logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Góra, dnia 04.08.2008r.
 
Ogłoszenie nr 9/2008
 
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  pośrednik pracy
 
 
 
Nazwa i adres pracodawcy:
 
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Podwale 24
56-200 Góra
 
Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:
Pośrednik pracy
 
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Wymagania niezbędne:
 • posiadanie licencji zawodowej pośrednika pracy,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,
 • wykształcenie średnie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 
 
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość lokalnego rynku pracy,
 • odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność,
 • komunikatywność, otwartość, życzliwość,
 • odporność na stres,
 • gotowość do stałego samodoskonalenia,
 • wysoka kultura osobista,
 
Posiadanie wiedzy z zakresu:
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r , Nr 69 poz. 415 z późn. zm.),
 • przepisów prawa normujących zasady pośrednictwa pracy,
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Kodeksu Pracy,
 • przepisów o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
  z przyczyn dotyczących zakładów pracy,
 • rynku pracy i zmian zachodzących na rynku pracy,
 • podstaw zawodoznawstwa,
 
Posiadanie umiejętności:
 • analizowania zjawisk zachodzących na rynku pracy,
 • pracy w grupie,
 • nawiązywania kontaktów,
 • pracy z klientem,
 • sprawnej organizacji pracy własnej,
 • negocjowania,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • obsługi komputera,
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
·            marketing usług oferowanych przez urzędy pracy,
·           udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
·            udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników,
·            kierowanie osób bezrobotnych na subwencjonowane miejsca pracy,
·           udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
·            inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
·           dobór bezrobotnych i kierowanie na subsydiowane miejsca pracy, stażu lub przygotowania zawodowego,
·            przygotowanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa,
·           pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji rynku pracy w obszarze działania PUP,
·            przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki o rynku pracy,
·           dokonywanie odpowiednich zapisów na kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych,
·            przygotowywanie i wydawanie odpowiednich zaświadczeń.
 
Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • licencja zawodowa pośrednika pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • dokument potwierdzający wykształcenie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)i
 
 
Termin przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  18.08.2008r. do godziny 14.00
 
Sposób i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko POŚREDNIK PRACY”
Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Podwale 24,  56-200 Góra – pok. nr 8 (sekretariat)
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane
 
 
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Górze
 
        Barbara Murlik
 
 
 
 
      

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-08-04 15:28:08
Data udostępnienia informacji: 2008-08-04 15:28:08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-04 15:39:02

Wersja do wydruku...

corner   corner