logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Góra, dnia 24.08.2008r.

Ogłoszenie nr 8/2008

Na podstawie art. 3a i 3e ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENT DO SPRAW SZKOLEŃ
Nazwa i adres pracodawcy:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Podwale 24
56-200 Góra

Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:
REFERENT DO SPRAW SZKOLEŃ

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie średnie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • 2 lata (w ciągu ostatnich 4 lat) stażu pracy na stanowisku realizującym zamówienia publiczne,
 • szkolenia potwierdzające aktualizację wiedzy z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych na przestrzeni ostatnich 4 lat.

Wymagania dodatkowe:

 • sumienność oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków
 • odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność,
 • samodzielność,

Posiadanie wiedzy w zakresie:

 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r , Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

Posiadanie umiejętności:

 • nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmowy,
 • negocjacji, przekonywania i argumentowania,
 • pozyskiwania i analizowania informacji,
 • podejmowania decyzji,
 • sprawnej organizacji pracy własnej.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zwiększanie szans bezrobotnych i poszukujących pracy na uzyskanie zatrudnienia oraz pomoc pracodawcom w rekonstrukcji struktury kwalifikacyjnej ich pracowników:
  • planowanie rozwoju zawodowego osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy po określeniu predyspozycji przez doradcę zawodowego,
  • dobór odpowiedniego szkolenia,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją szkoleń,
  • wydawanie decyzji o przyznaniu, wstrzymaniu, utracie prawa do stypendium szkoleniowego i dodatku szkoleniowego,
  • sprawdzanie list wypłat,
  • organizacja szkoleń,
  • ocena szkoleń w oparciu o ankiety uczestników,
  • badanie efektywności,
  • opracowywanie planu szkoleń na podstawie przeprowadzonych analiz rynku pracy;
  • współpraca z instytucjami szkolącymi oraz pracodawcami,
  • identyfikacja potrzeb szkoleniowych;
 2. Planowanie rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy:
  • pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w:
   • nabyciu nowej wiedzy i umiejętności,
   • zdobyciu zawodu,
   • zmianie i podniesieniu kwalifikacji;
  • zwiększenie szans bezrobotnych i poszukujących pracy na uzyskanie zatrudnienia;
  • pomoc pracownikom w uzyskaniu nowych kwalifikacji i utrzymaniu zatrudnienia;
  • pomoc pracodawcom w rekonstrukcji struktur kwalifikacji pracowników;
 3. Tworzenie warunków do nabycia przez osoby bezrobotne wiedzy, umiejętności i kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy:
  • planowanie rozwoju zasobów ludzkich;
  • planowanie szkoleń;
  • współpraca z instytucjami szkoleniowymi;
  • współpraca z instytucjami rynku pracy;
  • upowszechnianie informacji w zakresie zasobów ludzkich oraz szkoleń;
  • organizacja szkoleń;
  • monitoring zmian w zakresie rozwoju zawodowego;
  • ocena efektywności szkoleń;
 4. Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu w razie:
  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
  • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 5. Kierowanie osób niepełnosprawnych do placówek szkolących a w razie konieczności specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznych ośrodków szkoleniowo – rehabilitacyjnych;

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • dokument potwierdzający wykształcenie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • zaświadczenia (certyfikaty) o ukończonych szkoleniach z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • dokument poświadczający wykonywanie zadań w zakresie zamówień publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 06.08.2008r. do godz. 14.00
Sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw rozwoju zawodowego” w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Podwale 24, 56-200 Góra – pok. nr 8 (sekretariat)
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Dodatkowa informacja:

Zatrudnienie poprzedzone będzie okresem próbnym


                                                        Dyrektor
                                               Powiatowego Urzędu Pracy
                                                        W Górze
                                                     Barbara Murlik

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-07-24 10:43:01
Data udostępnienia informacji: 2008-07-24 10:43:01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-24 11:06:10

Wersja do wydruku...

corner   corner