logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik nr 4

 

KARTY STANOWISK PRACY

 

1.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań kierowniczych

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

 

III. Cel

 

 

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Urzędu oraz doskonalenie zarządzania Urzędem

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     realizacja  zadań określonych   w  art. 9 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z 2004r.) oraz na podstawie art. 139 w/w ustawy;

 

2)    informowanie o usługach i działalności urzędu (zadania szczegółowe – patrz funkcja: Informowanie o usługach i działalności urzędu);

 

3)    promowanie usług i działalności  urzędu (zadania szczegółowe – patrz funkcja: Promocja usług i działalności urzędu);

 

4)    planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu;

 

5)    planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu;

 

6)    zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP,

 

7)    powoływanie i odwoływanie z-cy dyrektora urzędu,

 

8)    współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia, Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami dialogu społecznego oraz instytucjami partnerstwa lokalnego,

 

9)    wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych, w zakresie posiadanych upoważnień,

 

10)      opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu regulaminu  organizacyjnego PUP,

 

11)      wnioskowanie do Starosty Powiatu o utworzenie, likwidację lub zmianę obszaru działania powiatowego urzędu pracy,

 

12)      planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy  urzędu;

 

13)      zatwierdzanie regulaminu, programu działania  i nadzór finansowy nad działalnością Klubu Pracy;

 

14)      wyrażanie zgody na  skierowanie pracownika na studia zaoczne lub podyplomowe,

 

15)      realizacja zadań określonych w art.38 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami);

 

16)      realizacja zadań określonych w art. 23 – 28 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (teks jednolity  Dz. U. z 2004r., Nr 53  poz. 532);   

 

17)      realizacja Arkusza Oceny jako narzędzia służącego do oceny funkcjonowania urzędu pracy (zadania szczegółowe – patrz funkcja: Realizacja procesu oceny działalności urzędu);

 

18)      samoocena Powiatowego Urzędu Pracy (zadania szczegółowe – patrz funkcja: Realizacja procesu oceny działalności urzędu);

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

·        zadania szczegółowe uzależnione są od przyjętej metody zarządzania;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     zbiór dokumentów zawierających:

 

-         kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i polityki lokalnej,

 

2)    zbiór przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Urzędu,

 

3)    środki lokalowe, techniczne, i finansowe odpowiednie do realizowanych działań,

 

4)    wyniki badań lokalnego rynku pracy,

 

5)    dostęp do banku danych,

 

6)    opracowania i publikacje statystyczne lokalne i krajowe,

 

7)    opracowania i analizy własne,

 

8)    możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia,

 

9)    Arkusz Oceny, jako narzędzie procesu oceny,

 

10) dokumentacja urzędu,

 

 

VIII. Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        zarządzanie urzędem;

 

·        realizacja procesu oceny działalności urzędu;

 

·        informowanie o usługach i działalności urzędu;

 

·        promocja usług i działalności urzędu;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami)

 

 


2.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań kierowniczych

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Z-ca Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 

 

III. Cel

 

 

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Urzędu oraz podległych komórek organizacyjnych

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy Pionu Działań Aktywizujących oraz Pionu Działań Informacyjno – Ewidencyjnych;

 

2)    koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu;

 

3)    zadania dodatkowe, wynikające ze specyfiki warunków lokalowych;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

·        zadania szczegółowe uzależnione są od przyjętej metody zarządzania;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     zbiór dokumentów zawierających:

 

-         kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i polityki lokalnej,

 

2)    zbiór przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Urzędu,

 

3)    środki lokalowe, techniczne, i finansowe odpowiednie do realizowanych działań,

 

4)    wyniki badań lokalnego rynku pracy,

 

5)    dostęp do banku danych,

 

6)    opracowania i publikacje statystyczne lokalne i krajowe,

 

7)    opracowania i analizy własne,

 

8)    możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        zarządzanie urzędem;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami)

 


 

3.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań kierowniczych

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Kierownik Działu Rynku Pracy

 

 

III. Cel

 

 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania komórek   organizacyjnych w urzędzie

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)         podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania działu na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP   lub Z-cy Dyrektora PUP,

 

2)         szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami działu,  zakresem       współpracy z innymi działami PUP oraz ustaleniami kierownictwa,  przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,                             

 

3)         dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności:    umożliwianie pracownikom kierowanego działu uczestniczenia  w szkoleniach  organizowanych dla służb zatrudnienia.

 

4)         udzielanie pomocy pracownikom podległego działu w opracowywaniu procedur   iwytycznych realizacji zadań stałych.

 

5)         wykonywanie kontroli    pracy działu z punktu widzenia merytorycznego 

 

       i  formalnego, której   szczegółowe   zasady   określa  regulamin kontroli 

 

       wewnętrznej pup,

 

6)         dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników   w szczególności nowoprzyjętych.

 

7)         opiniowanie doboru obsady osobowej podległego działu, wnioskowanie    wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar  dla podległych    pracowników,

 

8)         bieżąca współpraca z WUP w zakresie realizowanych zadań;

 

9)         podpisywanie korespondencji wew. i parafowanie pism wychodzących przed  podaniem do podpisu Dyrektorowi PUP lub Z-cy Dyrektora PUP.

 

10)    ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych   pracowników.

 

11)    powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom      wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności.

 

12)    wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w     pracy pracownika z innych przyczyn.

 

13)    nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych podległej komórki, wynikających z  Regulaminu Organizacyjnego PUP, patrz § 14

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

·        zadania szczegółowe uzależnione są od przyjętej metody zarządzania;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór dokumentów zawierających:

 

-         kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i polityki lokalnej,

 

2)      zbiór przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Urzędu,

 

3)      środki lokalowe, techniczne, i finansowe odpowiednie do realizowanych działań,

 

4)      wyniki badań lokalnego rynku pracy,

 

5)      dostęp do banków danych,

 

6)      opracowania i publikacje statystyczne lokalne i krajowe,

 

7)      opracowania i analizy własne,

 

8)      możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        kierowanie komórkami organizacyjnymi urzędu;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

 


4.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań aktywizujących

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko pośrednictwa pracy

 

 

III. Cel

 

 

Pomoc bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia a pracodawcom w pozyskaniu pracownika oraz określanie kierunków działania Urzędu

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)      marketing usług oferowanych przez urzędy pracy;

 

2)    udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu  odpowiedniego zatrudnienia;

 

3)    kierowanie osób bezrobotnych na subwencjonowane  miejsca pracy.

 

4)    udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników;

 

5)    przygotowanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa;

 

6)    prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń osobom przystępującym do dokonania wpłat na Fundusz Pracy z tytułu pracy za granicą;

 

7)    współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i    sytuacji demograficznej;

 

8)    pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania PUP;

 

9)    przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami;

 

·        pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców;

 

·        prowadzenie negocjacji z pracodawcami;

 

·        promocja usług świadczonych przez urzędy pracy;

 

 

zad.2

 

·        rejestracja uzyskanych ofert pracy (formularz wew. rejestru);

 

·      rozpoznawanie oczekiwań bezrobotnych w zakresie poszukiwanej pracy;

 

·      współpraca z doradcą zawodowym;

 

·      udostępnianie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji nt. wolnych miejsc pracy, znajdujących się w dyspozycji urzędu;

 

·      pomoc bezrobotnemu w doborze oferty pracy;

 

·      kierowanie do pracy;

 

·      dokonywanie   odpowiednich   zapisów   na   kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych;

 

·      przygotowanie informacji dla potrzeb statystyki o rynku pracy; 

 

 

zad.3

 

·      dobór kandydatów na odpowiednie, subwencjonowane miejsca pracy i wydanie stosownych skierowań, (formularz wew. skierowania),

 

·      dokonanie odpowiednich zapisów w ewidencji bezrobotnych i w komputerowej bazie danych (formularz - zał. nr 1 do Rozporządzenia  MPiPS z dnia  16.06.95),

 

 

zad.4

 

·      prowadzenie banku danych o pracodawcach;

 

·      organizowanie przedsięwzięć umożliwiających kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

 

·      udzielanie pomocy pracodawcy w doborze bezrobotnych zgodnie z ofertą pracy;

 

·      organizacja giełd pracy, spotkań,

Osoba, która wytworzyła informację: specjalista
Osoba, która odpowiada za treść: specjalista
Osoba, która wprowadzała dane: specjalista
Data wytworzenia informacji: 2007-02-08 08:40:59
Data udostępnienia informacji: 2007-02-08 08:40:59
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-13 08:47:56

Wersja do wydruku...

corner   corner