logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Regulamin
określający warunki refundacji kosztów przejazdu
i zakwaterowania
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
 
§ 1
Zwrot kosztów przejazdu następuje w ramach posiadanych środków:
  •  Funduszu Pracy i EFS - osobom bezrobotnym
  •  PFRON - osobom niepełnosprawnym poszukującym pracy i niepozostającym w zatrudnieniu.
 
§ 2
Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów zakwaterowania lub przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania przez osoby, o których mowa w § 1:
·        zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
·        stażu,
·        przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
·        szkolenia,
·        zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego,
 
§ 3
1.       O zwrot kosztów przejazdu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie
      następujące warunki:
·     na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe
 w miejscu pracy, szkolenie, staż lub została skierowana na zajęcia
 z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania;
·     uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę .
2.       Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku, złożonego przez osobę ubiegającą się i przysługuje za miesiąc poprzedni, nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, podjęcia szkolenia, odbywania zajęć
 z zakresu poradnictwa zawodowego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
3.       Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu stanowi załącznik nr 1                 do niniejszego regulaminu.
4.       Podstawą zwrotu kosztów dojazdu do pracy lub miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania jest przedłożenie oryginału imiennego biletu miesięcznego a w uzasadnionych przypadkach biletów jednorazowych, faktur, rachunków lub innych wiarygodnych dokumentów potwierdzających poniesione koszty.
5.       Dopuszcza się możliwość refundacji kosztów poniesionych na zakup paliwa w związku dojazdem prywatnym (własnym lub użyczonym) środkiem transportu, do wysokości ceny biletu miesięcznego lub jednorazowego środka komunikacji publicznej na danej najkrótszej trasie.
6.       Wzór umowy użyczenia samochodu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
7.       W przypadku dojazdu prywatnym środkiem transportu podstawą zwrotu jest:
- kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu,
- umowa użyczenia w przypadku osób nie będących właścicielem lub    współwłaścicielem samochodu.
8.       Kwotę refundacji za niepełny miesiąc ustala się na podstawie biletów jednorazowych a przy udokumentowaniu poniesionych kosztów w formie biletu miesięcznego dzieląc kwotę poniesionych kosztów przez liczbę dni roboczych i mnożąc przez liczbę dni faktycznie przepracowanych.
9.       W przypadku szkoleń lub zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego zwrot kosztów dokonywany jest po zakończeniu tych form aktywizacji zawodowej.
10. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku podjęta zostanie decyzja
 o przyznaniu bądź odmowie przyznania zwrotu kosztów dojazdu.
11. Zwrot kosztów nie przysługuje:
a)       za miesiąc, w którym rozwiązany został stosunek pracy lub stosunek służbowy z winy pracownika; za miesiąc w którym osoba przerwała staż, przygotowanie zawodowe, szkolenie, zajęcia w ramach poradnictwa zawodowego z przyczyn innych niż podjęcie zatrudnienia,
b)       w przypadku przerwania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego
z winy osoby otrzymane środki podlegają zwrotowi,
c)        w przypadku, kiedy więcej niż jedna osoba korzystała z jednego prywatnego środka transportu zwrot kosztów przysługuje tylko właścicielowi lub właściwemu użytkownikowi pojazdu.
 
 
§ 4
1.       O zwrot kosztów zakwaterowania może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
·     na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe
 w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania
 w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
·     mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub
w pobliżu miejscowości, której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy;
·     uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który dokonywany jest zwrot kosztów zakwaterowania
2.       Zwrot kosztów zakwaterowania następuje na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego przez osobę ubiegającą się i przysługuje za miesiąc poprzedni, nie wcześniej niż od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rozpoczęcia stażu, przygotowania zawodowego
w miejscu pracy lub podjęcia szkolenia.
3.       Wzór wniosku o zwrot kosztów zakwaterowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
4.       Podstawą zwrotu kosztów zakwaterowania  jest przedłożenie oryginału faktur, rachunków i dowodów zapłaty.
5.       Kwotę refundacji za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę poniesionych kosztów przez liczbę dni roboczych i mnożąc przez liczbę dni faktycznie przepracowanych.
6.       W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku podjęta zostanie decyzja
 o przyznaniu bądź odmowie przyznania zwrotu kosztów zakwaterowania
7.       Zwrot kosztów nie przysługuje za miesiąc, w którym został rozwiązany stosunek pracy lub stosunek służbowy z winy pracownika; za miesiąc
 w którym osoba przerwała staż, przygotowanie zawodowe, szkolenie
 z innych przyczyn niż podjęcie zatrudnienia.
8.       W przypadku przerwania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego
 z winy osoby otrzymane środki podlegają zwrotowi.
 
§ 5
Urząd sfinansuje ze środków o których mowa w §1 koszty zakwaterowania
 i wyżywienia bezrobotnego lub innej uprawnionej osobie, skierowanej na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeśli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
 
 
 
§ 6
Starosta może na zasadach określonych w § 3 dokonać zwrotu kosztów przejazdu :
1. do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania bezrobotnego do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, a siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.
2. na badania lekarskie i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te bezrobotny został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy i odbywają się one poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.
3. do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu, jeżeli prace, do wykonywania których został skierowany bezrobotny, są wykonywane poza miejscem jego zamieszkania lub pobytu.
 
§ 7
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może podjąć decyzję
o odstępstwie od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
 
§ 8
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
  

Nazwa dokumentu: Regulamin określający warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Rybak - Kierownik Działu Rynku Pracy
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Rybak - Kierownik Działu Rynku Pracy
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2009-01-08 09:04:22
Data udostępnienia informacji: 2009-01-08 09:04:22
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-08 09:17:37

Wersja do wydruku...

corner   corner