logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
POWIATOWY URZĄD PRACY W GÓRZE

 

Postanowienia ogólne
§1

Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 2. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315),
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314).
§2

Ilekroć w niniejszych Kryteriach jest mowa o:

 1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Górze,
 2. Rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315) oraz w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314),
 3. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
Ogólne kryteria wyboru instytucji szkoleniowych
§3
 1. Wybór instytucji szkoleniowej w przypadku szkoleń grupowych oparty jest o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. Wybór instytucji szkoleniowej w przypadku szkoleń indywidualnych - wskazanych przez osobę, dokonywany jest na zasadach zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze z dnia 31.01.2008r.
§4

Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w Ustawie, Powiatowy Urząd Pracy uwzględnia w szczególności kryteria określone w §31 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315).

§5
 1. Niniejsze Kryteria mają zastosowanie zarówno przy organizacji szkoleń grupowych, jak i indywidualnych – wskazanych przez osobę.
 2. Z uwagi na specyfikę szkoleń indywidualnych wybór jednostki szkoleniowej następuje ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, a mianowicie:
  1. dostępności miejsca szkolenia dla osoby wnioskującej o przeszkolenie,
  2. czasu realizacji szkolenia- termin najbliższego kursu.
Tryb wyboru instytucji szkoleniowych
§6
 1. Wyboru instytucji szkoleniowej dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie protokołu z oceny ofert szkoleniowych, sporządzonego przez pracowników zajmujących stanowiska specjalistów ds. rozwoju zawodowego.
 2. Osoby przygotowujące protokół dokonują oceny ofert szkoleniowych na karcie oceny stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych Kryteriów.
 3. Oceny dokonuje się na zasadach jawności, równego traktowania instytucji szkoleniowych ubiegających się o przeprowadzenie szkoleń, bezstronności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
§7
 1. Podczas procedury wyłaniania instytucji szkoleniowej, której zlecone zostanie szkolenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. posiadanie aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (brak wpisu powoduje odrzucenie oferty),
  2. posiadanie programu szkolenia zgodnego z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315) oraz w razie możliwości wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra- 40%,

   Sposób przyznawania punktów:
   • program szkolenia zgodny w wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315) oraz w razie możliwości wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra- 40 pkt
   • pogram szkolenia nie zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315) - 0 pkt.
 1. posiadanie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej (podstawą oceny będzie wykaz osób, sporządzony przez instytucję szkoleniową, przewidzianych do realizacji szkolenia oraz posiadane kwalifikacje i uprawnienia tych osób) – 3%

  Sposób przyznawania punktów;
  • posiadanie kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do prowadzenia szkolenia – 3 pkt.
  • brak kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do przeprowadzenia szkolenie – 0 pkt
 2. posiadanie odpowiednio dostosowanej ilości i jakości pomieszczeń i pomocy dydaktycznych do potrzeb zlecanego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki (podstawą oceny będzie oświadczenie jednostki szkoleniowej) – 3%

  Sposób przyznawania punktów;

  • posiadanie odpowiednio dostosowanej ilości i jakości pomieszczeń, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do potrzeb zleconego szkolenia (ilości skierowanych osób) - 3 pkt.
  • brak odpowiednio dostosowanej ilości i jakości pomieszczeń, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do potrzeb zleconego szkolenia – 0 pkt
 1. posiadanie nadzoru wewnętrznego mającego na celu podnoszenie jakości prowadzonego szkolenia – (podstawą oceny będzie oświadczenie o sprawowaniu nadzoru wewnętrznego, oraz posiadanie przez osobę sprawującą ten nadzór uprawnień pedagogicznych-ksero dokumentu) - 3%

  Sposób przyznawania punktów;

  • posiadane oświadczenia o prowadzonym nadzorze wewnętrznym – 3 pkt
  • brak oświadczenia o prowadzonym nadzorze wewnętrznym – 0 pkt
 2. sposób sprawdzania efektów szkolenia (podstawą oceny będzie oświadczenie z instytucji szkoleniowej o sposobie sprawdzania efektów szkolenia) – 3%

  Sposób przyznawania punktów;

  • posiadanie oświadczenia o sposobie sprawdzania efektów szkolenia – 3 pkt.
  • brak oświadczenia o sposobie sprawdzania efektów szkolenia – 0 pkt.
 3. wystawianie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnych z obowiązującymi przepisami (podstawą oceny będzie wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji) – 3 %

  Sposób przyznawania punktów;

  • dokumenty zgodne z przepisami obowiązującymi przy danym kierunku szkolenia – 3pkt.
  • dokumenty nie zgodne z przepisami obowiązującymi przy danym kierunku szkolenia – 0 pkt.
 4. konkurencyjna cena szkolenia w chwili realizacji szkolenia przy zachowaniu wysokiego poziomu szkolenia – 40%

  Sposób przyznawania punktów;
  • ((cena najniższa z pośród otrzymanych ofert) / (cena oferty ocenianej)) * (znaczenie kryterium - 40 pkt.
  • poziom zaangażowania instytucji szkoleniowej w zakresie pozyskiwania miejsc pracy dla przeszkolonych osób (podstawą oceny będzie oświadczenie z jednostki szkoleniowej o współpracy z pracodawcami w zakresie zatrudniania przeszkolonych osób lub deklaracje pracodawców o możliwości zatrudnienia przeszkolonych w danym zakresie osób) – 3%
 5. poziom zaangażowania instytucji szkoleniowej w zakresie pozyskiwania miejsc pracy dla przeszkolonych osób (podstawą oceny będzie oświadczenie z jednostki szkoleniowej o współpracy z pracodawcami w zakresie zatrudniania przeszkolonych osób lub deklaracje pracodawców o możliwości zatrudnienia przeszkolonych w danym zakresie osób) – 3%

  Sposób przyznawania punktów;
  • posiadanie oświadczenia o współpracy jednostki szkoleniowej z pracodawcami w zakresie zatrudnienia przeszkolonych osób lub posiadanie deklaracji pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem przeszkolonych osób – 3 pkt
  • brak oświadczenia o współpracy jednostki szkoleniowej z pracodawcami w zakresie zatrudnienia przeszkolonych osób lub brak deklaracji pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem przeszkolonych osób – 0 pkt
 6. posiadanie certyfikatu jakości usług, w tym między innymi akredytacja kuratora oświaty, certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, standard HACCP, certyfikat dla szkół językowych PASE lub inny znak jakości (podstawą oceny będą kserokopie posiadanych certyfikatów) - 2%

  Sposób przyznawania punktów;
  • posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług – 2 pkt
  • brak certyfikatu jakości – 0 pkt.
§8
 1. Oferty będą oceniane na podstawie informacji zawartych w ofercie szkoleniowej oraz w dokumentach załączonych do tej oferty.
 2. Oferty zostaną ocenione przez zsumowanie punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów.
 3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z poszczególnych kryteriów.
 4. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie oferty Powiatowy Urząd Pracy w Górze przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowej, będzie brał pod uwagę dotychczasową współpracę z tut. Urzędem.
Postanowienia końcowe
§9
 1. Niniejsze Kryteria będą umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Kryteriach będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

 

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 do Kryteriów - karta indywidualnej oceny oferty
 

Nazwa dokumentu: Kryteria wyboru instytucji szkolących
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-11-12 08:16:52
Data udostępnienia informacji: 2007-11-12 08:16:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-02 08:55:07

Wersja do wydruku...

corner   corner