logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                             

 

 

 REZULTATY PROJEKTU

REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W GÓRZE

„Uwierzyć w siebie – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”

 

WSPOŁFINASOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

 

 

Projekt realizowany w ramach Działania 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, schemat a)

 

Realizację projektu rozpoczęto 15 maj 2006 roku, a zakończono 31 sierpień 2007roku.

Całkowita wartość projektu: 447 540,50zł.

w tym:

-              358 032,40 zł. wkład Europejskiego Funduszu Społecznego,

-                89 508,10 zł. wkład Funduszu Pracy.

         Powiatowy Urząd Pracy w Górze z sukcesem zakończył realizację projektu skierowanego do osób powyżej 25 roku życia , zarejestrowanych w urzędzie powyżej 24 miesięcy, zwłaszcza korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie powiatu górowskiego. Realizacja przewidzianych działań wpłynąć miała przede wszystkim na ułatwienie powrotu beneficjentów projektu na rynek pracy. Założeniem projektu było wyposażenie jego uczestników w podstawowe narzędzia niezbędne do tego celu tj. podniesienie wiary we własne możliwości poprzez organizację szkolenia motywacyjnego z elementami aktywnego poszukiwania pracy oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub podwyższenie już posiadanych poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, jak również umożliwienie uczestnikom projektu zdobycia doświadczenia zawodowego, podniesienia kwalifikacji zawodowych, dzięki uczestnictwu w przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy. Podejmowane działania miały pozwolić także na poprawę warunków bytowych rodzin osób zagrożonych marginalizacją, co w istotny sposób ograniczy obserwowany wysoki poziom patologii społecznych.

         Projekt zakładał objęcie wsparciem 107 beneficjentów ostatecznych w tym 80 osób korzystających ze świadczeń systemu pomocy społecznej. Każdy uczestnik objęty został usługą doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Na szkolenie motywacyjne skierowano 80 beneficjentów ostatecznych, w dalszym etapie realizacji projektu osoby te zostały skierowane do odbycia 6 -miesięcznych przygotowań zawodowych, w szkoleniu z zakresu operator koparko-ładowarki uczestniczyło 9 osób, natomiast 18 osób zostało przeszkolonych w ramach szkolenia sprzedawca-magazynier.

         W trakcie realizacji projektu 13 beneficjentów ostatecznych przerwało udział w projekcie (z powodu: braku opieki nad dzieckiem, częstych wyjazdów z żoną do lekarza, nie uzyskania pozwolenia na wykonywanie pracy na okres 1 roku przez lekarza medycyny pracy, niezdolności do podjęcia pracy, pobytu w szpitalu i niezdolności do podjęcia pracy, podjęcia pracy, tymczasowego aresztowania oraz z winy beneficjenta), a kolejnych 9 osób zostało dokierowanych do wzięcia udziału w projekcie. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostało 116 beneficjentów ostatecznych projektu.

         Nie zwłocznie po zakończeniu udziału w projekcie 28 beneficjentów podjęło zatrudnienie. Podniesienie zdolności interpersonalnych ostatecznych beneficjentów, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przezwyciężenie biernej postawy, zmiana dotychczasowego sposobu myślenia, wzrost poczucia własnej wartości to niemierzalne wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2007-08-31 08:18:53
Data udostępnienia informacji: 2007-08-31 08:18:53
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-20 08:35:29

Wersja do wydruku...

corner   corner