logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik nr 4

 

KARTY STANOWISK PRACY

 

1.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań kierowniczych

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

 

III. Cel

 

 

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Urzędu oraz doskonalenie zarządzania Urzędem

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     realizacja  zadań określonych   w  art. 9 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z 2004r.) oraz na podstawie art. 139 w/w ustawy;

 

2)    informowanie o usługach i działalności urzędu (zadania szczegółowe – patrz funkcja: Informowanie o usługach i działalności urzędu);

 

3)    promowanie usług i działalności  urzędu (zadania szczegółowe – patrz funkcja: Promocja usług i działalności urzędu);

 

4)    planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu;

 

5)    planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu;

 

6)    zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP,

 

7)    powoływanie i odwoływanie z-cy dyrektora urzędu,

 

8)    współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia, Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami dialogu społecznego oraz instytucjami partnerstwa lokalnego,

 

9)    wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych, w zakresie posiadanych upoważnień,

 

10)      opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu regulaminu  organizacyjnego PUP,

 

11)      wnioskowanie do Starosty Powiatu o utworzenie, likwidację lub zmianę obszaru działania powiatowego urzędu pracy,

 

12)      planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy  urzędu;

 

13)      zatwierdzanie regulaminu, programu działania  i nadzór finansowy nad działalnością Klubu Pracy;

 

14)      wyrażanie zgody na  skierowanie pracownika na studia zaoczne lub podyplomowe,

 

15)      realizacja zadań określonych w art.38 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami);

 

16)      realizacja zadań określonych w art. 23 – 28 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (teks jednolity  Dz. U. z 2004r., Nr 53  poz. 532);   

 

17)      realizacja Arkusza Oceny jako narzędzia służącego do oceny funkcjonowania urzędu pracy (zadania szczegółowe – patrz funkcja: Realizacja procesu oceny działalności urzędu);

 

18)      samoocena Powiatowego Urzędu Pracy (zadania szczegółowe – patrz funkcja: Realizacja procesu oceny działalności urzędu);

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

·        zadania szczegółowe uzależnione są od przyjętej metody zarządzania;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     zbiór dokumentów zawierających:

 

-         kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i polityki lokalnej,

 

2)    zbiór przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Urzędu,

 

3)    środki lokalowe, techniczne, i finansowe odpowiednie do realizowanych działań,

 

4)    wyniki badań lokalnego rynku pracy,

 

5)    dostęp do banku danych,

 

6)    opracowania i publikacje statystyczne lokalne i krajowe,

 

7)    opracowania i analizy własne,

 

8)    możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia,

 

9)    Arkusz Oceny, jako narzędzie procesu oceny,

 

10) dokumentacja urzędu,

 

 

VIII. Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        zarządzanie urzędem;

 

·        realizacja procesu oceny działalności urzędu;

 

·        informowanie o usługach i działalności urzędu;

 

·        promocja usług i działalności urzędu;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami)

 

 


2.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań kierowniczych

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Z-ca Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 

 

III. Cel

 

 

Zapewnienie właściwego funkcjonowania Urzędu oraz podległych komórek organizacyjnych

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy Pionu Działań Aktywizujących oraz Pionu Działań Informacyjno – Ewidencyjnych;

 

2)    koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu;

 

3)    zadania dodatkowe, wynikające ze specyfiki warunków lokalowych;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

·        zadania szczegółowe uzależnione są od przyjętej metody zarządzania;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     zbiór dokumentów zawierających:

 

-         kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i polityki lokalnej,

 

2)    zbiór przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Urzędu,

 

3)    środki lokalowe, techniczne, i finansowe odpowiednie do realizowanych działań,

 

4)    wyniki badań lokalnego rynku pracy,

 

5)    dostęp do banku danych,

 

6)    opracowania i publikacje statystyczne lokalne i krajowe,

 

7)    opracowania i analizy własne,

 

8)    możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        zarządzanie urzędem;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami)

 


 

3.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań kierowniczych

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Kierownik Działu Rynku Pracy

 

 

III. Cel

 

 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania komórek   organizacyjnych w urzędzie

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)         podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania działu na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP   lub Z-cy Dyrektora PUP,

 

2)         szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami działu,  zakresem       współpracy z innymi działami PUP oraz ustaleniami kierownictwa,  przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,                             

 

3)         dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności:    umożliwianie pracownikom kierowanego działu uczestniczenia  w szkoleniach  organizowanych dla służb zatrudnienia.

 

4)         udzielanie pomocy pracownikom podległego działu w opracowywaniu procedur   iwytycznych realizacji zadań stałych.

 

5)         wykonywanie kontroli    pracy działu z punktu widzenia merytorycznego 

 

       i  formalnego, której   szczegółowe   zasady   określa  regulamin kontroli 

 

       wewnętrznej pup,

 

6)         dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników   w szczególności nowoprzyjętych.

 

7)         opiniowanie doboru obsady osobowej podległego działu, wnioskowanie    wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar  dla podległych    pracowników,

 

8)         bieżąca współpraca z WUP w zakresie realizowanych zadań;

 

9)         podpisywanie korespondencji wew. i parafowanie pism wychodzących przed  podaniem do podpisu Dyrektorowi PUP lub Z-cy Dyrektora PUP.

 

10)    ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych   pracowników.

 

11)    powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom      wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności.

 

12)    wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w     pracy pracownika z innych przyczyn.

 

13)    nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych podległej komórki, wynikających z  Regulaminu Organizacyjnego PUP, patrz § 14

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

·        zadania szczegółowe uzależnione są od przyjętej metody zarządzania;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór dokumentów zawierających:

 

-         kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i polityki lokalnej,

 

2)      zbiór przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Urzędu,

 

3)      środki lokalowe, techniczne, i finansowe odpowiednie do realizowanych działań,

 

4)      wyniki badań lokalnego rynku pracy,

 

5)      dostęp do banków danych,

 

6)      opracowania i publikacje statystyczne lokalne i krajowe,

 

7)      opracowania i analizy własne,

 

8)      możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        kierowanie komórkami organizacyjnymi urzędu;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

 


4.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań aktywizujących

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko pośrednictwa pracy

 

 

III. Cel

 

 

Pomoc bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia a pracodawcom w pozyskaniu pracownika oraz określanie kierunków działania Urzędu

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)      marketing usług oferowanych przez urzędy pracy;

 

2)    udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu  odpowiedniego zatrudnienia;

 

3)    kierowanie osób bezrobotnych na subwencjonowane  miejsca pracy.

 

4)    udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników;

 

5)    przygotowanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa;

 

6)    prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń osobom przystępującym do dokonania wpłat na Fundusz Pracy z tytułu pracy za granicą;

 

7)    współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i    sytuacji demograficznej;

 

8)    pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania PUP;

 

9)    przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami;

 

·        pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców;

 

·        prowadzenie negocjacji z pracodawcami;

 

·        promocja usług świadczonych przez urzędy pracy;

 

 

zad.2

 

·        rejestracja uzyskanych ofert pracy (formularz wew. rejestru);

 

·      rozpoznawanie oczekiwań bezrobotnych w zakresie poszukiwanej pracy;

 

·      współpraca z doradcą zawodowym;

 

·      udostępnianie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji nt. wolnych miejsc pracy, znajdujących się w dyspozycji urzędu;

 

·      pomoc bezrobotnemu w doborze oferty pracy;

 

·      kierowanie do pracy;

 

·      dokonywanie   odpowiednich   zapisów   na   kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych;

 

·      przygotowanie informacji dla potrzeb statystyki o rynku pracy; 

 

 

zad.3

 

·      dobór kandydatów na odpowiednie, subwencjonowane miejsca pracy i wydanie stosownych skierowań, (formularz wew. skierowania),

 

·      dokonanie odpowiednich zapisów w ewidencji bezrobotnych i w komputerowej bazie danych (formularz - zał. nr 1 do Rozporządzenia  MPiPS z dnia  16.06.95),

 

 

zad.4

 

·      prowadzenie banku danych o pracodawcach;

 

·      organizowanie przedsięwzięć umożliwiających kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

 

·      udzielanie pomocy pracodawcy w doborze bezrobotnych zgodnie z ofertą pracy;

 

·      organizacja giełd pracy, spotkań, ?mitingów?;

 

·      przygotowanie informacji dla potrzeb statystyki o rynku pracy; 

 

 

zad.5

 

·      bieżąca aktualizacja ofert pracy;

 

·      analiza zwrotnych kart referencyjnych;

 

·      analiza czasu realizacji zgłoszonych ofert pracy;

 

·      analiza ofert  trudnych do zrealizowania i przekazanie ofert do wykorzystania   innym urzędom;

 

·      analiza stopnia realizacji ofert;

 

 

zad.7

 

·      ankietowanie zakładów pracy, pozyskiwanie informacji od organów administracji samorządowej i innych organizacji i instytucji funkcjonujących na lokalnym rynku;

 

·      opracowywanie zbieranych informacji;

 

·      rozmowy bezpośrednie i telefoniczne z klientami;

 

·      prowadzenie korespondencji z klientami;

 

·      ewidencjonowanie i bieżąca aktualizacja zbieranych informacji;

 

·      upowszechnianie pozyskanych informacji wśród stanowisk merytorycznych w urzędzie;

 

 

zad.8

 

·      gromadzenie informacji i publikacji o sytuacji na rynku pracy;

 

·      stworzenie  i aktualizowanie  banku danych o sytuacji na rynku pracy i ich wykorzystywanie;

 

·      analizowanie zebranych informacji o rynku pracy w celu określania właściwych kierunków działania urzędu;

 

·      zbieranie informacji z instytucji szkoleniowych o możliwościach kształcenia;

 

·      upowszechnianie pozyskanych informacji wśród stanowisk merytorycznych w  urzędzie;

 

 

zad.9

 

·        opracowanie informacji dla potrzeb rynku pracy.

 


 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     zbiór obowiązujących przepisów prawnych

 

2)    karta rejestracyjna bezrobotnego

 

3)    karta zgłoszenia oferty pracy (formularz - Zał. Nr 1 do Rozporządzenia MPiPS z 16.06.95);

 

4)    karta referencyjna (skierowanie/formularz - Zał. Nr 1 do Rozporządzenia MPiPS z 16.06.95);

 

5)    lokalne mass-media, informatory, ulotki, tablice ogłoszeniowe, tablice na oferty pracy;

 

6)    środki techniczne: telefon, fax., komputer, kserokopiarka, dostęp do internetu;

 

7)    bank danych o sytuacji na lokalnym rynku pracy;

 

8)    dane otrzymywane z oddziału WUS, działów ewidencji gospodarczej gmin oraz  innych komórek organizacyjnych;

 

9)    opracowania własne samorządów lokalnych i ośrodków promocji gospodarczej

 

10)      własne ankiety i karty informacyjne;

 

11)       samodzielny pokój;

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        pośrednictwo pracy;

 

·        diagnozowanie rynku pracy;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami), oraz z art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 99, poz. 1001) 

 

 

 

 


 

5.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań aktywizujących

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Asystent EURES

 

 

III. Cel

 

 

Pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku pracy RP - UE

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)           pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku pracy;

 

2)           poszerzanie oferty zatrudnieniowej o pracę na rynku europejskim;

 

3)           międzynarodowe pośrednictwo pracy;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem  swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej;

 

·        udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

 

·        inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

 

·        informowanie o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;

 

·        przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia;

 

·        informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES;

 

·        inicjowanie projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzanie nimi;

 

 

zad.2

 

·        udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej;

 

·        udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

 

·        inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

 

·        pozyskiwanie ofert pracy;

 

·        informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach;

 

·        informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia i organizacji pracodawców o usługach EURES;

 

·        informowanie o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;

 

 

zad.3

 

·        przekazywanie informacji między PSZ a PSZ państw unijnych;

 

·        wymiana ofert międzynarodowych;

 

·        współpraca transgraniczna;

 

·        udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia;

 

·        udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      stanowisko komputerowe z dostępem do internetu z oprogramowaniem, oraz z dostępem do poczty elektronicznej,

 

2)      kartoteka pracodawców – wersja elektroniczna,

 

3)      kartoteka bezrobotnych – poszukujących pracy,

 

4)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

5)      ulotki, informatory, broszury,

 

6)      środki techniczne: drukarka, skaner, telefon, fax., gabloty do wywieszania ofert,

 

7)      osobne pomieszczenie lub wydzielone stanowisko,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        usługi pośrednictwa - EURES;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami) oraz posiada wykształcenie wyższe, znajomość języka obcego, umiejętność obsługi komputera i internetu

 


 

6.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań aktywizujących

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej

 

 

III. Cel

 

 

Świadczenie usług w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej klientom urzędu

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)       prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy;

 

2)      współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi;

 

3)      pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;

 

4)      tworzenie banku danych nt. informacji zawodowej;

 

5)      popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród klientów urzędu;

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·      udzielanie porad zawodowych indywidualnych i grupowych;

 

·      określanie predyspozycji psychofizycznych wskazanych przy wyborze zawodu i stanowiska pracy;

 

·      udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych;

 

·      udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;

 

·      określanie przydatności kandydatów do zawodu;

 

·      kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;

 

·      współpraca z pośrednikiem pracy i innymi stanowiskami pracy w urzędzie;

 

 

zad.2

 

·      wykonywanie specjalistycznych ocen i badań na potrzeby klientów urzędu;

 

·      ocena wyników badań i ich wykorzystywanie w pracy z klientem;

 

 

zad.3

 

·        udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów  do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;

 

 

zad.4

 

·      opracowywanie informacji zawodowej;

 

·      odpowiednie gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowej oraz jej upowszechnianie;

 

·      opracowywanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      informatory o zawodach i specjalnościach;

 

2)      testy, ankiety, formularze,

 

3)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

4)      środki techniczne: telefon, fax., komputer, kserokopiarka, rzutnik, tablice,

 

5)      opracowania wewnętrzne dotyczące poradnictwa i informacji zawodowej,

 

6)      samodzielne pomieszczenie,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        poradnictwo zawodowe;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami), oraz z art. 94 ust.2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 99, poz. 1001) 

 

 

 

 

 


7.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań aktywizujących

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

 

 

III. Cel

 

 

Pomoc w zakresie aktywnego poszukiwania pracy

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)      pomoc  osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w:

 

a)      nabyciu umiejętności poszukiwania pracy  i podejmowania samozatrudnienia,

 

b)      aktywizacji do samodzielnego poszukiwania pracy lub samozatrudnienia,

 

c)      przygotowaniu do samodzielnego poszukiwania pracy lub samozatrudnienia,

 

2)      pomoc wszystkim  zainteresowanym w dostępie do informacji, danych oraz innych źródeł wiedzy pomocnych do uzyskania  umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad. 1

 

·        organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy lub samozatrudnienia;

 

·        prowadzenie i organizowanie zajęć aktywizujących bezrobotnych;

 

·        prowadzenie warsztatów  komputerowo – internetowych (kawiarenka internetowa);

 

·        współpraca ze stanowiskami szybkiego reagowania  na rynku pracy;

 

·        współudział w tworzeniu i realizacji programów doradczych;

 

·        promocja usług urzędu;

 

·        współpraca z innymi stanowiskami w zakresie realizowanych zadań;

 

 

zad.2

 

·        umożliwienie osobom zainteresowanym dostępu do informacji i baz danych;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

2)      ulotki, broszury informacyjne do dyspozycji uczestników klubu pracy,

 

3)      Katalog Klubów Pracy,

 

4)      sprzęt audio – wizualny (telewizor, magnetowid, kamera wideo),

 

5)      sprzęt biurowo – techniczny (komputer, drukarka,  kserokopiarka, maszyna do pisania, telefon, fax,),

 

6)      sprzęt dydaktyczny  (rzutniki do przezroczy, grafoskopy, tablice ścienne, tablice informacyjne),

 

7)      odrębne pomieszczenie przeznaczone do zajęć grupowych,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami), oraz z art. 98 ust.2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 99, poz. 1001) 

 

 

 

 

 


8.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań aktywizujących

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

Stanowisko do spraw rozwoju zawodowego

 

 

III. Cel

 

·        planowanie rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy,

 

·        zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)           zwiększanie szans bezrobotnych i poszukujących pracy na uzyskanie zatrudnienia oraz pomoc pracodawcą w rekonstrukcji struktury kwalifikacyjnej ich pracowników;

 

2)           planowanie rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy;

 

3)           tworzenie warunków do nabycia  przez osoby bezrobotne wiedzy, umiejętności i kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy;

 

4)    organizowanie szkoleń dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu w razie:

 

a)      braku kwalifikacji zawodowych,

 

b)      konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,

 

c)      utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

 

5)    kierowanie osób niepełnosprawnych do placówek szkolących a w razie konieczności specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznych ośrodków szkoleniowo – rehabilitacyjnych;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        planowanie rozwoju zawodowego osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy po określeniu predyspozycji przez doradcę zawodowego,

 

·        dobór odpowiedniego szkolenia,

 

·        przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją szkoleń,

 

·        wydawanie decyzji o przyznaniu, wstrzymaniu, utracie prawa do stypendium szkoleniowego i dodatku szkoleniowego,

 

·        sprawdzanie list wypłat,

 

·        organizacja szkoleń,

 

·        ocena szkoleń w oparciu o ankiety uczestników,

 

·        badanie efektywności,

 

·         opracowywanie planu szkoleń na  podstawie przeprowadzonych analiz rynku pracy;

 

·        współpraca z instytucjami szkolącymi oraz pracodawcami,

 

·        identyfikacja potrzeb szkoleniowych;

 

 

zad.2

 

·        pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w:

 

-         nabyciu nowej wiedzy i umiejętności,

 

-         zdobyciu zawodu,

 

-         zmianie i podniesieniu kwalifikacji;

 

·        zwiększenie szans bezrobotnych i poszukujących pracy na uzyskanie zatrudnienia;

 

·        pomoc pracownikom w uzyskaniu nowych kwalifikacji i utrzymaniu zatrudnienia;

 

·        pomoc pracodawcą w rekonstrukcji struktur kwalifikacji pracowników;

 

 

zad.3

 

·        planowanie rozwoju zasobów ludzkich;

 

·        planowanie szkoleń;

 

·        współpraca z instytucjami szkoleniowymi;

 

·        współpraca z instytucjami  rynku pracy;

 

·        upowszechnianie informacji w zakresie zasobów ludzkich oraz szkoleń;

 

·        organizacja szkoleń;

 

·        monitoring zmian w zakresie rozwoju zawodowego;

 

·        ocena efektywności szkoleń;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)           zbiór obowiązujących przepisów prawnych;

 

2)           wykaz instytucji szkolących działających na danym terenie wraz z ofertami świadczonych  usług;

 

3)           wzory umów cywilnoprawnych, skierowań, rejestrów (formularzy wewnętrznych);

 

4)           lokalne mass - media, informatory, ulotki;

 

5)           własne ankiety i karty informacyjne;

 

6)           środki techniczne: telefon, fax., komputer, drukarka, internet, kserokopiarka, tablice informacyjne;

 

7)           materiały biurowe i eksploatacyjne;

 

8)           samodzielne pomieszczenie zapewniające stały dostęp do większego pomieszczenia;

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        organizowanie szkoleń;

 

·        szkolenia osób niepełnosprawnych;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami), oraz z art. 96 ust.2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 99, poz. 1001) 

 

 

 

 

 


9.      KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań aktywizujących

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko do spraw programów lokalnych i programów Unii Europejskiej

 

 

III. Cel

 

 

·        promocja zatrudnienia i aktywizacja bezrobotnych i poszukujących pracy;

 

·        popularyzacja usług urzędu;

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     opracowywanie programów;

 

2)    tworzenie programów rynku pracy;

 

3)    promocja działań urzędu;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

·        pozyskiwanie i gromadzenie informacji o źródłach finansowania programów;

 

·        przygotowywanie projektów;

 

·        pozyskiwanie partnerów do współpracy przy tworzeniu wspólnych programów i projektów lokalnych;

 

·        promocja projektu;

 

·        koordynacja i nadzór przy realizacji projektu;

 

·        monitoring, okresowe kontrole i sprawozdawczość,

 

·        wnioskowanie ewentualnych zmian w trakcie realizacji projektu;

 

·        ocena efektywności realizacji projektu;

 

 

zad.2

 

·        gromadzenie informacji na temat dostępnych źródeł finansowania programów na rzecz bezrobotnych;

 

·        przedstawianie propozycji realizacji projektu, wykorzystując analizę rynku pracy;

 

·        uczestnictwo w pracach zespołu projektowego;

 

·        uczestnictwo w spotkaniach z pracodawcami i pracownikami zakładów dokonujących zwolnień grupowych;

 

·        pozyskiwanie partnerów rynku pracy do realizacji projektów;

 

·        przygotowywanie, prowadzenie kampanii informacyjnej o realizowanych projektach;

 

·        monitoring realizowanych projektów (współpraca z WUP);

 

 

zad.3

 

·        zorganizowanie informacji zewnętrznej urzędu,

 

·        upowszechnianie informacji o działaniach urzędu w środkach masowego przekazu,

 

·        współpraca z gminami w zakresie upowszechniania informacji  o działaniach urzędu,

 

·        przygotowywanie opracowań i ulotek dla potrzeb partnerów rynku pracy,

 

·        reklamowanie działań urzędu poprzez kontakty, spotkanie, konferencje, giełdy przy udziale partnerów rynku pracy,

 

·        reprezentowanie urzędu na zewnątrz w zakresie wynikającym z podziału zadań,

 

·        gromadzenie informacji i publikacji o działaniach podejmowanych przez urząd;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)           zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

2)           samodzielny pokój,

 

3)           środki techniczne : komputer, dostęp do internetu, fax., telefon, kserokopiarka, tablice informacyjne,

 

4)           opracowania własne samorządów lokalnych oraz innych instytucji zajmującymi się problemami rynku pracy,

 

5)           lokalne mass – media, informatory, ulotki,

 

6)      materiały biurowe

 

7)      środki wizualne: tablice ogłoszeniowe, broszury, biuletyny, ulotki,

 

8)      urządzania / środki informacji wizualnej i nagłośnieniowej/,

 

9)      dostęp do mediów, informatorów, ulotek i innych publikacji,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        wspieranie lokalnych rynków pracy;

 

·        popularyzacja usług i działalności urzędu;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami), oraz z art. 97 ust.2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 99, poz. 1001) 

 

 

 

 

 


10.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań aktywizujących

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko instrumentów rynku pracy

 

 

III. Cel

 

Wspieranie podstawowych usług rynku pracy

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)           finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy;

 

2)           finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy;

 

3)           refundowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę na  wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych;

 

4)           przyznawanie bezrobotnym jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

 

5)           refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej:

 

6)           refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanego bezrobotnego;

 

7)           finansowanie dodatków aktywizacyjnych;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy;

 

zad.2

 

·        dokonywanie zwrotu kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy;

 

zad.3

 

·        przyjmowanie wniosków od pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz sprawdzanie jego kompletności i weryfikacja wniosku pod  względem formalnym,

 

·        odmowa – przedstawienie uzasadnienia,

 

·        negocjowanie warunków umowy,

 

·        sporządzanie i podpisywanie umowy (formularz wew. Umowy),

 

·        przekazywanie dyspozycji o wypłacie refundacji do komórki finansowo-księgowej,

 

·        zakładanie ewidencji zawartych umów o refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,

 

·        przeprowadzanie okresowych kontroli pracodawców korzystających z refundacji poniesionych kosztów na  wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy w zakresie  zgodności wykorzystania przyznanej refundacji z warunkami umowy, (formularz wew. protokołu kontroli);

 

a)      podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu refundacji;

 

-       wezwanie do zwrotu refundacji, wraz z określeniem terminu (formularz wewnętrzny),

 

-      wypowiedzenie umowy,

 

zad.4.

 

·      opracowanie zasad przyznawania środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

 

·      zaopiniowanie ich przez powiatową radę zatrudnienia;

 

·      przyjmowanie wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz sprawdzenie jego kompletności i weryfikacja wniosku pod względem formalnym;

 

·      odmowa - przedstawienie uzasadnienia;

 

·      negocjowanie warunków umowy;

 

·      sporządzenie i podpisanie umowy, (formularz wew. umowy);

 

·      dokonanie odpowiednich zapisów w ewidencji bezrobotnych i w komputerowej bazie danych (formularz - zał. nr 1 do Rozporządzenia MPiPS 16.06.95),

 

·      przekazanie umowy dot. Przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej do komórki finansowo-księgowej w celu dokonania właściwej wypłaty z tego tytułu;

 

·      zakładanie ewidencji zawartych umów;

 

·      przeprowadzanie okresowych kontroli osób, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie  zgodności ich wykorzystania z warunkami umowy, (formularz wew. protokołu kontroli);

a)      podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu przyznanych środków;

 

-       wezwanie do zwrotu środków, wraz z określeniem terminu (formularz wewnętrzny),

 

-   wypowiedzenie umowy,

 

zad.5

 

·      oraz sprawdzanie jego kompletności i weryfikacja wniosku pod  względem formalnym,

 

·      przekazywanie dyspozycji o wypłacie refundacji do komórki finansowo-księgowej,

 

·      zakładanie ewidencji wniosków o refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,

 

zad.6

 

·        zawieranie z pracodawcami umów przewidujących zrefundowanie kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego oraz dokonywanie rozliczeń zawartych umów;

 

zad.7

 

·        przyjmowanie wniosków celem wypłaty dodatków aktywizacyjnych osobą, które:

 

a)      w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęły zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego  wynagrodzenia za pracę;

 

b)      z  własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;

 

·        wydawanie decyzji o przyznaniu, wstrzymaniu, utracie prawa do dodatku aktywizacyjnego,

 

·        sprawdzanie list wypłat,

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)           zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

2)           środki Funduszu Pracy,

 

3)           kryteria przyznawania dofinansowania  wyposażenia miejsca pracy  i podjęcia działalności gospodarczej(formalny dokument wewnętrzny),

 

4)           wnioski, umowy cywilno – prawne i formularze wewnętrzne,

 

5)           środki techniczne: telefon, fax., komputer, kserokopiarka

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        instrumenty rynku pracy;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 


 

11.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań aktywizujących

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko do spraw prac interwencyjnych i robót publicznych

 

 

III. Cel

 

 

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)      organizowane prac interwencyjnych;

 

2)      przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny prac interwencyjnych;

 

3)      organizowanie robót publicznych;

 

4)      przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny robót publicznych;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·      selektywny  wybór pracodawców, u których organizowane będą prace interwencyjne (na podstawie ustawy oraz na podstawie zasad lokalnej polityki rynku pracy);

 

·      przyjmowanie wniosków i badanie wiarygodności pracodawców (formularz wew.),

 

·      negocjowanie warunków organizacji miejsc pracy i ich finansowania oraz złożenie ofert;

 

·      przygotowywanie umów w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych i jej podpisywanie (formularz wew. umowy),

 

·      przeprowadzanie kontroli utworzonych miejsc pracy u pracodawców (formularz wew. protokołu),

 

 

zad.2

 

·      przyjęcie, analiza i realizacja wniosków o refundację, poniesionych kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne, (formularz wew. wniosku),

 

·      przeprowadzanie kontroli organizacji miejsc pracy interwencyjnej u pracodawcy (formularz wew. protokołu),

 

·      ocena efektywności prac interwencyjnych,(wskaźniki, metody własne, Arkusz Oceny),

 

·      przygotowanie informacji dla potrzeb statystyki z rynku pracy (dział ze sprawozdania GUS MPiPS - MPiPS 01),

 

·      przyjęcie, analiza i realizacja wniosków o jednorazową refundację z tytułu utrzymania zatrudnienia po pracach interwencyjnych(formularz wew. wniosku),

 

 

zad.3

 

·      przyjmowanie wniosków (formularz wew. wniosku),

 

·      przygotowywanie i podpisywanie umów w sprawie organizacji robót publicznych (formularz wew. umowy),

 

 

zad.4

 

·      przeprowadzanie kontroli organizacji miejsc pracy w ramach robót publicznych (formularz wew. protokołu),

 

·      przyjęcie, analiza i realizacja wniosków o refundację, poniesionych kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne, (formularz wew. wniosku),

 

·      ocena efektywności robót publicznych, (wskaźniki, metody własne,  Arkusz  Oceny)

 

·      przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki (dział ze sprawozdania GUS MPiPS - MPiPS 01),

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      środki Funduszu Pracy;

 

2)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych;

 

3)      karty ofert pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;

 

4)      wzory umów cywilno-prawnych, rejestrów (formularzy wewnętrznych);

 

5)      środki techniczne: telefon, fax, komputer, kserokopiarka;

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        organizowanie prac interwencyjnych;

 

·        organizowanie robót publicznych;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 


12.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań aktywizujących

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko do spraw staży i przygotowania zawodowego

 

 

III. Cel

 

 

·        nabycie doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne;

 

·        nabycie kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)      przyjmowanie wniosków od bezrobotnych występujących z inicjatywą odbycia stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

 

2)      przyjmowanie wniosków od pracodawców  o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu lub przygotowania zawodowego;

 

3)      organizowanie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego przez osoby bezrobotne;

 

4)      przygotowanie dokumentacji do wypłaty stypendiów i oceny efektywności odbywania stażu lub przygotowania zawodowego;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad. 1

 

·        przyjmowanie wniosków od bezrobotnych występujących z inicjatywą odbycia stażu lub przygotowania zawodowego;

 

·        rozpatrywanie wniosków;

 

·        informowanie wnioskodawcy  o sposobie rozpatrzenia wniosku;

 

 

zad.2

 

·        przyjmowanie wniosków i badanie wiarygodności pracodawców;

 

·        rozpatrywanie przyjętych wniosków;

 

·        informowanie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku;

 

 

zad.3

 

·        kierowanie bezrobotnego na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego;

 

·        przygotowanie i podpisanie umów zawieranych pomiędzy pracodawcą a Urzędem Pracy w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu lub przygotowania zawodowego;

 

 

zad.4

 

·        przeprowadzanie kontroli odbywania stażu lub przygotowania zawodowego przez bezrobotnego;

 

·        ocena efektywności odbywania stażu lub przygotowania zawodowego;

 

·        wydawanie decyzji o przyznaniu, wstrzymaniu, utracie prawa do stypendium;

 

·        sprawdzanie list wypłat;

 

·        przygotowanie informacji dla potrzeb statystyki;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      środki finansowe,

 

2)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

3)      zbiór kart ofert pracy i kart referencyjnych,

 

4)      wzory umów cywilno – prawnych, skierowań, rejestrów (formularz wewnętrzny)

 

5)      środki techniczne: telefon, fax., komputer, kserokopiarka,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        organizowanie staży;

 

·        organizowanie przygotowania zawodowego;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 


13.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

    Pion działań aktywizujących

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

Stanowisko do spraw aktywizacji zawodowej repatriantów oraz rolników zwalnianych z pracy

 

 

III. Cel

 

 

·        zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia przez repatriantów;

 

·        aktywizacja i pomoc rolnikom w dostosowaniu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy;

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)      zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podniesienie kwalifikacji zawodowych;

 

2)      zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

 

a)      utworzenie stanowiska pracy,

 

b)      przeszkolenie repatrianta,

 

c)      wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne;

 

3)      pokrywanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników w okresie  pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego;

 

4)      finansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym;

 

5)      przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem;

 

 

VI. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych;

 

2)      materiały biurowe i eksploatacyjne;

 

3)      środki techniczne: telefon, fax., komputer, drukarka, kserokopiarka,

 

4)      wykaz instytucji szkolących działających na danym terenie wraz z ofertami świadczonych  usług;

 

5)      wzory umów cywilno - prawnych, skierowań, rejestrów, druki i formularze wewnętrzne,

 

6)      własne ankiety i karty informacyjne;

 

7)      kryteria przyznawania pożyczek,

 

8)      wykaz instytucji szkolących  wraz z ofertami świadczonych usług,

 

 

VII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        aktywizacja zawodowa repatriantów;

 

·        świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy;

 

 

VIII. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami), oraz z art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 99, poz. 1001), 

 

 

14.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań informacyjno - ewidencyjnych

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Kierownik Działu Informacyjno - Ewidencyjnego

 

 

III. Cel

 

 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania działu na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP   lub Z-cy Dyrektora PUP,

 

2)    szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami działu,  zakresem       współpracy z innymi działami PUP oraz ustaleniami kierownictwa,  przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,                             

 

3)    dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności:    umożliwianie pracownikom kierowanego działu uczestniczenia  w szkoleniach  organizowanych dla służb zatrudnienia.

 

4)    udzielanie pomocy pracownikom podległego działu w opracowywaniu procedur   iwytycznych realizacji zadań stałych.

 

5)    wykonywanie kontroli    pracy działu z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, której   szczegółowe   zasady   określa  regulamin kontroli  wewnętrznej pup,

 

6)    dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników   w szczególności nowoprzyjętych.

 

7)    opiniowanie doboru obsady osobowej podległego działu, wnioskowanie    wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar  dla podległych    pracowników,

 

8)  bieżąca współpraca z WUP w zakresie realizowanych zadań;

 

9)           podpisywanie korespondencji wew. i parafowanie pism wychodzących przed  podaniem do podpisu Dyrektorowi PUP lub Z-cy Dyrektora PUP.

 

12)      ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych   pracowników.

 

13)      powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom      wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności.

 

14)      wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn.

 

15)      nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych podległej komórki, wynikających z  Regulaminu Organizacyjnego PUP, patrz § 15

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

·        zadania szczegółowe uzależnione są od przyjętej metody zarządzania;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór dokumentów zawierających:

 

-         kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i polityki lokalnej,

 

2)      zbiór przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Urzędu,

 

3)      środki lokalowe, techniczne, i finansowe odpowiednie do realizowanych działań,

 

4)      wyniki badań lokalnego rynku pracy,

 

5)      dostęp do banków danych,

 

6)      opracowania i publikacje statystyczne lokalne i krajowe,

 

7)      opracowania i analizy własne,

 

8)      możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        kierowanie komórkami organizacyjnymi urzędu;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 


15.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań informacyjno - ewidencyjnych

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko do spraw informacji

 

 

III. Cel

 

 

Popularyzacja usług urzędu, usprawnienie obsługi klienta

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     upowszechnianie informacji o usługach wewnątrz urzędu;

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        wydawanie odpowiednich formularzy / druków, informowanie i instruowanie klienta o sposobie ich wypełnienia;

·        udzielanie informacji / wyjaśnień z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność urzędu oraz podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

·        udzielanie informacji o aktualnej pomocy i usługach świadczonych przez urząd;

·        udzielanie informacji o możliwości korzystania z pomocy innych instytucji;

·        doskonalenie pracy punku informacyjnego;

·        obsługa informacji wizualnej i audiowizualnej;

·        uaktualnianie informacji wizualnych w urzędzie;

·        współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie przygotowywania bieżących komunikatów;

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

2)      materiały biurowe

 

3)      środki wizualne: tablice ogłoszeniowe, broszury, biuletyny, ulotki,

 

4)      urządzania / środki informacji wizualnej i nagłośnieniowej,

 

5)      informacje wizualne ułatwiające przemieszczanie się po urzędzie,

 

6)      dostęp do mediów, informatorów, ulotek i innych publikacji,

 

7)      środki techniczne: telefon, fax, komputer, kserokopiarka).

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        informowanie o usługach i działalności urzędu;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

16.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań informacyjno - ewidencyjnych

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko do spraw rejestracji

 

 

III. Cel

 

 

Rejestracja

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     rejestracja zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        sprawdzenie w bazie danych czy osoba, która zgłosiła się do rejestracji nie figuruje w ewidencji bezrobotnych lub ewidencji poszukujących pracy;

·        sprawdzenie prawidłowości wypełnienia karty rejestracyjnej;

·        sprawdzenie zgodności zawartych w niej danych z przedkładanymi dokumentami;

·        uzupełnienie karty rejestracyjnej w części przeznaczonej dla pracownika urzędu;

·        zapoznanie bezrobotnego z oświadczeniem zawartym na karcie rejestracyjnej i podpisanie go w obecności rejestratora;

·        wprowadzenie informacji do bazy danych;

·        ustalenie statusu bezrobotnego;

·        wydanie decyzji administracyjnej o statusie bezrobotnego i nabywaniu prawa do zasiłku lub odmowie jego przyznania;

·        ustalenie terminu pierwszej wizyty w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy;

·        współpraca z innymi stanowiskami w zakresie realizowanych zadań;

·        terminowe dokonywanie zgłoszeń rejestrowanych bezrobotnych oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych;

·        kierowanie do pośrednika pracy celem zapoznania się z ofertami    pracy;

·        przekazanie akt osobowych bezrobotnego lub poszukującego pracy na stanowisko ds. ewidencji i świadczeń;

·        zawiadomienie Ministerstwo Gospodarki i Pracy o zarejestrowaniu lub wyłączeniu z ewidencji osoby uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnego nie posiadającej;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)        karta rejestracyjna,

 

2)        dokumenty niezbędne do rejestracji,

 

3)        stanowisko komputerowe,

 

4)        oprogramowanie związane z kompleksową obsługą bezrobotnych z dostępem do procesu przyznawania świadczeń,

 

5)        zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        formalna obsługa klienta;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 


17.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań informacyjno - ewidencyjnych

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

Stanowisko do spraw ewidencji i świadczeń

 

 

III. Cel

 

·        obsługa procesu przyznawania świadczeń dla bezrobotnych;

 

·        ustalanie zasadności kwestionowanych decyzji administracyjnych;

 

·        zwiększenie możliwości podniesienia kwalifikacji;

 

·        aktywizacja bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia lub sprawujących opiekę nad osobą zależną;

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku;

 

2)    obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku;

 

3)    obsługa poszukujących pracy;

 

4)    rozpatrywanie odwołań od decyzji;

 

5)    przyjmowanie wniosków od bezrobotnych o przyznanie stypendium z tytułu  podjęcia dalszej nauki;

 

6)    ustalanie na podstawie przedstawionych dokumentów prawa do stypendium;

 

7)    przyjmowanie od bezrobotnych dokumentów potwierdzających kontynuowanie nauki koniecznych dla dokonania comiesięcznej wypłaty;

 

8)    przekazywanie informacji do miejsca wypłat;

 

9)    sprawdzanie list wypłat;

 

10)           refundowanie  bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia kosztów opieki nad dzieckiem;

 

11)       refundowanie bezrobotnym samotnie sprawującym opiekę nad osobą zależną kosztów opieki nad tą osobą;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·      przyjmowanie oświadczeń o stosowaniu się bezrobotnego do przepisów ustawy;

 

·      przyjmowanie dodatkowych zaświadczeń i informacji dot. zmian w sytuacji bezrobotnego;

 

·      wydawanie decyzji z zakresu ewidencji i świadczeń;

 

·      ustalanie i wydawanie decyzji o rozłożeniu na raty (lub o odroczeniu) zwrotu nienależnie pobranego zasiłku (formularz decyzji);

 

·      przekazanie dyspozycji o wypłacie świadczeń;  

 

·      sprawdzanie list wypłat;

 

·      wydawanie zaświadczeń na żądanie bezrobotnego;

 

·      wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych;

 

·      gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentów bezrobotnego;

 

·      współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie:

 

- pośrednictwa pracy,

 

- przekazywania akt z archiwum i do archiwum,

 

- przygotowywania korespondencji,

 

- dokonywania potrąceń,

 

·      wyłączanie bezrobotnego z ewidencji;

 

·      wydawanie informacji o osiągniętych dochodach – PIT – 11;

 

 

zad.2

 

·      przyjmowanie oświadczeń o stosowaniu się bezrobotnego do przepisów ustawy;

 

·      przyjmowanie dodatkowych zaświadczeń i informacji dot. zmian w sytuacji bezrobotnego;

 

·      wydawanie zaświadczeń na żądanie bezrobotnego;

 

·      wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych;

 

·      gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentów bezrobotnego;

 

·      wydawanie decyzji z zakresu ewidencji i świadczeń;

 

·      współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie:

 

- pośrednictwa pracy,

 

- przekazywania akt z archiwum i do archiwum,

 

- przygotowywania korespondencji,

 

·      wydawanie informacji o osiągniętych dochodach – PIT – 11;

 

·      wyłączanie bezrobotnego z ewidencji;

 

 

zad.4

 

·      ewidencjonowanie odwołań w rejestrze odwołań (jednolity formularz);

 

·      analiza dokumentów i stanu faktycznego pod kątem uchylenia decyzji własnej;

 

·      podjęcie decyzji o jej zmianie lub o przekazaniu odwołania do organu II Instancji;

 

 

zad.9

 

·        przyjmowanie wniosków celem refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na przygotowanie zawodowe  w miejscu pracy lub szkolenie;

 

·        przyjmowanie wniosków o wypłatę zaliczki na refundację kosztów opieki nad dzieckiem;

 

·        ustalanie na podstawie przedstawionych dokumentów prawa do refundacji kosztów  poniesionych na opiekę nad dzieckiem;

 

·        przekazywanie dyspozycji do miejsca wypłat;

 

·        sprawdzanie list wypłat;

 

 

zad.10

 

·        przyjmowanie wniosków celem refundacji kosztów opieki nad osobą zależną, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na przygotowanie zawodowe  w miejscu pracy lub szkolenie;

 

·        przyjmowanie wniosków o wypłatę zaliczki na refundację kosztów opieki nad osobą zależną;

 

·        ustalanie na podstawie przedstawionych dokumentów prawa do refundacji kosztów  poniesionych na opiekę nad osobą zależną;

 

·        przekazywanie dyspozycji do miejsca wypłat;

 

·        sprawdzanie list wypłat;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     oprogramowanie związane z kompleksową obsługą bezrobotnego z dostępem do danych z Komórek ds. Ewidencji i Świadczeń,

 

2)    zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

3)    druki decyzji, zaświadczeń, indywidualne karty świadczeń,

 

4)    rejestr odwołań (jednolity formularz urzędu),

 

5)    opinia prawna,

 

6)    notatki, oświadczenia, zaświadczenia pozyskane od innych organów i jednostek,

 

7)    komplet dokumentów dotyczących wydanej decyzji,

 

8)    środki techniczne: telefon, komputer z odpowiednim oprogramowaniem,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        obsługa świadczeń dla bezrobotnych;

 

·        rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych;

 

·        stypendia dla bezrobotnych podejmujących naukę;

 

·        refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 


18.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań kierowniczych

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Główny księgowy – Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

 

 

III. Cel

 

 

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych w urzędzie

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Określony w Ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami)

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)      podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania działu na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP   lub Z-cy Dyrektora PUP,

 

2)      szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami działu,  zakresem       współpracy z innymi działami PUP oraz ustaleniami kierownictwa,  przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,                             

 

3)      dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności:    umożliwianie pracownikom kierowanego działu uczestniczenia  w szkoleniach  organizowanych dla służb zatrudnienia.

 

4)      udzielanie pomocy pracownikom podległego działu w opracowywaniu procedur   iwytycznych realizacji zadań stałych.

 

5)      wykonywanie kontroli    pracy działu z punktu widzenia merytorycznego i  formalnego, której   szczegółowe   zasady   określa  regulamin kontroli wewnętrznej pup,

 

6)      dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników   w szczególności nowoprzyjętych.

 

7)      opiniowanie doboru obsady osobowej podległego działu, wnioskowanie    wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar  dla podległych    pracowników,

 

8)      bieżąca współpraca z WUP w zakresie realizowanych zadań;

 

9)      podpisywanie korespondencji wew. i parafowanie pism wychodzących przed  podaniem do podpisu Dyrektorowi PUP lub Z-cy Dyrektora PUP.

 

10)  ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych   pracowników.

 

11)  powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom      wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności.

 

12)  wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w     pracy pracownika z innych przyczyn.

 

13)  nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych podległej komórki, wynikających z  Regulaminu Organizacyjnego PUP, patrz § 16

 

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

·        zadania szczegółowe uzależnione są od przyjętej metody zarządzania;

 

 

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór dokumentów zawierających:

 

2)      kierunki polityki społeczno-gospodarczej państwa i polityki lokalnej,

 

3)      zbiór przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Urzędu,

 

4)      środki lokalowe, techniczne, i finansowe odpowiednie do realizowanych działań,

 

5)      wyniki badań lokalnego rynku pracy,

 

6)      dostęp do banków danych,

 

7)      opracowania i publikacje statystyczne lokalne i krajowe,

 

8)      opracowania i analizy własne,

 

9)      możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy szkolenia,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        kierowanie komórkami organizacyjnymi urzędu;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 


19.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań wspomagających

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko do spraw księgowości budżetowej

 

 

III. Cel

 

 

Obsługa finansowo – księgowa budżetu

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)        planowanie środków budżetowych;

 

2)        ewidencjonowanie operacji budżetowych;

 

3)        kontrola dyscypliny budżetowej;

 

4)        obsługa kasowa budżetu;

 

5)        sporządzanie informacji, sprawozdań budżetowych i bilansu jednostki budżetowej;

 

6)        ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących aktywizacji zawodowej repatriantów;

 

7)        naliczanie i opłacanie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        sporządzanie projektu budżetu na rok przyszły;

 

·        dokonywanie zmian w budżecie na podstawie decyzji jednostki nadrzędnej;

 

·        analizowanie przebiegu realizacji planu budżetu roku bieżącego;

 

·        opracowanie Zakładowego Planu Kont, w tym:

 

-         wykaz Kont Księgi Głównej,

 

-         przyjęcie zasad księgowania operacji księgowych oraz wyceny aktywów i pasywów,

 

-         przyjęcie zasad prowadzenia Ksiąg Pomocniczych i ich powiązanie z Kątami Księgi Głównej,

 

·        sporządzanie preliminarza wpływów i wydatków ZFŚS;

 

 

zad.2

 

·        naliczanie płac i prowadzenie miesięcznej karty wynagrodzeń pracownika;

 

·        gromadzenie i przechowywanie zwolnień lekarskich;

 

·        prowadzenie dokumentacji  i naliczanie świadczeń płatnych z funduszu ubezpieczeń społecznych (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne opiekuńcze, chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze, porodowe, pogrzebowe);

 

·        naliczanie odpisów pracowniczych i ekwiwalentów;

 

·        sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowej;

 

·        rozliczanie umów zleconych i umów o dzieło;

 

·        rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie formularzy PIT;

 

·        sporządzanie miesięcznych zestawień list płac do rozliczeń składek ZUS;

 

·        uzgadnianie wszystkich elementów płac z kontami analitycznymi;

 

·        sporządzanie przelewów na płace oraz na kwoty potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych;

 

·        przygotowywanie i dekretowanie dokumentów księgowych;

 

·        przyjmowanie i rejestrowanie rachunków i faktur dotyczących zobowiązań i należności budżetowych;

 

·        księgowani na kontach analitycznych i syntetycznych oraz w Księdze Głównej;

 

·        gromadzenie OT środków trwałych i uzgadnianie ich wartości z ewidencją;

 

·        naliczanie umorzeń środków trwałych;

 

·        przeszacowanie środków trwałych;

 

·        prowadzenie kont środków trwałych i wyposażenia;

 

·        sporządzanie zestawień wartości środków trwałych i umorzeń w poszczególnych grupach;

 

·        ewidencjonowanie dyspozycji finansowych z ZFŚS;

 

·        zakładanie rachunków bankowych;

 

 

zad.3

 

·        analizowanie celowości wydatków;

 

·        sporządzanie sprawozdań i bilansów budżetowych;

 

·        nadzorowanie poprawności wydatków budżetowych w układzie grup paragrafów klasyfikacji budżetowej;

 

 

zad.4

 

·      wypłata wynagrodzeń;

 

·      rozliczanie delegacji służbowych;

 

·      wypłata należności z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

 

·      przyjmowanie wpłat oraz wypłat za operacje płatne gotówką;

 

·      podejmowanie gotówki z banku;

 

·      przechowywanie gotówki;

 

·      gromadzenie dowodów kasowych i sprawdzanie raportów kasowych;

 

 

zad.5

 

·        sporządzanie informacji półrocznej i rocznej z wykonania budżetu;

 

·        sporządzanie sprawozdań miesięcznych – RB-27S, RB-28S;

 

·        sporządzanie sprawozdań kwartalnych RB–50, RB–N, RB-Z;

 

·        sporządzanie rocznego bilansu jednostki budżetowej;

 

 

zad.6

 

·        przygotowywanie i dekretowanie dokumentów księgowych;

 

·        księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych w Księdze Głównej;

 

 

zad.7

 

·        naliczanie i opłacanie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku;

 

·        ewidencjonowanie operacji finansowych;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)           plan budżetowy,

 

2)           jednolita klasyfikacja budżetowa i Zakładowy Plan Kont,

 

3)           limity określone przez Zarząd Powiatu,

 

4)           zarządzenia wewnętrzne i instrukcje,

 

5)           umowy cywilno – prawne,

 

6)           wyciągi bankowe, potwierdzenia sald,

 

7)           faktury, rachunki, czeki, polecenia przelewów,

 

8)           zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

9)           stanowisko komputerowe z oprogramowaniem,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        gospodarowanie środkami budżetowymi PUP;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 


20.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań wspomagających

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko do spraw obsługi Funduszu Pracy i innych funduszy celowych

 

 

III. Cel

 

 

Obsługa finansowo – księgowa Funduszu Pracy i innych funduszy celowych

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)      planowanie środków Funduszu Pracy;

 

2)      ewidencjonowanie operacji finansowych Funduszu Pracy i innych funduszy celowych;

 

3)      kontrola dyscypliny wydatków z Funduszu Pracy;

 

4)      obsługa kasowa Funduszu Pracy;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        sporządzanie zapotrzebowania na środki FP na zadania fakultatywne;

 

·        sporządzanie meldunków zapotrzebowań na wydatki bieżące;

 

·        opracowanie Zakładowego Planu Kont w zakresie Kont Funduszu Pracy i Kont Funduszy Celowych;

 

 

zad.2

 

·      prowadzenie Kont Wydatków i Dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

 

·      przygotowywanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych;

 

·      sporządzanie dziennych zestawień list wypłat zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych;

 

·      przygotowywanie przelewów bankowych środków FP i współpraca z bankiem w zakresie wypłat zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych;

 

·      przygotowywanie przelewów bankowych  środków innych funduszy celowych;

 

·      sporządzanie zestawień miesięcznych list wypłat zasiłków i innych świadczeń do celów rozliczania składki na ubezpieczenie społeczne oraz kwoty podatku od dochodów osobistych, a także naliczanie wydatków na zasiłki zgodnie z klasyfikacją budżetową;

 

·      windykacja nienależnie pobranych świadczeń z FP;

 

·      sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowej;

 

·      sporządzanie deklaracji podatkowej;

 

·      przelewanie środków FP kontrahentom Urzędu zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi;

 

·      przelewanie środków innych funduszy celowych kontrahentom Urzędu zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi;

 

·      sporządzanie zestawień zbiorczych przelewów;

 

·      numerowanie dowodów księgowych;

 

·      księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych wszystkich operacji gospodarczych;

 

·      uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych;

 

·      uzgadnianie dokonywanych wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ze stanowiskami merytorycznymi;

 

·      rozliczanie i ewidencjonowanie spłat pożyczek oraz uzgadnianie stanu obrotów ze stanowiskiem merytorycznym;

 

·      ewidencja dowodów księgowych;

 

·      egzekwowanie należności z nakazów komorniczych i sądowych dotyczących FP;

 

 

zad.3

 

·        analizowanie celowości wydatków;

 

·        przygotowywanie informacji o realizacji wydatków i limitów dla potrzeb Dyrektora Urzędu;

 

·        sporządzanie sprawozdań i bilansów;

 

·        nadzorowanie poprawności wydatków FP i innych funduszy celowych w układzie tytułów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;

 

·        przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki (dział ze sprawozdania GUS MGiP – MGiP – 02);

 

 

zad.4

 

·        wypłata zasiłków i innych świadczeń;

 

·        sporządzanie zestawień nie podjętych zasiłków i innych świadczeń;

 

·        uzgadnianie ze stanowiskami merytorycznymi zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych nie podjętych i nienależnych;

 

·        przyjmowanie wpłat oraz wypłat za operacje płatne gotówką;

 

·        podejmowanie gotówki z banku;

 

·        przechowywanie gotówki;

 

·        gromadzenie dowodów kasowych i sprawdzanie raportów kasowych;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      limity na zadania fakultatywne,

 

2)      zapotrzebowanie na środki FP,

 

3)      jednolita klasyfikacja budżetowa i Zakładowy Plan Kont,

 

4)      wyciągi bankowe, potwierdzenie sald,

 

5)      umowy cywilno – prawne,

 

6)      rachunki, faktury, przelewy, czeki, druki sprawozdań,

 

7)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

8)      stanowisko komputerowe z oprogramowaniem,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        gospodarowanie środkami Funduszu Pracy i innych funduszy celowych;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 


21.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań wspomagających

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko do spraw obsługi księgowej programów europejskich

 

 

III. Cel

 

 

Obsługa finansowo – księgowa funduszy europejskich

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)      sporządzanie wniosków beneficjenta o płatności;

 

2)      ewidencjonowanie operacji finansowych  Funduszy Europejskich;

 

3)       sporządzanie i przygotowywanie informacji do sprawozdań;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność;

 

 

zad.2

 

·        opracowanie Zakładowego Planu Kont w zakresie kont funduszy europejskich;

 

·      prowadzenie Kont Wydatków i Dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej;

 

·      przygotowywanie, sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych;

 

·      sporządzanie dziennych rozliczeń list wypłat świadczeń dla bezrobotnych;

 

·      przygotowywanie przelewów bankowych środków Funduszy Europejskich i współpraca z bankiem w zakresie wypłat  świadczeń dla bezrobotnych;

 

·      sporządzanie zestawień miesięcznych list wypłat świadczeń do celów rozliczania składki na ubezpieczenie społeczne oraz kwoty podatku od dochodów osobistych, a także naliczanie wydatków na świadczenia zgodnie z klasyfikacją budżetową;

 

·      windykacja nienależnie pobranych świadczeń z Funduszy Europejskich;

 

·      sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowej;

 

·      sporządzanie deklaracji podatkowej;

 

·      przelewanie środków Funduszy Europejskich kontrahentom Urzędu zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi;

 

·      sporządzanie zestawień zbiorczych przelewów;

 

·      numerowanie dowodów księgowych;

 

·      księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych wszystkich operacji gospodarczych;

 

·      uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych;

 

·      uzgadnianie dokonywanych wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ze stanowiskami merytorycznymi;

 

·      ewidencja dowodów księgowych;

 

 

zad.3

 

·        przygotowywanie informacji o realizacji wydatków dla potrzeb Dyrektora Urzędu;

 

·        nadzorowanie poprawności wydatków Funduszy Europejskich w układzie tytułów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;

 

·        sporządzanie informacji finansowych do okresowych sprawozdań;

 

·        przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki (MGiP – 02, RB – 33 i bilansu);

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      wnioski o płatności beneficjenta,

 

2)      jednolita klasyfikacja budżetowa i Zakładowy Plan Kont,

 

3)      wyciągi bankowe, potwierdzenie sald,

 

4)      umowy cywilno – prawne,

 

5)      rachunki, faktury, przelewy, czeki, druki sprawozdań,

 

6)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

7)      stanowisko komputerowe z oprogramowaniem,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        gospodarowanie środkami funduszy europejskich;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 


22.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań wspomagających

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko do spraw kadr

 

 

III. Cel

 

 

·        Obsługa spraw pracowniczych, rekrutacja i dobór kadry;

 

·        Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników;

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu;

 

2)    zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników;

 

3)    kontrola dyscypliny pracy;

 

4)    prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami      kwalifikacyjnymi;

 

5)    organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów;

 

6)    obsługa ZFŚS.;

 

7)    opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników urzędu;

 

8)    przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu;

 

9)    opracowywanie planu szkoleń pracowników urzędu;

 

10)    organizowanie kursów, szkoleń, aplikacji;

 

11)    współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi, jednostką nadrzędną w  zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku do pracy;

 

·        kompletowanie dokumentów osobowych kandydatów;

 

·        dokonywanie adnotacji w dowodzie osobistym i legitymacji ubezpieczeniowej;

 

·        wydawanie legitymacji ubezpieczeniowej;

 

·        prowadzenie korespondencji w sprawach ze stosunku pracy;

 

·        wydawanie świadectw pracy zwalnianym pracownikom;

 

·        kompletowanie dokumentów i kierowanie do ZUS wniosków emerytalno- rentowych;

 

·        obowiązek przekazywania informacji do ZUS o zatrudnieniu emeryta/rencisty;

 

·        prowadzenie ewidencji kar;

 

 

zad.2

 

·        gromadzenie i modyfikowanie aktualnych składników płacy pracownika;

 

·        gromadzenie i modyfikowanie danych z innych źródeł regulacji wynagrodzeń ( np. zwroty z FP, PFRON za zatrudnianie inwalidów lub bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych );

 

·        ustalanie uprawnień do wypłaty nagrody z zysku tzw. ?trzynastki?;

 

·        ustalenie uprawnień pracowniczych do wysługi lat i nagród jubileuszowych;

 

·        sporządzanie i ewidencjonowanie wniosków o nagrody, odprawy emerytalne itp.;

 

·        sporządzanie wykazów osób objętych przeszeregowaniem i awansem wraz z rozliczeniem skutków finansowych;

 

·        ustalanie dodatków do wynagrodzeń pracowników na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ich aktualizacja;

 

·        wprowadzanie zmian w istniejących umowach o pracę w związku ze  zmianami warunków wynagrodzenia pracowników wynikających z przeszeregowań, awansów lub zmiany innych składników wynagrodzenia;

 

·        przygotowanie wydruków komputerowych na potrzeby komórek finansowo-księgowych;

 

 

zad. 3

 

·        sporządzanie list obecności;

 

·        prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych;

 

·        prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i delegacji służbowych;

 

·        prowadzenie ewidencji czasu nieprzepracowanego w formie kartoteki indywidualnej pracowników, sporządzanie analiz z nieprzepracowanego czasu pracy;

 

·        opracowywanie projektów planów urlopowo - wypoczynkowych oraz nadzór nad jego realizacją;

 

 

zad. 4

 

·        przygotowywanie formularzy przeglądu kadrowego i przekazanie ich członkom powołanego zespołu;

 

·        współudział w pracach zespołu oceniającego;

 

·        opracowanie informacji zbiorczej o wynikach przeglądu;

 

 

zad. 5

 

·        opracowanie harmonogramu praktyk uczniów i studentów z uwzględnieniem: komórek organizacyjnych, liczby godzin praktyki zawodowej,

 

·        rozliczanie praktyk wraz z potwierdzeniem odbytych godzin praktyk w dzienniczkach praktykantów;

 

 

zad. 6

 

·        przygotowanie projektu regulaminu dot. świadczeń socjalnych i projektów zmian;

 

·        kompletowanie dokumentów dotyczących ww. spraw;

 

·        realizacja ustawowych zadań uzależniona od środków będących w dyspozycji jednostki / urzędu;

 

·        gromadzenie wniosków o dofinansowanie z ZFŚS i przedkładanie ich zakładowej komisji socjalnej;

 

·        przygotowanie dokumentów dla działu finansowo-księgowego;

 

 

zad. 7

 

·        przygotowywanie  obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, jej analiza ;

 

·        przygotowanie materiałów pomocniczych dla sprawozdawczości sporządzonej przez komórki finansowo-księgowe;

 

·        przygotowywanie wydruków komputerowych na potrzeby komórek finansowo-księgowych;

 

 

zad.8

 

·        zebranie potrzeb szkoleniowych z komórek organizacyjnych urzędu;

 

·        przygotowanie propozycji kierunków szkoleń i dokształcania;

 

·        sporządzenie planu szkoleń i dokształcania;

 

·        przekazanie planu szkoleń do jednostki nadrzędnej.

 

 

zad. 9

 

·        wybór tematów szkoleń i kursów;

 

·        przygotowanie wykazu uczestników szkoleń, kursów, aplikacji i przekazanie go do jednostki nadrzędnej;

 

·        opracowanie harmonogramów aplikacji i przekazanie propozycji do jednostki nadrzędnej;

 

·        przygotowanie skierowań kandydatów na studia wyższe;

 

·        zawieranie umów cywilno-prawnych ze pracownikami skierowanymi na studia;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     dokumenty, druki, formularze związane z przyjęciem, zwolnieniem oraz z przebiegiem zatrudnienia,

 

2)    zbiór obowiązujących przepisów prawnych, komentarze, skorowidze aktów prawnych (Kodeks Prawny, przepisy wykonawcze, KPA itp.)

 

1)     środki techniczne (telefon, kserokopiarka, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem, magnetowid, rzutnik, ekran, tablice itp.),

 

2)    plan szkoleń, kursów (formularze własne urzędu),

 

3)    zbiór obowiązujących aktów i przepisów prawnych,

 

4)    oferty jednostek szkolących,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        obsługa kadrowa;

 

·        szkolenia wewnętrzne pracowników urzędu;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 


23.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

    Pion działań wspomagających

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

Stanowisko do spraw organizacji i kontroli wewnętrznej

 

 

III. Cel

 

·        zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu w oparciu o odpowiednie regulaminy;

 

·        wykrywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu;

 

·        ustalanie zasadności skarg i wniosków;

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)      opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych urzędu;

 

2)      opracowanie regulaminu pracy urzędu;

 

3)      projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w urzędzie;

 

4)      planowanie kontroli;

 

5)      realizacja kontroli;

 

6)      ocena wniosków z kontroli;

 

7)      rozpatrywanie skarg i wniosków;

 

8)      analiza skarg i wniosków;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·      opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego PUP,

 

·      konsultowanie projektu regulaminu organizacyjnego z kierownikami komórek organizacyjnych PUP;

 

·      konsultowanie projektu regulaminu organizacyjnego z Dyrektorem Urzędu i przygotowanie go w odpowiedniej formie do akceptacji Zarządowi Powiatu;

 

·      wdrażanie zmian organizacyjnych w urzędzie po zatwierdzeniu regulaminu przez Zarząd Powiatu;

 

·      nadzorowanie przestrzegania postanowień regulaminu organizacyjnego;

 

·      przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych;

 

 

zad.2

 

·      opracowywanie projektu regulaminu pracy urzędu;

 

·      konsultowanie projektu regulaminu pracy z kierownikami komórek organizacyjnych PUP;

 

·      konsultowanie regulaminu pracy z Dyrektorem Urzędu i przygotowanie go w odpowiedniej formie do akceptacji;

 

·      nadzorowanie przestrzegania postanowień regulaminu pracy;

 

 

zad. 3

 

·      gromadzenie i upowszechnianie informacji napływających do urzędu z zewnątrz;

 

·      gromadzenie i upowszechnianie informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi w urzędzie;

 

 

zad.4

 

·      ustalenie tematów, terminów oraz wskazanie osób uczestniczących w realizacji procesów kontroli 

 

·      opracowanie harmonogramu kontroli wewnętrznej;

 

·      opracowanie wzoru upoważnień, protokółów i sprawozdań do czynności kontrolnych;

 

 

zad.5

 

·      wykonywanie czynności kontrolnych i sporządzanie protokołów;

 

·      przygotowanie projektu zaleceń pokontrolnych;

 

·      prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i wydanych zaleceń;

 

·      kontrolowanie realizacji zaleceń;

 

·      prowadzenie rejestru kontroli organów zewnętrznych;

 

·      przygotowanie projektu odpowiedzi na zalecenia organów zewnętrznych;

 

 

zad. 7

 

·        zapoznanie się z treścią skargi lub wniosku;

 

·        analiza posiadanych na ten temat dokumentów;

 

·        przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;

 

·        merytoryczne rozpatrzenie skargi lub wniosku;

 

·        przygotowanie projektu odpowiedzi do akceptacji Dyrektorowi PUP – u;

 

·        poinformowanie zainteresowanego o sposobie załatwienia sprawy;

 

 

zad.8

 

·      przeprowadzenie analizy skarg i wniosków i podjęcie stosownych działań;

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych;

 

2)      urządzeni i materiały biurowe;

 

3)      druk i formularze wewnętrzne;

 

4)      środki techniczne: komputer z oprogramowaniem, drukarka,

 

5)      rejestr skarg i wniosków,

 

6)      komplet dokumentów dotyczących przedmiotu sprawy,

 

7)      opinia prawna,

 

8)      notatki, oświadczenia, zaświadczenia pozyskane od innych organów i jednostek,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        organizacja pracy urzędu;

 

·        kontrola wewnętrzna;

 

·        rozpatrywanie skarg i wniosków;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 


24.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

    Pion działań wspomagających

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

Stanowisko do spraw informatyki i statystyki

 

 

III. Cel

 

·        Prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego w urzędzie;

 

·        Przygotowywanie dla potrzeb kierownictwa informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu umożliwiających planowanie, nadzór i kontrolę;

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)       nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu  komputerowego;

 

2)       nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania;

 

3)       administrowanie systemem komputerowym i bazą danych;

 

4)       zabezpieczenie systemu informatycznego oraz systemu ochrony danych osobowych w nim przetwarzanych;

 

5)       tworzenie bazy danych statystycznych;

 

6)       przygotowywanie raportów;

 

7)       analiza określonych danych;

 

8)       przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy;

 

9)       Sporządzanie i rozliczanie list wypłat świadczeń dla bezrobotnych;

 

10)   Dokonywanie przelewów świadczeń dla bezrobotnych drogą elektronu.

 

11)   Dokonywanie elektronicznego przesyłu deklaracji  ubezpieczeniowych osób bezrobotnych.

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·      właściwe rozmieszczenie sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami organizacji pracy w urzędzie;

 

·      właściwa eksploatacja sprzętu oraz dopilnowanie przeprowadzania okresowych przeglądów i konserwacji;

 

·      usuwanie drobnych awarii i zlecanie napraw wyspecjalizowanym firmom;

 

·      zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu nowego sprzętu komputerowego;

 

·      planowanie rozwoju sieci komputerowej, tworzenie nowych stanowisk;

 

 

zad.2

 

·      wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu;

 

·      instalowanie nowego oprogramowania systemowego i użytkowego;

 

·      nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach;

 

·      szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych;

 

 

zad.3

 

·      planowanie i współtworzenie sieci informatycznej w urzędzie, przenoszenie i podłączanie stanowisk roboczych ;

 

·      realizacja funkcji globalnych oprogramowania zastrzeżonych dla administratora w tym min: ustalenie praw dostępu i haseł nowych użytkowników oraz wprowadzanie bieżących zmian w tym zakresie;

 

·      właściwe gospodarowanie zasobami sieciowymi, ich przeglądanie, tworzenie niezbędnych kopii zapasowych i zabezpieczanie zbiorów;

 

·      porządkowanie zbioru danych, przeprowadzanie kontroli poprawności struktury danych;

 

 

zad.4

 

·        określanie celów, strategii  i polityki zabezpieczenia systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe;

 

·        identyfikowanie i analizowanie zagrożeń, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych;

 

·        określanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych, z uwzględnieniem potrzeb kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności podczas ich przesyłania za pomocą urządzeń teletransmisji danych,

 

·        określanie zabezpieczenia adekwatnego  do zagrożeń i ryzyka;

 

·        monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych i ich przetwarzania;

 

·        opracowywanie i wdrażanie programów szkolenia w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego;

 

·        podejmowanie odpowiednich działań  w przypadku wykrycia naruszenia  bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych je przetwarzających;

 

 

zad.5

·      wprowadzanie i gromadzenie danych statystycznych z poszczególnych stanowisk pracy;

 

·      aktualizacja baz danych;

 

·      korygowanie błędów;

 

·      konsolidacja danych;

 

 

zad. 6

 

·      selekcja i przetwarzanie danych;

 

·      nanoszenie danych na druki sprawozdań GUS;

 

·      opisowa i graficzna prezentacja danych;

 

·      wykonywanie wydruków komputerowych dla potrzeb analizy i oceny;

 

 

zad. 7

 

·      wykonywanie czynności analitycznych;

 

·      sporządzanie wniosków;

 

·      wyliczanie wskaźników efektywności;

 

 

zad. 8

 

·      opracowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy;

 

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      sprzęt komputerowy,

 

2)      sieć komputerowa i oprogramowanie,

 

3)      aplikacje użytkowe stosowane w pup.

 

4)      wzory sprawozdań MGiP            - 01 wraz z załącznikami,

 

 - 02 wraz z załącznikami,

 

 - 02a wraz z załącznikami,

 

5)      wzory sprawozdań Rb – 23, 25, 27, 28, 30,

 

6)      wzory i formularze  wewnętrzne  zawierające dane z innych komórek organizacyjnych,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        administrowanie systemem komputerowym;

 

·        wykonywanie zestawień i analiz statystycznych;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 


25.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań wspomagających

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Stanowisko obsługi sekretariatu

 

 

III. Cel

 

 

Obsługa sekretariatu Dyrektora Urzędu

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     obsługa narad i spotkań organizowanych przez dyrektora urzędu;

 

2)    obsługa kancelaryjna urzędu;

 

3)    gromadzenie i przechowywanie korespondencji dyrektora urzędu;

 

4)    prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją własnych środków transportowych;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad. 1

 

·      łączenie rozmów telefonicznych;

 

·      prowadzenie terminarza spotkań dyrektora urzędu;

 

·      organizowanie narad i spotkań dyrektora

 

 

zad. 2

 

·      przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do urzędu oraz jej rozdział zgodnie z dekretacją;

 

·      prowadzenie rejestru interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków w godzinach przyjęć kierownika;

 

·      ewidencjonowanie listów w książce nadawczej i przekazywanie na pocztę;

 

·      obsługa telefax-u, komputera, itp.;

 

·      przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych;

 

·      prowadzenie kancelarii tajnej;

 

 

zad. 3

 

·      gromadzenie i przechowywanie pism kierowanych do dyrektora urzędu;

 

·      przepisywanie i gromadzenie kopii pism dyrektora urzędu.

 

 

zad.4

 

·        wystawianie kart drogowych, prowadzenie ewidencji wydanych kart drogowych w zeszycie dyspozytorskim,

 

·        sprawdzanie zgodności zapisów w kartach drogowych,

 

·        obliczanie godzin pracy kierowcy, przejechanych kilometrów oraz nanoszenie ich na miesięczną kartę eksploatacyjną,

 

·        prowadzenia miesięcznej ewidencji  zakupionego paliwa, oleju i innych materiałów do samochodu służbowego,

 

·        prowadzenie miesięcznej karty zużycia paliwa i przejechanych kilometrów,

 

·        kompletowanie i odkładanie do akt wykorzystanych z miniony miesiąc kart drogowych łącznie z zapotrzebowaniem na samochód,

 

·        obliczanie  i sprawdzanie zgodności diet na podstawie kart drogowych,

 

·        opisywanie i wpisywanie do ewidencji rachunków dotyczących transportu oraz przekazywanie ich do księgowości celem zapłaty,

 

·        prowadzenie ewidencji codziennych dyspozycji samochodu służbowego,

 

·        prowadzenie wszelkiej korespondencji i sprawozdawczości dot. transportu samochodowego,

 

·        sprawdzanie stanu czystości pojazdu samochodowego oraz garażu.

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     zbiór obowiązujących przepisów prawnych;

 

2)    druki i formularze wewnętrzne;

 

3)    środki techniczne: komputer z oprogramowaniem, drukarka, fax., kserokopiarka;

 

4)    książki podawcze oraz do ewidencji listów poleconych;

 

5)    karty drogowe, miesięczne karty eksploatacyjne;

 

6)    materiały biurowe.

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        prowadzenie sekretariatu;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 


26.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań wspomagających

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

Stanowisko administracyjno - gospodarcze

 

 

III. Cel

 

·        prawidłowe funkcjonowanie urzędu w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych;

 

·        gromadzenie i udostępnianie dokumentów;

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z przepisów prawa, obowiązujących pracowników samorządowych

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)     administrowanie majątkiem urzędu;

 

2)    zaopatrzenie pracowników urzędu w środki techniczno-biurowe;

 

3)    prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby urzędu pracy;

 

4)    archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych;

 

5)    archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu;

 

6)    właściwe przechowywanie zgromadzonych dokumentów;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·      utrzymywanie lokali, pomieszczeń, sprzętu we właściwym stanie technicznym i stanie czystości;

 

·      nadzór nad terminowym dokonywaniem opłat związanych z funkcjonowaniem urzędu;

 

·      zapewnienie ochrony obiektów i mienia urzędu;

 

·      sporządzanie okresowych harmonogramów robót konserwacyjnych;

 

·      prowadzenie spraw dotyczących OC., stanu BHP i ochrony ppoż. w urzędzie;

 

·      wydawanie skierowań na wstępne badania  lekarskie, na przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż.

 

 

zad.2

 

·      ustalanie potrzeb w zakresie materiałów biurowych i środków technicznych;

 

·      prowadzenie zaopatrzenie w materiały biurowe, środki techniczne i sprzęt biurowy zgodnie z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych;

 

·      konserwacja sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń;

 

·      gospodarka (ewidencjonowanie) drukami i formularzami;

 

·      zamawianie pieczęci, wizytówek, tablic informacyjnych oraz prowadzenie ewidencji wydanych pieczęci;

 

·      bieżąca prenumerata dzienników urzędowych, periodyków i czasopism;

 

·      prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;

 

·      zapewnienie właściwego funkcjonowania sprzętu łączności;

 

·      obsługa środków transportu będących własnością urzędu;

 

 

zad.3

 

·      opracowywanie projektów planów inwestycyjnych remontów w tym remontów bieżących;

 

·      opracowywanie projektów umów dla realizacji inwestycji i remontów;

 

·      nadzór nad realizacją planów inwestycyjnych remontów w tym remontów bieżących w trybie i na zasadach ustawy – Prawo zamówień publicznych;

 

·      udział w odbiorze zrealizowanych inwestycji lub remontów oraz ich rozliczeniach;

 

 

zad.4

 

·      przyjmowanie akt bezrobotnego z odpowiedniej komórki organizacyjnej; 

 

·      sprawdzenie zgodności zawartości teczki akt ze spisem zdawczo-odbiorczym;

 

·      eksport danych z bazy czynnej do archiwum;

 

·      prowadzenie ewidencji zgromadzonych dokumentów w archiwum;

 

 

zad.5

 

·      przyjmowanie dokumentów z  komórek organizacyjnych urzędu; 

 

·      sprawdzenie zgodności kompletu dokumentów ze spisem zdawczo-odbiorczym ze szczególnym uwzględnieniem kategorii archiwalnej;

 

·      prowadzenie ewidencji dokumentów zdanych do archiwum, wypożyczonych z archiwum  lub zlikwidowanych;

 

 

zad.6

 

·        przystosowywanie powierzchni archiwum zakładowego do ilości zgromadzonych dokumentów,

 

·        utrzymywanie czystości w pomieszczeniach archiwum,

 

·        gruntowne odkurzanie zgromadzonej dokumentacji,

 

·        usuwanie z archiwum przedmiotów nie stanowiących jego wyposażenia,

 

·        odpowiednie  ewidencjonowanie, segregowanie oraz układanie przyjętej dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)     środki finansowe,

 

2)    zbiór obowiązujących przepisów prawnych,

 

3)    druki i formularze,

 

4)    stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem,

 

5)    druki, rejestry, formularze zgodnie z obowiązującą instrukcją,

 

6)    jednolity, rzeczowy wykaz akt,

 

7)    niszczarka dokumentów,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        obsługa administracyjno – gospodarcza urzędu;

 

·        archiwizowanie dokumentów;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 


27.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań wspomagających

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Radca prawny

 

 

III. Cel

 

 

Obsługa prawna urzędu

 

 

IV. Zakres uprawnień i odpowiedzialności:

 

Wynikający z ?Ustawy o radcach prawnych?

 

 

V. Zadania podstawowe:

 

1)      prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora Urzędu przed organami wymiaru sprawiedliwości;

 

2)      obsługa prawna Urzędu;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·      kierowanie spraw do organów wymiaru sprawiedliwości;

 

·      prowadzenie spraw skierowanych, w tym:

 

?pan style="FONT: 7pt "Times New Roman"">      udzielanie odpowiedzi na pisma procesowe,

 

?pan style="FONT: 7pt "Times New Roman"">      bezpośrednie uczestnictwo w rozprawach,

 

?pan style="FONT: 7pt "Times New Roman"">      uzyskiwanie klauzuli wykonalności wyroków,

 

?pan style="FONT: 7pt "Times New Roman"">      kierowanie spraw do komornika,

 

?pan style="FONT: 7pt "Times New Roman"">      prowadzenie nadzoru nad egzekucją wyroku,

 

 

zad.2

 

·        opiniowanie projektu wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych przez Dyrektora Urzędu;

 

·        opiniowanie spraw ze stosunku pracy;

 

·        wydawanie opinii do projektów decyzji administracyjnych w sprawach skomplikowanych bądź wątpliwych;

·        obsługa prawna kierownictwa i pracowników urzędu;

 

·        informowanie pracowników urzędu o zmianach zachodzących w obowiązujących przepisach prawnych;

 

·        ewidencjonowanie aktów prawnych oraz różnych wydawnictw i ich rozdział na stanowiska pracy,

 

 

VII. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      zbiór obowiązujących przepisów prawnych, w tym:

 

·        kodeksy prawne,

 

·        komentarze do przepisów prawnych,

 

·        aktualne skorowidze aktów prawnych.

 

2)      przepisy wewnętrzne urzędu,

 

3)      stanowisko komputerowe z oprogramowaniem,

 

 

VIII Opracowano na podstawie opisu funkcji:

 

·        porady prawne;

 

 

IX. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 


28.  KARTA STANOWISKA PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

 

 

I. Miejsce w strukturze organizacyjnej:

 

 

    Pion działań wspomagających

 

 

II. Nazwa specjalności w zawodzie – pracownik publicznych służb  zatrudnienia

 

Sprzątaczka

 

 

III. Zadania podstawowe:

 

1)     utrzymywanie czystości w budynku i na terenie posesji;

 

2)    otwieranie i zamykanie Urzędu;

 

 

VI. Zadania szczegółowe:

 

zad.1

 

·        sprzątanie pomieszczeń biurowych  urzędu,

 

·        utrzymywanie stałego porządku w obrębie urzędu,

 

·        otwieranie urzędu przed rozpoczęciem urzędowania oraz zamykanie , po zakończeniu urzędowania,

 

·        przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.

 

 

V. Środki potrzebne do realizacji zadań:

 

1)      środki czystości,

 

2)      sprzęt niezbędny do utrzymywania czystości w pomieszczeniach biurowych i w obrębie urzędu.

 

 

VI. Kwalifikacje pracowników

 

Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: specjalista
Osoba, która odpowiada za treść: specjalista
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2007-02-08 08:40:59
Data udostępnienia informacji: 2007-02-08 08:40:59
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-31 13:29:50

Wersja do wydruku...

corner   corner