, który uzyska w wyniku szkolenia;

 

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych, a bezrobotnym do 25 roku życia - w okresie odbywania szkolenia - przysługuje stypendium w wysokości 40 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

 


Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie pracy.

 

 

Szczegółowe informacji udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego Danuta Lis, Iwona Mazur PUP Góra, pok. nr 6, tel. 065 543 22 25 wew. 35

 

 

 

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: posrednik
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:46:15
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:46:15
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-19 11:32:13

Wersja do wydruku...

corner   corner