logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWELIZACJI
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 30 SIERPNIA 2006 R.
W SPRAWIE WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW BEZ KONIECZNOŚCI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ (DZ. U. Z 2006 R., NR 156, POZ. 1116 , NR 120 Z 2007 R., POZ. 824, NR 106 Z 2008 R poz. 1378 )
  
  1. Znowelizowane rozporządzenie (§2 pkt 27) przewiduje możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców – obywateli państw sąsiadujących z Polską (dotyczy to Białorusi, Rosji i Ukrainy) bez zezwolenia na pracę w okresie do trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy, pod warunkiem posiadania przez nich oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, które to oświadczenie jest rejestrowane  w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania pracodawcy.
  2. Warunkiem wykonywania legalnej pracy na zasadach określonych w §2 pkt 27 ww. rozporządzenia  jest posiadanie wizy w celu wykonywania pracy. Z powyższych uprawnień korzystać mogą także obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy przebywający już w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy (mogą zmieniać pracodawcę) lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
  3. Oświadczenie jest rejestrowane w celu przedłożenia przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wymaganej wizy w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w miejscu stałego zamieszkania. Ponadto, dla Powiatowych Urzędów Pracy oświadczenie stanowi informację o wolnych stanowiskach pracy i służy do monitorowania przepływów migracyjnych.  
  4. Przepisy nie określają urzędowego wzoru oświadczenia. Dla wygody pracodawców, PUP i organów konsularnych MPiPS w porozumieniu z MSWiA i MSZ opracował wzór oświadczenia, który można pobrać z niniejszej strony.
  5. Stosowanie oświadczeń na innym wzorze jest dopuszczalne, o ile zawierają one dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca oraz wyrażają zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w § 2 pkt 27 ww. rozporządzenia.
  6. Oświadczenie powinno być złożone wraz z kopią. Rejestracja oświadczenia przez PUP jest czynnością techniczną. PUP umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia wzmiankę o rejestracji. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.
  7. W przypadku, gdy cudzoziemiec utracił posiadane oświadczenie, możliwe jest, by na jego wniosek lub w związku z ewentualnym postępowaniem kontrolnym PIP, SG lub innych służb, na podstawie prowadzonej ewidencji PUP wydał potwierdzoną za zgodność kopię oświadczenia.
  8. Osoby, które podjęły pracę w Polsce w sektorze rolnym na podstawie oświadczeń wystawionych zgodnie z przepisem sprzed nowelizacji, mogą korzystać ze swoich uprawnień do upływu ważności wizy lub zakończenia pracy.
 

Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Wasilewska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-09-19 08:17:11
Data udostępnienia informacji: 2007-09-19 08:17:11
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 12:37:13

Wersja do wydruku...

corner   corner