logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Dodatek aktywizacyjny

Zgodnie z art.48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami) dodatek aktywizacyjny przysługuje osobom bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku którzy:

  • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1, ustawy przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek,
lub
  • z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (bez względu na wymiar czasu pracy) - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
 
 
Warunkiem przyznania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest:
 
  • złożenie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego wraz z umową o pracę lub umową potwierdzającą wykonywanie innej pracy zarobkowej.
  • przedstawienie do dnia 10-go każdego miesiąca zaświadczenia lub oświadczenia o fakcie wykonywania pracy w poprzednim miesiącu dot. osób, którzy podjęli pracę z własnej inicjatywy (w przypadku skierowania do pracy przez PUP zaświadczenia o fakcie wykonywania pracy i wysokości wynagrodzenia za ten miesiąc).
Wypłata dodatku aktywizacyjnego odbywa się za miesiąc z dołu na konto bankowe lub gotówką wypłacaną w banku.
Okres pobierania dodatku aktywizacyjnego nie pomniejsza okresu zasiłku. Po zakończeniu wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i zarejestrowaniu się w PUP w okresie 14 dni od dnia ich ustania – można ”powrócić” na zasiłek uzupełniający.
Dodatek przysługuje od daty złożenia wniosku.
 
 
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
1) skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
2) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
3) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczpospolitej u pracodawcy zagranicznego;
 
 
Podstawa prawna:
  • Art.48 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz, 415 z późn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. Nr136, poz.1118 z póź zm.),
 
 
Pliki do pobrania:
 
 
Szczegółowych informacji udziela
Pani Jadwiga Kubiak lub Pani Marta Szkudlarek
PUP Góra, pok. nr 11 lub 19, tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew. 46 lub 55

 

Nazwa dokumentu: Dodatek aktywizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Kubiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Kubiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:25:22
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:25:22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 13:29:41

Wersja do wydruku...

corner   corner